ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨
خانه
عباس ملكي
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: آبياري وزهكشي
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: maleki.a@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: dr.maleki38@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. 1- کارشناسی مهندسی آبیاری-زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

 2. 2- کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری-زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

 3. 3-دکترای آبیاری-زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

مقالات علمی پژوهشی
 1. مقاله " تعیین ضرایب معادله های نفوذ و ارزیابی آنها در اراضی نیشکر جنوب اهواز " مجله علمی کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز- اسفند 1383

 2. مقاله "تفكيك پذيري خاكهاي مناطق خشك با استفاده از داده ها سنجده" مجله پژوهش کشاورزی: آب. خاک و گیاه در کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان. جلد ششم . شماره چهارم زمستان 1385 . صفحات 23-37

 3. مقاله " بررسی تاثیر کم آبیاری بر عملکرد گندم دوروم رقم کرخه در منطقه خرم آباد ". مجله پژوهش کشاورزی: آب. خاک و گیاه در کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان. جلد هفتم . شماره چهارم (الف) زمستان 1386 . صفحات 99-108 

 4. مقاله "بررسی تأثیر خشکسالی هیدرولوژیکی بر منابع آب زیرزمینی و توسعه کشاورزي درحوضه بهشت آباد با استفاده از مدل ویپ" مجله پژوهشهاي حفاظت آب و خاك. جلد هجدهم . شماره سوم . 1390 . صفحات 17- 36

 5. مقاله "تأثیر کم آبیاری بر عملکرد و برخی صفات دانه سه رقم سویا در منطقه خرم آباد" . مجله علمی – پژوهشی. علوم و مهندسی آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز . جلد 38 . شماره 3 . پاییز 1394 .صفحات 13-21

 6. مقاله "بررسي بازده آبياری سيستمهای آبياری باراني در منطقه خرم آباد". مجله علمی – پژوهشی مدیریت آب و آبیاری. دانشگاه تهران پردیس ابوریحان. دوره 2 .شماره 2 . پاییز و زمستان 1393 . صفحات 191- 202

 7. "مقاله "بررسی شاخص بهره وری آب و مقایسه آن با شرایط فعلی مزارع گندم" . مجله علمی – پژوهشی. علوم و مهندسی آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز . جلد 38 .شماره 1 . بهار 1394 . صفحات 71-77

 8. مقاله "مقايسة روش فائو پنمن مانتيث و تشت تبخير كلاس A با داده هاي لايسيمتري در برآورد تبخير و تعرق گياه نخود در منطقة خرم آباد" . نشریه پژوهش های حبوبات ایران. جلد 6 شماره 1 نیمه اول 1394 . صفحات 92-99

 9. مقاله " شبیه سازي آبخوان دشت لرستان-دلفان و بررسی سناریوهاي مدیریتی با استفاده از مدل MODFLOW" .نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). جلد 29 . شماره 4. مهر– آبان 1394 صفحات 886-897

 10. مقاله "تأثیر کم آبیاري بر عملکرد، اجزاي عملکرد و کارآیی مصرف آب عدس در خرم آباد" .نشریه پژوهش هاي تولید گیاهی. جلد بیست و دوم ، شماره سوم، 1394 . صفحات 337-342

 11. مقاله " اثر سطوح مختلف آبياري بر عملكرد، كارآيي مصرف آب و شاخص برداشت ارقام سويا در خرم آباد. " . مجله علمی – پژوهشی. علوم و مهندسی آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز . جلد 37 . شماره 3 . پاییز 1393. صفحات 13-20

 12. مقاله " اثر آبیاری با سطوح مختلف پساب شهری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد ذرت " . مجله علمی – پژوهشی . علوم و مهندسی آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز. جلد 39. شماره 2 . تابستان 1395 . صفحات 139-148.

 13. مقاله " کاربرد ابزارهای پشتیبانی تصمیم گیری با هدف مدیریت مناسب تغذیه آبخوان در دشت همدان-بهار" . 1395 . مهندسي و مدیریت آبخیز. شماره 1 صفحات 13-27

 14. مقاله " تجزیه و تحلیل غلظت فلزات سنگین در خاک آبیاری شده با پساب شهری در کشت فلفل دلمه ای" . مجله علمی – پژوهشی مدیریت آب و آبیاری. دانشگاه تهران پردیس ابوریحان. دوره 6 . شماره 10 . بهار و تابستان 1395 . صفحات 101-115 10 صفحات 101-115

 15. مقاله "بررسي و ارزيابي فني برخي سامانه هاي آبياري باراني کلاسيک ثابت دشت کوهدشت" . 1395 . پژوهش آب ایران . جلد 10 شماره 2 صفحات 125-132

 16. مقاله "برآورد ضريب گياهي نخود با استفاده از لايسيمتر در منطقه خرم آباد" . 1395 . پژوهش آب ایران .جلد 10 .شماره 2 صفحات 117-123

 17. مقاله " نحوه ی كارگذاری خطوط لوله ی جمع کننده زیرزمینی در لنز ماسهای اشباع و رسی خاک" . 1396 . نشریه آب و توسعه پایدار. سال چهارم، شماره 1، صفحات 57-64

