ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: يکشنبه ٠٣ شهريور ١٣٩٨
خانه
علیرضا سپه وند
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: علوم مهندسی آبخیزداری
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: sepahvand.a@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: Sepahvand1982@ut.ac.ir
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 1387

 2. کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1389-1387

 3. دکتری، دانشگاه تهران، 1395-1391

 4. فرصت مطالعاتی، دانشگاه IUAV ونیز و دانشگاه پارما ایتالیا، 2016-2015

مقالات علمی پژوهشی
 1. سپهوند، ع.، طائی سمیرمی، م.، میرنیا، س.خ.، مرادی، ح.ر.، (1390)، ارزیابی حسّاسيّت مدل های تخمین نفوذ نسبت به سطوح مختلف رطوبت خاك، مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، 2(25): 338-346.

 2. لشنی زند، م.، سپهوند، ع.ر.، طایی سمیرمی، م.، 1390، مقایسه مدل های نفوذ به منظور تعیین بهترین تخمین گر های نفوذ به منظور اعمال مدیریت بهینه در اراضی مرتع و جنگل (مطالعه موردی: حوزه آبخیز داود رشید، استان لرستان)، فصلنامه علمی پژوهشی اکوسیستم های طبیعی ایران، 2(2): 25-11.

 3. پیامنی، ک.، شاکرمی، ع.ا.، ویسکرمی، ا.، سپهوند، ع.ر.، 1390. نقش ارزيابي بصري منظر در ارزيابي اثرات پروژه هاي توسعه اي بر منابع طبيعي، فصلنامه علمی پژوهشی اکوسیستم‌های طبیعی ایران ، 2(2): 89-75.

 4. مرادی، ح.ر.، سپهوند، ع.ر.، عبدالمالکی، پ.، 1391، بررسی تأثیر تعداد عوامل ورودی در میزان کارایی شبکه عصبی مصنوعی برای پهنه بندی حساسیت زمین لغزش (مطالعه موردی: بخشی از حوزه هراز)، شماره 2، دوره 65، 1391، مجله مرتع و آبخیزداری، 243-231.

 5. لشنی زند، م.، پروانه، ب.، پیامنی، ک.، سپهوند، ع.ر.، 1391: بررسی تطابقی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوضه سراب صیدعلی، فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب، فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران، سال سوم، شماره نهم، 11-1.

 6. سپهوند، ع.ر.، هزارخانی، ن.، طائی سمیرمی، م.، عسگری ش.ا.، 1391: مقایسه روابط تجربی رواناب - رسوب حاصل از منحنی های سنجه رسوب و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گدارخوش، استان ایلام)، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های فرسایش محیطی، شماره 7، پاییز، 69-52.

 7. ویسکرمی، ا.، پیامنی، ک.، سپهوند، ع.ر.، 1392، تاثير پخش سيلاب بر منابع آب زير زميني دشت كوهدشت، مجله علوم علوم و فنون کشاورزی اصفهان، علوم آب و خاک، سال هفدهم، شماره 65، 162-153.

 8. مقدم نیا ع.ر.، سپه وند ع.ر.، لشنی زند م.، رستمی خلج م.، 1394: ارائه يک مدل شبکه عصبي مصنوعي براي تخمين نفوذ آب در خاک بر اساس پارامتر هاي مدل هاي SCS و کوستياکوف، مجله علمی پژوهشی مهندسی اکوسیستم های بیابان، سال چهارم، شماره 6: 86-77.

 9. پروانه ب.، لشنی زند م.، سپه وند ع.ر.، غلامرضایی س.، 1395: امکان سنجی پیش بینی لیشمانیوز جلدی در پلدختر با استفاده از متغیرهای اقلیمی، فصلنامه علمی-پژوهشی یافته، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، 18((4) 70): 78-70.

 10. سپهوند، ع.ر.، مرادی، ح.ر.، عبدالمالکی، پ.، 1395، پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در بخشي از حوزه آبخیز هراز، مجله پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)، دوره 29، شماره 4، شماره پیاپی 113: 19-9.

