اخبار

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سامان شرفی نسب دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سامان شرفی نسب دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت با عنوان" تاثیر مشتری گرایی بر عملکرد صادراتی با نقش میانجی شایستگی ارتباطات در شرکت های صادراتی سنگ استان لرستان"

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سامان شرفی نسب دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت با عنوان" تاثیر مشتری گرایی بر عملکرد صادراتی با نقش میانجی شایستگی ارتباطات در شرکت های صادراتی سنگ استان لرستان" با راهنمایی دکتر رضا سپهوند ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه مورخ 99/7/23 برگزار خواهد شد.


۱۳۹۹/۰۷/۲۲ - ۰۰:۰۰
۴۶۶ بازدید