ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧
خانه
فرهاد نظريان فيروزآبادي
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: اصلاح نباتات(بيوتکنولوژي)
رتبه علمی: استاد
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسي کشاورزي زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: nazarian.f@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: nazarian_f2000@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تبریز. 1374-1370.

 2. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه تربیت مدرس تهران. 1376-1374.

 3. دکتری بیوتکنولوژی، دانشگاه واخنینگن هلند. 1385-1381

 4. فوق دکتری بیوتکنولوژی، دانشگاه واخنینگن هلند. 1387-1385.

مقالات علمی پژوهشی
 1. 1. Nazarian-Firouzabadi, F., Ismaili, A. and Zabeti, SM. (2014). Phenol-stacked carbon nanotubes: A new approach to genomic DNA isolation from plants. Molecular Biology Research Communications,3(3):205-213.

 2. 2. Nazarian Firouzabadi, F., Vincken, J-P., Ji, Q., Suurs, L.C.J.M., Visser, R.G.F. (2014). A tandem SBD from family 25 severely changes potato starch granule morphology. Submitted

 3. 3. Akhshi, N., Cheghamirza, K., Nazarian-Firouzabadi, F., Ahmadi, H. (2014). Generation mean analysis for yield components in common bean. Iranian Journal of Plant Physiology, 4(3):1079-1085.

 4. 4. Akhshi, N., Cheghamirza, K., Ahmadi, H. and Nazarian-Firouzabadi, F. (2014). Generation mean analysis to estimate genetic parameters for morphological traits in common bean (Phaseolus vulgaris L.). Journal of Biodiversity and Environmental Science

 5. 5. Huang, X.-F., Nazarian-Firouzabadi, F., Vincken, J.-P., Ji, Q., Visser, R.G. and Trindade, L.M. (2014). Expression of an amylosucrase gene in potato results in larger starch granules with novel properties. Planta, 240(2):1-13.

 6. 6. Huang, X.F., Nazarian-Firouzabadi, F., Vincken, J.P., Ji, Q., Suurs, L. C.J.M., Visser, R.G.F and Trindade, L.M (2013) Expression of an engineered granule-bound E. coli glycogen branching enzyme in potato results in severe morphological changes

 7. 7. Keivan, S. and Nazarian-Firouzabadi, F (2012) Assessment of Genetic Diversity among and within Iranian Chamomile Populations Using Semi Random Intron-Exon Splice Junction (ISJ) Markers. Journal of plant molecular breeding, 2(2): 40-53.

 8. 8. Roham, R., Akbari, N., Abdollahian Noghabi, M., Nazarian, F and Yaghubi, M (2012) Investigation of the best time to sample for study of seed bank and weed density relationships in sugar beet farm land using regressions and geostatic relations. Int

 9. 9. Roham, R.,Yaghubi, M., Abdollahian Noghabi, M., Akbari, N and Nazarian, F. (2012). Spatial distribution of broadleaf weeds seedbank in sugar beet field. International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 4(5):251-254.

 10. 10. Nazarian-Firouzabadi, F, Visser, R.G.F. (2011) Production of smaller starch granules by expression of a tandem-repeat of a family 20 starch-binding domain (SBD3-SBD5) in an amylose-free potato genetic background. Functional plant biology, 39:146-

 11. 11. Otroshy , M. Nazarian, F. and Struik. P.C. 2009. Effects of temperature fluctuation during in vitro phase on in vitro microtuber production in different cultivars of potato (Solanum tuberosum L.). Plant Cell, Tissue and Organ Culture. 98:213-218

 12. 12. Naghavi, A. Habibi, M.K. and Nazarian Firouzabadi, F. (2008) Detection and identification of some soybean viral mosaic viruses, using molecular techniques in Lorestan province, South west of Iran. Asian Journal of Plant sciences,7(6):557-562.

 13. 13. Ahmadi, H and Nazarian, F.(2007) The inheritance and chromosomal location of morphological traits in wild wheat, Triticum turgidum L. ssp. dicoccoides.. Euphytica,158:103-108.

 14. 14. Nazarian Firouzabadi, F., Vincken, J-P., Ji, Q., Suurs, L.C.J.M., Buléon, A. and Visser, R.G.F. (2007) Accumulation of multiple-repeat starch-binding domains (SBD2-SBD5) does not reduce amylose content of potato starch granules. Planta, 225 (4),

 15. 15. Nazarian Firouzabadi, F., Vincken, J-P., Ji, Q., Suurs, L.C.J.M. and Visser, R.G.F. (2007) Expression of an engineered granule-bound E. coli maltose acetyl transferase in wild-type and amf potato plants. Plant Biotechnology Journal, 5 (1), 134-14

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. عیسوند، ح.ر. قریشی، ل. نظریان فیروزآبادی، ف. اکبری، ن. سرلک، ا. (1391). مقایسه مولفه های جوانه زنی سه گونه آویشن در شرایط تنش خشکی. دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات.