 11. سپه وند ع.ر.، احمدی ح.، نظری سامانی ع.ا.، فیض نیا س.، 1397: طبقه بندی ناهمواری ها با استفاده از شاخص موقعیت توپوگرافی و بررسی ارتباط بین ناهمواری ها و سازند های زمین شناسی (بررسی موردی: زیر حوضه بیرانشهر)، پژوهشهای دانش زمین، 9(33): 16-1.

 12. سپه وند ع.ر.، احمدی ح.، نظری سامانی ع.ا.، فیض نیا س.، ترویسانی س.، 1398: طبقه بندی ناهمواری های کارستی با استفاده از شاخص های ژئومورفومتریک و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: بخشی از حوضه‌های خرم آباد، بیرانشهر و الشتر)، نشریه مرتع و آبخیزداری (مجله منابع طبیعی ایران)، دوره 72، شماره 1، 122-107.

 13. Alireza Sepah Vand, Parveen Sihag, Balraj Singh, Mehran Zand, 2018: COMPARATIVE EVALUATION OF INFILTRATION MODELS, KSCE Journal of Civil Engineering, Springer Verlag, Accepted January 18, 2018/Published Online July 7, 2018.

 14. Parveen Sihag, Balraj Singh, Alireza Sepah Vand & Vahid Mehdipour. 2018: Modeling the infiltration process with soft computing techniques, ISH Journal of Hydraulic Engineering, 1-17.

 15.  Alireza Sepah Vand., Ali Akbar Nazari Samani., Hassan Ahmadi., Sadat Feiz Nia., Sebastiano Trevisan., 2016: Assessment of the chemical quality of groundwater drinking resources using Geographic Information System mapping (A case study: Khorramabad city), International Journal of Forest, Soil and Erosion (IJFSE), 6 (3): 97-107.

 16. محمد رستمي خلج، حسين سلماني، عليرضا مقدم نيا، عليرضا سپه وند (1395). بررسی کارایی مدل های بارش رواناب AWBM، Sacramento، SimaHyd، SMAR و Tankj، فصلنامه اكوسيستم هاي طبيعي ايران، سال هفتم، شماره دوم، صفحات 63- 47

 17. Alireza Sepahvand, Balraj Singh, Parveen Sihag, Aliakbar Nazari Samani, Hasan Ahmadi & Sadat Fiz Nia: 2019: Assessment of teh various soft computing techniques to predict sodium absorption ratio (SAR), ISH Journal of Hydraulic Engineering, https://doi.org/10.1080/09715010.2019.1595185

 18. Parveen Sihag, Vijay P. Singh, Anastasia Angelaki, Vinod Kumar, Alireza Sepahvand, Evangelia, Golia, 2019:Modelling of infiltration using artificial intelligence techniques in semi arid in Iran, Hydrological Sciences Journal, (Accepted for publication)

 19. نظری سامانی ع.ا.،سپه وند ع.ر.، سیهاک پ.،احمدی ح.، فیض نیا س.، 1398:تغییرات فصلی بار رسوب انحلالی و تعیین سرعت انحلال پذیری سازندهای آهکی (مطالعه موردی: حوضه های خرم آباد، الشتر و بیرانشهر)، مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، نوبت چاپ.

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. کارشناسی ارشد: پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و GIS در بخشی از حوضه هراز، با راهنمایی دکتر حمیدرضا مرادی و مشاوره دکتر پرویز عبدالمالکی، تیر 1389

 2. دکتری: طبقه بندی کمی ناهمواری ها و تعیین سایش انحلالی و بار محلول در حوضه های کارستی (مطالعه موردی: بخشی از حوضه¬ های استان لرستان)، با راهنمایی دکتر حسن احمدی و دکتر علی اکبر نظری سامانی و مشاوره دکتر سادات فیض نیا، تیر 1395

 3. سمینار دکتری: بررسی ژئومورفومتری سازند های کارستی استان لرستان، با راهنمایی دکتر علی اکبر نظری سامانی، تابستان 1392

 4. مشاوره پایانامه، نسیبه دهقانی قلعه، 1394: مکان یابی مناطق مستعد اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی دشت کوهدشت و دشت نورآباد)، رشته مهندسی کشاورزی-آبیاری و زهکشی، کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی هراز.

