اخبار

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه آقای حسن صدرا دانشجوی رشته مهندسی عمران مقطع کارشناسی ارشد مورخ سه شنبه 99/8/20

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه آقای حسن صدرا دانشجوی رشته مهندسی عمران مقطع کارشناسی ارشد مورخ سه شنبه 99/8/20 با عنوان رفتار موج تنش و رشد ترک دینامیکی بتن مسلح تحت بار گذاری ضربه ای به صورت تجربی و مقایسه بار دینامیکی ضربه ای و انفجاری بصورت عددی به صورت مجازی

۱۳۹۹/۰۸/۱۹ - ۰۰:۰۰
۴۸۷ بازدید