 18. مقاله "شبیه سازی عددی الگوی جریان بر روی سر ریزهای با مقطع افقی مثلثی و مقایسه با سر ریز خطی با استفاده از نرم افزار Flow-3D " مجله ي مهندسي منابع آب . سال نهم . تابستان 1395

 19. مقاله "تأثیر سطوح مختلف آبیاري بر کارآیی مصرف آب بر اساس دانه ي ذرت و تغییرات رطوبتی خاك" . مجله علمی – پژوهشی مدیریت آب و آبیاری. دانشگاه تهران پردیس ابوریحان. دوره 6 ، شماره 1 ف تابستان 1395 . صفحات 47-59

 20. 22- paper "Experimental and Numerical Evaluation of Discharge Capacity of Sharp-crested Triangular Plan Form Weirs " .2017. International Journal of Engineering Systems Modelling and Simulation ISSN online: 1755-9766 . ISSN print: 1755-9758. Vol. 9, NO. 2. P 113-119

 21. 23- paper "Impact of deficit irrigation on yield components, water use efficiency and Yield response factor of cowpea in Khorram-Abad Iran" 2016. Journal of Engineering and Applied Sciences. ISSN : 1816-949x November 17,

 22. 24- paper."Technical evaluation of sprinkler irrigation systems in khorramabad, Iran" 2013.World Rural Observations. ISSN:1944-6543(print). ISSN:1944-6551(Online). ;5(3) : 23-27

 23. 25- paper "Effect of Municipal Wastewater on Soil Chemical and Physical Properties in Shahr-e-Kord of Iran" .2013. Soil-water journal. ISSN:2146-7072l. volume 2 Number 2(2) : 1913-1920

 24. مقاله "تعيين ضرايب گياهي و نياز آبي عدس به روش بيلان آبي(مطالعه موردي: خرم آباد) "نشرية پژوهش هاي حبوبات ايران. جلد 6 . شماره 2 . نیمه دوم 1394 . صفحات 87-98

 25. مقاله " تعیین تابع تولید و پاسخ عملکرد کل مادۀ خشک و دانه به کم آبیاری در گیاه ذرت " . مجله علمی – پژوهشی مدیریت آب و آبیاری. دانشگاه تهران پردیس ابوریحان. دوره 2 . شماره 2 . پاییز و زمستان 1396 . صفحات 241-256

 26. مقاله: تأثیر اصلاح کننده ها بر کارآیی مصرف آب، عملکرد و برخی عناصر غذایی گیاه هویج " . مجله علمی – پژوهشی مدیریت آب و آبیاری. دانشگاه تهران پردیس ابوریحان. دوره 8 . شماره 1 . بهار و تابستان 1397 صفحات 101-112

 27. تأثير مقدار و شوری آب بر شوری خاک و رشد و غلظت عناصر غذايی اسفناج در گلدان

 28. مقاله "بررسی نسبی اثرات لجن فاضلاب بر غلطت فلزات سنگین و برخی ویژگی های مورفولوژیکی کاهو" . نشریه پژوهش های خاک(علوم خاک و آب). الف . جلد 31 . شماره 2 . 1396 . صفحات 291-303

سایر مقالات چاپ شده
 1. مقاله " اثر آبیاری یک جویچه در میان (کم آبیاری )در اراضی نیشکر روی خصوصیات کمی و کیفی نیشکردر مزارع جنوب اهواز" ارائه شده در همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی - دانشگاه شهید چمران اهواز- اردیبهشت 1385

 2. مقاله " بررسی جریانهای کم رودخانه ای در حوضه کرخه" ارائه شده درنخستین همایش منطقه ای آب در دانشگاه آزاد بهبهان اسفند 1385

 3. مقاله " بررسی وضعیت عناصر سنگین در خاکها و محصول برنج (مطالعه موردی : منطقه خرم آباد ) " ارائه شده درنخستین همایش منطقه ای آب در دانشگاه آزاد بهبهان اسفند 1385

 4. مقاله " بررسي تاثيرمدیریت آبیاری (كم آبياري ) بر هيدرومدول آبياري در منطقة خرم آباد " ارائه شده دردومین همایش ملی بوم شناختی کشاورزی – گرگان 1386

 5. مقاله " تاثيركم آبياري بر برخی خصوصیات کیفی سویا در منطقة خرم آباد" ارائه شده دردومین همایش ملی بوم شناختی کشاورزی – گرگان 1386

 6. مقاله " تاثيرشدت جریان ورودی به عنوان عامل مدیریتی بر نفوذ آب در جویچه ها در آبیاری های مختلف " ارائه شده دردومین همایش ملی بوم شناختی کشاورزی – گرگان 1386

 7. مقاله " بررسي آلودگی منابع آب و خاک براساس مطالعات میدانی و سامانه های اطلاعات جغرافیایی" ارائه شده دردومین همایش ملی بوم شناختی کشاورزی – گرگان 1386

 8. مقاله " سيستم کم آبياري و تاثير آن بر بعضی خصوصيات كيفي گندم (مطالعه موردی : منطقه خرم آباد)" ارائه شده در همایش مدیریت خشکسالی در دانشگاه آزاد بیرجند- اسفند 1386

