اخبار

جلسه دفاع از رساله آقای کیوان موسوی چشمه کبود دانشجوی دوره دکتری رشته مدیریت

جلسه دفاع از رساله آقای کیوان موسوی چشمه کبود دانشجوی دوره دکتری رشته مدیریت با عنوان "طراحی مدل مدیریت استعداد جهانی با تاکید بر توسعه انسانی در سازمان های ورزشی"

جلسه دفاع از رساله آقای کیوان موسوی چشمه کبود دانشجوی دوره دکتری رشته مدیریت با عنوان "طراحی مدل مدیریت استعداد جهانی با تاکید بر توسعه انسانی در سازمان های ورزشی" با راهنمایی دکتر محمد حکاک ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/7/30 برگزار خواهد شد.


۱۳۹۹/۰۷/۲۹ - ۰۰:۰۰
۴۶۰ بازدید