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. سپهوند، ع.ر.، مرادی، ح.ر.، عبدالمالکی، پ.، 1389، كاربرد شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني مخاطرات طبيعي، ششمین همایش ملی علوم مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، 8 اردیبهشت 1389.

 2. مرادی، ح.ر.، سپهوند، ع.ر.، عبدالمالکی، پ.، 1389، بررسي كارايي شبكه عصبي مصنوعي براي پهنه بندي خطر زمين لغزش در بخشي از حوزه آبخیز هراز،ششمین همایش ملی علوم مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، 8 اردیبهشت 1389.

 3. مرادی، ح.ر.، سپهوند، ع.ر.، خزایی، م.، 1388، ارزیابی خشکسالی شهر خرم آباد با استفاده از شاخص های SPI و SWI، پنجمین همایش ملی علوم مهندسی آبخیزداری، دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی گرگان، 8 اردیبهشت 1389.

 4. غلامی گوهره، ر.، مرادی، ح.ر.، سپهوند.، 1389، پهنه بندی اقلیمی خشکسالی در استان کرمانشاه با استفاده از شاخص بارش استاندارد (SPI)، همایش ملی منابع طبیعی، دانشگاه ایلام، 29 اردیبهشت 1389.

 5. سلیمانخانی، ز.،مرادی، ح.ر.، سپهوند.، 1389، پهنه بندی خشکسالی استان ایلام با استفاده از GIS، همایش ملی منابع طبیعی، دانشگاه ایلام، 29 اردیبهشت 1389.

 6. پیامنی، ک.، لشنی زند، م.، سپهوند، ع.ر.، 1390، پهنه بندی ریسک وقوع خشکسالی در مناطق جنگلی استان لرستان، همایش ملی جنگل های زاگرس مرکزی، قابلیت ها و تنگناها، جهاد دانشگاهی استان لرستان، آذر ماه 1390.

 7. سلیمانی، م.، مرادی، ح.ر.، سپهوند، ع.ر.، 1390، بررسي و تحليل چگونگي وضعيت خشکسالي منابع آب زيرزميني بخشي از حوزه شهر خرم آباد، اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم، اردیبهشت 1390.

 8. هزارخوانی، ن.، سپهوند، ع.ر.، طائی سمیرمی، م.، عسگری، ش.ا.، (1390)، ارزیابی دقت منحنی سنجه های رسوب تفکیک شده برای دوره های کم آبی و پر آبی در قیاس با منحنی سنجه ترسم شده برای کل جریان (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گدار خوش، استان ایلام)، کنفرانس ملّی رویکرد های نوین در مدیریت پایدار منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 26 آبان 1390.

 9. هزارخوانی، ن.، سپهوند، ع.ر.، طائی سمیرمی، م.، عسگری، ش.ا.، (1390)، ارزیابی شبکه عصبی مصنوعی برای شبیه سازی رابطه روانآب-رسوب در حوزه آبخیز گدار خوش استان ایلام، کنفرانس ملّی رویکرد های نوین در مدیریت پایدار منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 26 آبان 1390.

 10. لشنی زند، م.، سپهوند، م.ح.، سپهوند، ع.ر.، 1391، ارزیابی کارایی پیش بینی دبی با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: کشکان)، هشتمین همایش ملی علوم مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی دانشگاه لرستان، 28 اردیبهشت 1391.

 11. خزایی، م.، میرزایی، م.ر.، سپهوند، ع.ر.، بشارت، م.، 1391، مدل سازی بارش-رواناب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، هشتمین همایش ملی علوم مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی دانشگاه لرستان، 28 اردیبهشت 1391.

 12. شفیعی ا.، ملایی ع.، خزایی، م.، سپهوند، ع.ر.، 1391، توسعه فرسایش خندقی در حوزه آبخیز زهره-جراحی (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)، هشتمین همایش ملی علوم مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی دانشگاه لرستان، 28 اردیبهشت 1391.