 9. مقاله " شناسایی انواع پوششهای اراضی و کاربری اراضی حاشیه دریاچه نمک با استفاده از تکنیک های سنجش از دور" ارائه شده در همایش مدیریت خشکسالی در دانشگاه آزاد بیرجند- اسفند 1386

 10. مقاله "بررسی وضعیت کادمیم در خاکهای دشت خرم آباد" ارائه شده دردومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست-تهران 1386

 11. مقاله " بررسي تغييرات مكاني نفوذدر آبياري جويچه اي" ارائه شده در دومین همایش یافته های علمی و پژوهشی غرب کشور- اسفند 1386

 12. مقاله " بررسي وضعيت سيستمهاي آبياري تحت فشار در استان لرستان" ارائه شده در دومین همایش یافته های علمی و پژوهشی غرب کشور- اسفند 1386

 13. مقاله " پردازش رقومی داده های دور سنجی ، روشی نوین در شناسایی برخی ویژگیهای خاک" ارائه شده در دومین همایش یافته های علمی و پژوهشی غرب کشور- اسفند 1386

 14. مقاله " نقش داده های ماهواره ای در کاهش هزینه ها و صرفه جوئی در زمان تهیه نقشه خاک " ارائه شده در دومین همایش یافته های علمی و پژوهشی غرب کشور- اسفند 1386

 15. مقاله " بررسي پرش هیدرولیکی در بدنه جریان غلیظ در مقاطع واگرا توسط مدل فیزیکی و نرم افزار FLOW D3 " ارائه شده در دومین همایش یافته های علمی و پژوهشی غرب کشور- اسفند

 16. مقاله " بررسي سرعت پیشانی جریان غلیظ در مقاطع واگرا توسط مدل فیزیکی و نرم افزار FLOW D3" ارائه شده دومین همایش یافته های علمی و پژوهشی غرب کشور- اسفند 1386

 17. مقاله " راهکارهای عملی برای انتقال مديريت بهره برداری و تعمير و نگهداری شبکه های آبياری و زهکشی تشکل های آببران" ارائه شده در اولين همايش بهره برداری بهينه از منابع آب استان لرستان - 1387

 18. مقاله " پتانسيل يابی سيستمهای آبياری تحت فشار در مناطق مختلف استان لرستان" ارائه شده در اولين همايش بهره برداری بهينه از منابع آب استان لرستان - 1387

 19. مقاله " محدوديت های نظام اعتباری و تسهيلات مالی در توسعه سيستمهای آبياری تحت فشار در استان لرستان" ارائه شده در اولين همايش بهره برداری بهينه از منابع آب استان لرستان - 1387

 20. مقاله " مصرف بهينه آب کشاورزی" ارائه شده در اولين همايش بهره برداری بهينه از منابع آب استان لرستان - 1387

 21. مقاله " مقايسه روشهای مختلف برآورد تبخيروتعرق پتانسيل در استان لرستان" ارائه شده در اولين همايش بهره برداری بهينه از منابع آب استان لرستان - 1387

 22. مقاله " بررسی آلودگی خاکها و آبهای منطقه چنگايی به عناصر سنگين" ارائه شده در اولين همايش بهره برداری بهينه از منابع آب استان لرستان - 1387

 23. مقاله " اثرات زيست محيطی بارانهای اسيدی" ارائه شده در اولين همايش بهره برداری بهينه از منابع آب استان لرستان - 1387

 24. مقاله " بررسی اثرات تراکم بذر بر عملکرد جو تحت شرايط آبِياری کرتی در شرايط آب و هوايی اهواز " ارائه شده در اولين همايش بهره برداری بهينه از منابع آب استان لرستان – 1387

 25. مقاله " مطالعات زمين شناسی مهندسی و عمليات حفاری و تزريق در سد تنگه هاله در غرب استان لرستان " ارائه شده در اولين همايش بهره برداری بهينه از منابع آب استان لرستان - 1387

 26. مقاله " نقش بارندگی در گسيخيگی شيبها در منطقه جنوب شرق لرستان " ارائه شده در اولين همايش بهره برداری بهينه از منابع آب استان لرستان – 1387

 27. مقاله " اثر آبیاری یک در میان جویچه ای روی حجم آب مصرفی و راندمان کاربرد آب در اراضی نیشکرجنوب اهواز" ارائه شده دردومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی - دانشگاه شهید چمران اهواز- بهمن 1387

 28. مقاله " معرفی مدل کامپیوتری محاسبه فاصلله زهکش ها در دو حالت ماندگارو غیر ماندگار به شش روش و تعیین اقتصادی ترین عمق نصب زه کش" ارائه شده دردومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی - دانشگاه شهید چمران اهواز- بهمن 1387

 29. مقاله" بررسی تغییرات مکانی وزمانی نفوذدرآبیاری جویچه ای" ارائه شده سومین همایش یافته های علمی و پژوهشی غرب کشور- اسفند 1387

 30. مقاله "ارزیابی نرم افزارWMS در برآورد پارامترهای فیزیوگرافی حوزه آبریز" ارائه شده سومین همایش یافته های علمی و پژوهشی غرب کشور- اسفند 1387