 2. مجیری، ف. اسماعیلی، ا. و نظریان فیروزآبادی،ف. مداح عارفی، ح. احمدی،ه. و ظابطی، م.. (1390). بررسی تنوع ژنتیکی توده های آویشن ایران با استفاده از نشانگرهای نیمه تصادفی ISJ. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی.

 3. ظابطی، م. اسماعیلی، ا. نظریان فیروزآبادی،ف. مداح عارفی، ح. احمدی،ه. و مجیری، ف.. (1390). بررسی تنوع ژنتیکی توده های آویشن ایران با استفاده از نشانگرهای تصادفی RAPD. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی.

 4. دانشور،م. مدرس ثانوی،م.ع، طهماسبی سروستانی، ز، شیرانی راد،ا.ح. و نظریان، ف. (1390). بررسی صفات کمی و کیفی دو رقم کلزای پائیزه(Brassica napus L) تحت اثر کمبود آب و میزان کود نیتروژن. سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغن های خوراکی

 5. درویش نیا، ف. نظریان فیروزآبادی، ف. سیاه سر، ب و پنجه که، ن. (1390). بررسی تنوع ژنتیکی 21 رقم کلزا(Brassica napus L) با نشانگر مولکولیISJ. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی.

 6. آخشی، ن. احمدی، ه. چقامیرزا، ک. نظریان فیروزآبادی،ف. و دری. ح.ر.(1390). بررسی رابطه عملکرد دانه و صفات وابسته به آن در لوبیا(Phaseolus vulgaris L). چهارمین همایش ملی حبوبات ایران.

 7. آخشی، ن. احمدی، ه. چقامیرزا، ک. نظریان فیروزآبادی،ف. و دری. ح.ر.(1390). تحلیل عاملی عملکرد دانه و برخی صفات مهم زراعی در لوبیا(Phaseolus vulgaris L). چهارمین همایش ملی حبوبات ایران

 8. پنجو، م. نظریان فیروزآبادی،م. اسماعیلی، ا. میرآبادی، ع.ز. (1390). نشانگرهای نیمه تصادفی(ISJ) کارایی بهتری در ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های سویا دارند. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی.

 9. ظابطی، م. مجیری، ف. اسماعیلی، ا. و نظریان فیروزآبادی،ف. (1389). روشی آزمایشکاهی و سریع برای تشخیص و رسوبدهی متابولیت های ثانویه دردسرساز در استخراج DNA در گیاه دارویی آویشن. همایش ملی گیاهان دارویی.

 10. صالحی،ک. نظریان فیروزآبادی،ف. اسماعیلی، ا. ظابطی، م. و زینلی، ح .(1389). تعیین روش مناسب جهت استخراج DNA ژنومی از برگ گیاه دارویی بابونه. همایش ملی گیاهان دارویی.

 11. اسماعیلی، ا. سمیعی، ک. نظریان فیروزآبادی، ف. دریکوند، ر. و حسین پور، ط. (1388). مقایسه نشانگرهای اینترونی و اگزونی در بررسی تنوع زنتیکی ژنوتیپ های گندم دیم. ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی.

کتب منتشر شده
 1. A manual of plant tissue culture “ 2001

 2. Principles of plant genetics and breeding (Translated from English), Prof. G. Acquaah, John willy &sons

 3. Gene cloning (principles and applications), (Translated from English), by Prof. J.lodge, P. lund and S.

 4. Doing a Literature Review in Health and Social Care: A Practical Guide, (Translated from English), by Helen Aveyard

 5. Plant tissue culture, Techniques and experiments, (Translated from English), by Roberta Smith.

 6. راهنمای آزمایشگاهی کار با اسیدهای نوکلئیک، انتشارات دانشگاه لرستان

افتخارات کسب شده
 1. Nazarian Firouzabadi F., Vincken, J.P., and Visser, R.G.F. (2006) Methods and means for producing starch having at least one altered characteristic. EP 06076710.0

 2. 1. The best student poster prizewinner from the 8th International Congress of Plant Molecular Biology (ISPMB), Adelaide, South Australia, 2006.

 3. 2. Postdoctoral scholarship, Wageningen University, The Netherlands, 2007-2008

پروژه ها و طرح های پژوهشی
  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. (1) Genetics(BSc students) (2) Plant Breeding (BSc students) (3) Genetics and genetic engineering(MSc students) (4) Molecular genetics (MSc students) (5) Cellular and molecular biology (MSc students) (6) Biotechnology (MSc students) (7) Advanced pla

  2. سوابق اجرایی
    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
    1. Starch biosynthesis pathway modification

    2. In plant biopolymeres production

    3. Plant made peptides

    4. Lactic acid bacteria

    5. Protein engineering

    اطلاعات تکمیلی