اخبار

جلسه دفاع از پایان نامه آقای مهدی بهرام نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی با عنوان"تاثیر ورزش هوازی در محیط غنی بر سطوح سرمی BDNFوigf-1و VEGFدر مردان جوان فعال"

جلسه دفاع از پایان نامه آقای مهدی بهرام نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی با عنوان"تاثیر ورزش هوازی در محیط غنی بر سطوح سرمی BDNFوigf-1و VEGFدر مردان جوان فعال" با راهنمایی دکتر وحید ولی پور و مشاوره رسول اسلامی و احسان قهرمان لو در تاریخ 29مهر 99 ساعت 14بصورت مجازی برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۰۷/۲۳ - ۰۰:۰۰
۴۰۴ بازدید