 31. مقاله "معرفی یک مدل کامپیوتری جهت تعیین اقلیم حوضه با استفاده از ضرایب اقلیمی و شاخص های خشکسالی " دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن - اصفهان -1388

 32. مقاله "تاثیر بهینه سازی مصرف آب ( کم آبياري) بر كيفيت دانه گندم دوروم در منطقه خرم آباد" ارائه شده در دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن– اصفهان 1388

 33. مقاله " ارزیابی کارآیی مصرف آب و عملکرد ذرت در آبیاری با پساب شهری در منطقه‌ا‌ی با آب و هوای خشک سرد"" ارائه شده در اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی–اصفهان 1392

 34. مقاله " انتخاب معادله ی نفوذ مناسب جهت استفاده بهینه از آب در مزرعه" ارائه شده در دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک، ابرکوه، ایران، آذرماه 1392

 35. مقاله " اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود رقم توده گریت در شرایط آب و هوایی خرم آباد " ارائه شده در درچهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز- 1392

 36.  مقاله " بررسی مسایل و مشکلات بهره¬برداری از شبکه¬های آبیاری تحت فشار شهرستان کوهدشت " . سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری زهکشی. اهواز. 1389

 37.  مقاله " به کارگیری شاخص¬های عملکرد ارزیابی (IWMI) در سیستم¬های آبیاری (مطالعه موردی شهرستان کوهدشت) " سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری زهکشی. اهواز. 1389

 38.  مقاله " بررسی سطوح مختلف آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه سویا در منطقه خرم آباد " . همایش ملی بحران آب و پیامدهای آن. فردوس. 1391

 39.  مقاله " بررسی تعیین معادله نفوذ مناسب در اراضی نیشکر " سیزدهمین کنگره علوَم خاک ایران. اهواز. 1392

 40.  مقاله " بررسي تأثیر کم آبیاري با عدم محدودیت زمین بر مدول آبیاري " سیزدهمین کنگره علوَم خاک ایران. اهواز. 1392

 41.  مقاله " ارزيابي كارآيي مصرف آب و عملكرد ذرت در آبياري با پساب شهري در منطقه ا ي با آب و هواي خشك سرد ". اولين همايش ملي چالش های منابع اب و كشاورزي اصفهان. 1392

 42.  مقاله " اثر سطوح مختلف آبياري بر عملكرد و اجزاي عملكرد نخود رقم توده گريت در شرايط آب و هوايي خرم آباد " چهارمين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي. اهواز. 1392

 43.  مقاله " بررسي تغييرات برخي ويژگي‌هاي فيزيكي خاك در پاسخ به آبياري با پساب شهري " . كنگره ملي خاك و محيط زيست . ارومیه. 1393

 44.  مقاله " ارزيابي عملكرد و شاخص برداشت ذرت در آبياري با پساب شهري " كنگره ملي خاك و محيط زيست . ارومیه. 1393

 45.  مقاله " بهینه سازی تخمین هدایت هیدرولیکی با استفاده از روش های مختلف زمین آمار(مطالعه موردی منطقه شاور)." اولين همايش ملي تخصصي علوم كشاورزي و محيط زيست ايران. اردبیل. 1394

 46.  مقاله " نحوه اجرا و كارگذاري خطوط لوله جمع كننده زير زميني در لنز ماسه اي اشباع و رسي خاك " . اولين همايش ملي تخصصي علوم كشاورزي و محيط زيست ايران. اردبیل.1394

 47.  مقاله " بررسي کیفیت فیزيكي و شیمیايي آب آشامیدني روستاهای شهرستان زرنديه و مقايسه آن با استانداردهای WHO "اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی . شیراز. 1394

 48.  مقاله " مقایسه ضریب هدایت هیدرولیکی دو روش پرمامترگلف و روش پمپاژ به چاهک با استفاده از زمین آمار " . اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی. شیراز. 1394

 49.  مقاله " بررسی تاثیر زمان آبیاری برراندمان کاربرد و پتانسیل در ربع پایین اراضی درآبیاری بارانی ". اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار اردبیل. 1395

 50.  مقاله " ارزيابي عملکرد زهکش هاي زيرزميني در کنترل سطح ايستابي بر اساس شاخص RGWD در اراضي کشاورزي حميديه " . دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران. اصفهان. 1395

 51.  مقاله " بررسي ضريب زهکشي و ارزيابي عملکرد زهکش هاي زيرزميني در کنترل شوري بر اساس شاخص SEIدر اراضي کشاورزي حميديه " . دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران. اصفهان. 1395

 52.  مقاله " بررسی ضریب انتقال سرب، کادمیوم،مس، آهن و روی از خاک به گیاه فلفل دلمه ای تحت آبیاری با پساب شهری " دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران. اصفهان. 1395

 53.  مقاله "بهينه سازی حجم آب مصرفی و تعيين ضريب حساسيت لوبيا چشم بلبلی با سطوح مختلف آبياری " . دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران. اصفهان. 1395

 54.  مقاله " تأثیر تنش شوری بر میزان شاخص سطح برگ، درصد نسبی آب و نشت پذیری غشاء سلولی برگ اسفناج (رقم ویروفلی ) " . دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران. اصفهان. 1395