 13. لشنی زند، م.، سپهوند، ع.ر.، 1391: پیش بینی خشکسالی هواشناسی با استفاده از سیگنال های اقلیمی و شبکه عصبی مصنوعی در استان لرستان، سومین همایش ملی مقابله با بیابان‌زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک. 25 تا 26 شهریور 1391.

 14. سپه وند ع.ر.، نظری سامانی ع.ا.، کشمیری ز.، اولیایی ع.ر.، 1393: بررسی شاخص های زبری توپوگرافی و خصوصیات ژئومورفومتری (مطالعه موردی: حوضه های خرم آباد، سرخاب، سیلاخور و الشتر در استان لرستان)، بیست و یکمین همایش ملي ژئوماتيك - ارديبهشت 1393، تهران.

 15. سپه وند ع.ر.، 1395: طبقه بندی ناهمواری های کارستی با استفاده از شاخص های ژئومرفومتریک و شبکه عصبی مصنوعی، هشتمین همایش دستاوردهای علمی پژوهشی هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، کرج

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. کسب رتبه اول فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسي ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی، علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تربيت مدرس، 89-1388

  2. کسب رتبه ۲ ازمون نیمه متمرکز دوره دکتری «Ph.D»، سال ۱۳۹۱

  3. رتبه اول آزمون ورودی دکتری دانشگاه تهران

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
  1. همکار طرح: مطالعه اثربخشي عملیات بيومکانیکی آبخیزداری در ترسیب کربن بمنظور اصلاح تغییرات اقلیمی(پژوهشکده حفاظت خاک و آبحیزداری) (طرح استانی)، 1395

  2. همکار طرح: بررسی ارتباط متغیرهای اقلیمی و شیوع لیشمانیورجلدی در شهرستان پلدختر(c60) (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد)، 1393

  3. همکار طرح: پهنه بندی حساسیت فرسایش خندقی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (همکار مجری ملی و مجری استانی) (پژوهشکده حفاظت خاک و آبحیزداری) (طرح ملی)، 1395

  4. همکار طرح: پيش بيني خشكسالي هیدرولوژیکی بااستفاده از سيگنال هاي اقليمي و شبكه عصبي مصنوعي در استان لرستان (آب منطقه ای استان لرستان) (طرح استانی)، 1394

  5. همکار طرح: پهنه بندی اقلیمی با تاکید بر پارامترهای مؤثر بر زیرگردهای و روندیابی متغیرهای مرتبط در استان کرمانشاه و کردستان (پژوهشکده حفاظت خاک و آبحیزداری) (طرح استانی)، 1394

  6. همکار طرح: پهنه بندی اقلیمی با تأکید بر پارامترهای مؤثر ریزگرد و روندیابی متغیرهای مرتبط در استان های لرستان، مرکزی و همدان(پژوهشکده حفاظت خاک و آبحیزداری) (طرح استانی)، 1394

  7. همکار طرح: طبقه بندی کمی ناهمواری ها و تعیین سایش انحلالی و بار محلول در حوضه های کارستی (مطالعه موردی: استان لرستان)، دفتر صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، 1395

  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. اصول آمایش سرزمین

  2. نقشه برداری مقدماتی

  3. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (کارشناسی ارشد)

  4. کاربرد کامپیوتر در اقلیم شناسی (کارشناسی ارشد)

  5. حفاظت خاک

  6. اقلیم شناسی کاربردی

  7. فرسایش خاک

  8. زمین شناسی

  9. ژئومرفولوژی کاربردی 1

  10. ژئومرفولوژی کاربردی 2

  11. سازندهای دوران چهارم (کارشناسی ارشد)

  12. سوابق اجرایی
    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
    1. ژئومرفولوژی و ژئومرفومتری

    2. زمین لغزش

    3. فرسایش و رسوب انحلالی

    4. زمین شناسی

    اطلاعات تکمیلی