اخبار

جلسه دفاع از پایان نامه خانم سمیرا کشوری دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی با عنوان"بررسی ارتباط بین اندازه های آنتروپومتریک ،آمادگی مرکز بدن و محور آیریزین عامل مغزی عصبی مشتق از مغز در زنان غیر فعال شهرستان بروجرد"

جلسه دفاع از پایان نامه خانم سمیرا کشوری دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی با عنوان"بررسی ارتباط بین اندازه های آنتروپومتریک ،آمادگی مرکز بدن و محور آیریزین عامل مغزی عصبی مشتق از مغز در زنان غیر فعال شهرستان بروجرد"با راهنمایی دکتر وحید ولی پور و مشاوره دکتر رحیم میرنصوری درتاریخ 99/09/10ساعت 11بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۰۸/۲۸ - ۰۰:۰۰
۴۵۲ بازدید