اخبار

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا بنی هاشمی دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی با عنوان"تاثیر فعالیت ورزشی استقامتی همراه با مصرف عصاره هیدروالکلی گیاه گزنه بر سطوح سرمی هورمون های LHوFSHدر رت های دیابتی ناشی از STZ"

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا بنی هاشمی دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی با عنوان"تاثیر فعالیت ورزشی استقامتی همراه با مصرف عصاره هیدروالکلی گیاه گزنه بر سطوح سرمی هورمون های LHوFSHدر رت های دیابتی ناشی از STZ"با راهنمایی دکتر مسعود رحمتی و مشاوره دکتر رحیم میرنصوری در تاریخ 29مهر99ساعت 17بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۰۷/۲۳ - ۰۰:۰۰
۳۱۳ بازدید