 55.  مقاله " بررسی عملکرد و اجزای عملکرد کاهو با کاربرد لجن فاضلاب شهری در شرایط گلخانه " . دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران. اصفهان. 1395

 56.  مقاله " بررسي راندمان توزيع يکنواختي و راندمان پاشش سيستم آبياري باراني کلاسيک ثابت با آبپاش متحرک(مطالعه موردی دشت فراهان استان مرکزی) " دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران. اصفهان. 1395

 57.  مقاله " اثر تنش شوریهای مختلف آب آبیاری بر میزان عناصر شیمیایی گیاه چغندر برگی و پروفیل شوری خاک تحت شرایط گلخانه ای " . دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران. اصفهان. 1395

 58.  مقاله " تاثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و برخی ویژگیهای فیزیکی و بیوشیمیایی گیاه چغندر برگی تحت شرایط گلخانه ای " . دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران. اصفهان. 1395

 59.  مقاله " بررسی الگوي کشت و روش آبیاري بهینه با روش AHP براي استفاده ازپساب شهري اراك " ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب. سنندج. 1395  مقاله " فرصتها و چالشهاي کاربرد پساب در کشاورزي " .ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب. سنندج. 1395

 60.  مقاله " بررسی تغییرات مکانی و فصلی برخی فلزات سنگین در آب رودخانه خرم آباد " کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی. ساری. 1396

 61.  مقاله " معرفی بهترین تابع تولید لوبیا چشم بلبلی با سطوح مختلف آبیاری بر اساس شاخصهای آماری" . پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران. اصفهان. 1396

 62.  مقاله " تاثیر مقدار شوری آب و کم آبیاری بر برخی عناصر موجود خاک تحت کشت اسفناج در گلخانه "پنجمین همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران. اهواز. 1396

 63.  مقاله " تاثیر شیب طولی بر راندمان کاربرد و یکنواختی توزیع آب در سیستم آبیاری جویچه ای اراضی نیشکر جنوب اهواز" پنجمین همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران. اهواز. 1396

 64.  مقاله " تاثیر شدت جربان ورودی بر راندمان کاربرد و یکنواختی توزیع آب در سیستم آبیاری جویچه ای اراضی نیشکر جنوب اهواز"پنجمین همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران. اهواز. 1396

 65.  مقاله " تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک با بافت لوم شنی "پنجمین همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران. اهواز. 1396

 66.  مقاله " تأثیر سطوح مختلف پلیمر سوپر جاذب بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک با بافت لؤم شنی " سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه .کرج. 1396

 67.  مقاله " تأثیر سطوح مختلف زئولیت بر کارایی مصرف آب و برخی مؤلفه های رشد هویج در شرایط گلخانه ای" نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی. گنبد. 1396

 68.  مقاله " بررسی برخی شاخصهای رشد و کارایی مصرف آب گیاه هویج در اثر کاربرد پرلیت " نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی. گنبد. 1396

 69.  مقاله " بررسی برخی شاخصهای رشد و عناصر غذایی در ریشه و اندام هوایی کاهو با کاربرد لجن فاضلاب شهری" . پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران. اصفهان. 1396

 70. مقاله " تعیین ضرایب گیاهی عدس با استفاده از میکرولایسیمتر در خرم آباد ". اولیـن همایـش سـراسـری کشـاورزی و منـابع طبیـعی پایـدار. 1392

 71. مقاله " بررسی تأثیر کم آبیاری بر کارایی مصرف آب عدس در خرم آباد ". اولیـن همایـش سـراسـری کشـاورزی و منـابع طبیـعی پایـدار. 1392

 72. مقاله " ارزیابی دقت معادلات تبخیر و تعرق مختلف در برآورد تبخیرو تعرق مرجع با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در منطقه خرم آباد" اولين همايش ملي گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. 1392

 73. مقاله " برآورد ضرایب گیاهی عدس با استفاده از میکرولایسیمتر در خرم آباد " اولين همايش ملي گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. 1392

 74. مقاله " تاثیر آبیاری با سطوح مختلف پساب شهری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب در فلفل دلمه ایی" دومين همايش ملي آب، انسان، زمين . 1394

 75. مقاله " تأثیر آبیاری بر نیمرخ رطوبتی خاک تحت کشت ذرت" دومين همايش ملي آب، انسان، زمين . 1394

 76. مقاله " بررسی ضرایب یکنواختی سیستم آبیاری بارانی (مطالعه موردی منطقه کشاورزی خرم آباد)" اولين همايش ملي گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. 1392

 77. مقاله " اثر رژیمهای آبیاری بر عملکرد، کارآیی مصرف آب و تابع تولید سه رقم سویا در منطقه خرم آباد" اولين همايش ملي توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم. 1391

 78. مقاله " اثر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره وری مصرف آب در گیاه سویا" اولين همايش ملي توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم. 1391

 79. مقاله " بررسي و مقايسه معادله‌هاي نفوذ كاستياكف، كاستياكف لوئيز، فيليپ و فيليپ اصلاح شده " دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک، 1392

 80. مقاله " تعیین کارایی مصرف آب با سطوح مختلف آبیاري در کشت لوبیا چشم بلبلی " چهارمیـن همایـش سـراسـری کشـاورزی و منـابع طبیـعی پایـدار. 1394

 81. مقاله " بررسی مسائل و مشکلات بهره برداری و فنی سیستم های آبیاری قطره ای شهرستان خرم آباد " همایـش ملی پژوهش های محیط زیست ایران. 1392

 82. مقاله " تخمين تبخير وتعرق با استفاده از فناوري دور سنجي جهت مديريت منابع آب " چهارمين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي غرب ايران 1389

 83. مقاله " تأثیر رژیمهای آبیاری بر برخی صفات دانه دو رقم سویا در منطقه خرم آباد " اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه 1391

 84. مقاله " تعیین فرمول مناسب برآورد ETO با استفاده از نرم افزار REF-ET در خرم آباد ". اولیـن همایـش سـراسـری کشـاورزی و منـابع طبیـعی پایـدار. 1392

 85. تاثیر پرلیت برگارایی مصرف و برخی شاخص های رشد هویج

 86. ررسی تاثیر زمان آبیاری برضریب یکنواختی توزیع آب درآبیاری بارانی

 87. بررسی برخی ویزگیهای شیمیایی در خاک در اثر کاربرد کوتاه مدت لجن فاضلاب شهری

 88. بررسی یرخی فلزات سنگین در غده گیاه تربچه در کاربرد پساب شهری

 89. ارزیابی معادلات نفوذ به روش دبل رینگ و سینگل رینگ در اراضی دانشکده کشاورزي دانشگاه لرستان " اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طلبعی و محیط زیست ایران. 1394

 90. مبررسی شاخصهاي کیفیت آب رودخانه خرم آباد از دیدگاه کشاورزي " اولین همایش ملی راهبردهاي مدیریت منابع آب و چالشهاي زیست محیطی.ساری. 1397

 91. بررسی منشاء املاح آب رودخانه خرمآباد با استفاده از نسبت هاي یونی " اولین همایش ملی راهبردهاي مدیریت منابع آب و چالشهاي زیست محیطی.ساری. 1397

 92. مقاله " تاثیر سطوح مختلف پلیمر سوپرجاذب برعملکرد و کارایی مصرف آب گیاه هویج " سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه .ساری. 1397

 93. 88. مهدی گرجی و عباس ملکی مقاله"بررسی کنترل نشت در پی سد خاکی به روش اجرای دیوار آب بند با استفاده از نرم افزار Seep/wدر سد خاکی کمندان ازنا" کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی. تهران 1394

 94. تأثیر سطوح مختلف زئولیت بر جذب و غلظت برخی عناصر غذایی در هویج. اولین همایش ملی ایدههای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی – آبان ماه 1397

 95. تأثیر سطوح مختلف پرلیت بر برخی ویژگیهای فیزیکی خاک با بافت لوم شنی

 96. تأثیر سطوح مختلف سوپر جاذب بلور آب Aبر جذب برخی عناصر غذایی گیاه هویج

 97. تأثیر آبیاري با سطوح مختلف پساب بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کارایی مصرف آب در تره

 98. تأثیر آبیاري با سطوح مختلف پساب بر عملکرد، اجزا عملکرد وکارایی مصرف آب در ترب سفید

 99. برآورد خطوط مبناي بالا و پایین تنش آبی براي 3 رقم لوبیاچیتی جهت مدیریت آبیاري

 100. رابطه بین میزان آب مصرفی و شاخص تنش آبی گیاه در ارقام مختلف لوبیاچیتی

پایان نامه ها
 1. -استاد راهنما پایان نامه "تحلیل تراوش از بدنه و پی سد خاکی با استفاده از نرم افزار Slop/w2004 با پتوی رسی و دیوار آب بند" دانشجو مجتبی پورسعید. دانشگاه ازاد دزفول

 2. - استاد راهنما پایان نامه "بررسی و مقایسه نتایج تحلیل پایداری شیروانی و عملکرد رویه بتن با اثر زلزله در سد خاکی همگن با استفاده از نرم Slop/w2004 " دانشجو محمد حیدری. دانشگپاه آزاد دزفول

 3. استاد مشاور پایان نامه " پتانسیل یابی آبیاری تحت فشار در استان لرستان " دانشجو: اکبر مهری. دانشگاه رازی کرمانشاه. 1386

 4. استاد مشاور پایان نامه " ارزیابی سیستم های آبیاری بارانی در کوهدشت لرستان " دانشجو: زینب مولایی. دانشگاه کردستان. 1389

 5. استاد مشاور پایان نامه " بررسی تاثیر سطوح مختلف آب برعملکرد و اجزای عملکرد گیاه سویا در منطقه خرم آباد " دانشجو: معصومه شمس بیرانوند. دانشگاه شهید چمران اهواز. 1391

 6. استاد مشاور پایان نامه " ارزیابی سیستم های آبیاری تحت فشار در خرم آباد " دانشجو: زینب میخک بیرانوند. دانشگاه شهید چمران اهواز 1392

 7. استاد مشاور پایان نامه " بر آورد آب مصرفی گیاه نخود با استفاده از میکرو لایسیمتر در خرم آباد " دانشجو: کبری نامداری. دانشگاه شهید چمران اهواز 1392

 8. استاد راهنما دوم پایان نامه " بر آورد آب مصرفی گیاه عدس با استفاده از میکرو لایسیمتر در خرم آباد " دانشجو: مریم صارمی. دانشگاه رازی کرمانشاه. 1392

 9. استاد راهنما دوم پایان نامه " بررسی ظرفیت تخلیه جریان سرریزهای پلان مثلثی لبه تیز با استفاده از داده های آزمایشگاهی و نرم ابزار FLOW3D " دانشجو: بهادر عباسپور. دانشگاه لرستان. 1393

 10. استاد راهنما پایان نامه " بررسی اثرات آبیاری با پساب شهری بر کارایی مصرف آب و عملکرد گیاه فلفل دلمه ای " دانشجو: اکرم حسین نژاد میر. دانشگاه لرستان. 1394

 11. استاد راهنما پایان نامه " تعیین توابع تولید و کارایی مصرف آب با سطوح مختلف آبیاری در کشت لوبیا چشم بلبلی " دانشجو: نگار اثنی عشری. استاد راهنما. دانشگاه لرستان. 1394

 12. استاد راهنما پایان نامه " تاثیر آبیاری با پساب شهری بر خصوصیات شیمیایی خاک ، کارایی مصرف آب و عملکرد گیاه تربچه " دانشجو: روناک کرانی. دانشگاه لرستان. 1394

 13. استاد مشاور پایان نامه "تاثیر کم آبیاری بر روی عملکرد ، کارایی مصرف آب و روند تغییرات رطوبتی خاک در کشت ذرت در منطقه دزفول" دانشجو: الهام جورونی. دانشگاه لرستان. 1394

 14. استاد مشاور پایان نامه " بررسی برخی خصوصیات خاک و گیاه در خاک های تیمار شده با لجن فاضلاب تحت کشت کاهو " دانشجو: نسترن سهرابی. دانشگاه لرستان. 1394

 15. استاد مشاور پایان نامه " تاثیر مقادیر آبیاری و شوری آب بر برخی ویژه گی های فیزیکو شمیایی خاک و عملکرد گیاه اسفناج " دانشجو: مریم حسنی. دانشگاه لرستان. 1394

 16. استاد مشاور پایان نامه " مدلسازی فرسایش و رسوب با استفاده از مدل عددی GStars –مطالعه موردی رودخانه ی تلوار حسن خان " دانشجو: امیر حسین عزیزیان. دانشگاه لرستان. 1394

 17. استاد مشاور پایان نامه " بررسي تغييرات كاربري اراضي و تاثير آن بر منابع آب زير زميني بر مبناي تجزيه و تحليل تصاوير رقومي در محيط GIS در دشت ملاير، استان همدان " دانشجو: وحید زندیه. دانشگاه لرستان. 1394

 18. استاد راهنما پایان نامه " بررسی و ارزيابي سیستم زهكش¬هاي زيرزميني با فیلتر مصنوعی در اراضی کشاورزی شهرستان حمیدیه استان خوزستان " دانشجو: محمد سلاخ پور. دانشگاه لرستان. 1395

 19. استاد راهنما پایان نامه " اثر شوری¬های مختلف آب آبیاری بر عملکرد گیاه چغندربرگی و پروفیل شوری خاک تحت شرایط گلخانه¬ای " دانشجو: مجتبی کیانی. دانشگاه لرستان. 1395

 20. استاد راهنما دوم پایان نامه " مقایسه روشهای آماری تخمین بار معلق رودخانه جامیشان " دانشجو: بیلال کریمی. دانشگاه لرستان. 1395

 21. استاد مشاور پایان نامه " بهره برداری از مخزن چند هدفه با رویکرد تولید انرژی و تامین تقاضا " دانشجو: دانیال میر شاهی. دانشگاه لرستان. 1395

 22. استاد راهنما پایان نامه " ارزيابي سیستم آبياري بارانی در منطقه کبودرآهنگ استان همدان" دانشجو: عباس حاجیلو. دانشگاه لرستان. 1395

 23. استاد راهنما پایان نامه " تاثیر زمان آبیاری بر راندمان سیستم¬های آبیاری بارانی با آبپاش متحرک در منطقه فراهان استان مرکزی" دانشجو: عطیه نوری. دانشگاه لرستان. 1396

 24. استاد راهنما پایان نامه " ارزیابی کیفیت آب رودخانه خرم¬آباد در بازه¬ی ایستگاه بهرام¬جو تا ایستگاه دوآب-ویسیان " دانشجو: طاهره ناصحی پیکانی. دانشگاه لرستان. 1396

 25. استاد راهنما پایان نامه " بررسی اثر شیب ¬طولی و دبی¬ورودی بر یکنواختی توزیع آب و راندمان کاربرد در سیستم آبیاری جویچه¬ای اراضی نیشکر جنوب اهواز (واحد سلمان فارسی)" دانشجو: مجید حمودی. دانشگاه لرستان. 1397

 26. استاد راهنما پایان نامه " بررسی تاثیر سوپرجاذب بلور آب A، پرلیت و زئولیت بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک با بافت سبک تحت کشت هویج گلخانه ای " دانشجو: مرضیه مرادیان. دانشگاه لرستان. 1397

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. عضو کمیته علمی در هفتمین همایش بین المللی مهندسی رودخانه

 2. عضو کمیته علمی نهمین همایش بین المللی مهندسی رودخانه

 3. عضو کمیته علمی در دومین همایش یافته های علمی و پژوهشی غرب کشور

 4. عضو کمیته علمی در سومین همایش یافته های علمی و پژوهشی غرب کشور

 5. عضو کمیته علمی دراولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

 6. عضو کمیته علمی در دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

 7. عضو کمیته علمی در هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

 8. عضو کمیته علمی در اولين همايش بهره برداری بهينه از منابع آب استان لرستان

کتب منتشر شده
 1. کتاب علوم خاک – انتشارات دانشگاه لرستان -1389

افتخارات کسب شده
  پروژه ها و طرح های پژوهشی
  1. عنوان طرح: بررسی¬تغییرات¬کاربری/پوشش اراضی منطقه خرم آباد با استفاده از داده¬های دور سنجی وسامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS ). مجری: حمید رضا متین فر. همکاران: سید کاظم علوی پناه، عباس ملکی. 1386

  2. عنوان طرح: بررسي ارزيابي اقتصادي سيستمهاي آبياري تحت فشار در استان لرستان مجــري : عباس ملکی. همكاران : امير حمزه حقي آبي ، حجت اله نيكخوا ه ، حمید رضا متین فر. 1388

  3. عنوان طرح: بر آورد منطقه ای جریان های کم رودخانه های حوضه ی آبریز کرخه در محدوده ی استان لرستان. مجــري : حجت الله یونسی. همكاران : امير حمزه حقي آبي و عباس ملکی 1386

  4. عنوان طرح: بر آورد میزان تبخیر و تعرق واقعی دردشت خرم آباد بر مبنای پردازش رقومی داده های سنجنده ETM+ و داده¬های کمکی. مجری: حمید رضا متین فر. همکاران: عباس ملکی ، حسن ترابی پوده. 1390

  5. عنوان طرح : ارزیابی دایک حفاطتی احداث شده در دشت سیلاخور در راستای کنترل سیلاب با استفاده از RS و GIS (محدوده روستای کپر جودکی) مجری: حسن ترابی پوده همکاران : حمید رضا متین فر و عباس ملکی. 1394

  6. عنوان طرح :تحلیل عوامل پیشبرنده و بازدارنده مشارکت مردمی در بهره برداری و نگهداری بهینه از شبکه آبیاری سد مخزنی خان آباد الیگودرز(استان لرستان) آب منطقه ای لرستان. همکار طرح

  7. عنوان طرح : طراحی و ساخت غشاهای نانوحفره پلیمری در مقیاس آزمایشگاهی به منظور حذف آلاینده ها برای کاهش پدیده انسداد قطره چکانها در آبیاری قطره ای. آب منطقه ای لرستان. مشاور طرح

  8. عنوان طرح : بررسی و تعیین اثرات اقلیم بر آبدهی سراب های کارستی شهر خرم آباد در راستای مدیریت ریسک منابع آبی. آب منطقه ای لرستان. مشاور طرح

  9. عنوان طرح : بررسی و ارزیابی فنی سيستمهاي آبياري بارانی کلاسیک ثابت اجرا شده در دشت کوهدشت. دانشگاه کردستان. همکار طرح

  10. عنوان طرح : بررسی و شناسایی عوامل موثر در تاخیر اجرای چروژه سد مروک. آب منطقه ای لرستان. مشاور طرح

  11. عنوان طرح : راهکارهای تقویت مشارکت مردمی و محلی در نحوه بهره برداری از بند انحرافی کهمان و کانال انتقال آن. آب منطقه ای لرستان. مشاور طرح

  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   سوابق اجرایی
   1. عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب و استادیار پایه 27

   2. ریاست دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

   3. معاونت اداری و مالی دانشگاه لرستان

   4. ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه لرستان

   5. عضو کمیته تحقیقات و پژوهش آب منطقه ای استان لرستان

   6. عضو کمیته تحقیقات و پژوهش آب و فاضلاب استان لرستان

   7. عضو کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی

   8. مدیر گروه مهندسی آب دانشگاه لرستان

   9. عضو هیات نطارت و ارزیابی آموزش عالی استان لرستان

   10. معاونت اداری و مالی دانشکده کشاورزی

   جزوات دانشگاهی
   علاقه مندی ها
    اطلاعات تکمیلی
    1. موضوع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد " مدل کامپیوتری روند یابی سیل با توجه به تغییرات بستر رودخانه" دانشگاه شهید چمران اهواز – دانشکده کشاورزی – شهریور 1371

    2. موضوع پایان نامه دوره دکتری " بررسی تغییرات مکانی و زمانی نفوذ در آبیاری جویچه ای در اراضی نیشکر جنوب اهواز" دانشگاه شهید چمران اهواز – دانشکده مهندسی علوم آب – آبان 1383