ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٦
خانه
عزت اله قدم پور
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: روانشناسي تربيتي
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي روانشناسي
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: ghadampour.e@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: eghadampour@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی روان شناسی بالینی از دانشگاه شهید چمران اهواز

 2. کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی از دانشگاه تهران

 3. دکتری روان شناسی تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی

مقالات علمی پژوهشی
 1. قدم پور، عزت اله؛ سرمد، زهره. (1381). نقش باورهای انگیزشی در رفتار کمک طلبی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم راهنمایی. مجله روانشناسی، 7(26)،126-111.

 2. فرهادی، علی؛ قدم پور، عزت اله و خلیلی گشنیگانی، زهرا. (1395). پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس درگیری شناختی، انگیزشی و رفتاری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان. دو ماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 9(4)، 265- 260.

 3. قدم پور، عزت اله؛ بیرانوند، زینب و یوسف وند، مهدی. (1396). مقایسه اثربخشي آموزش به روش های ایده جویي)اسكمپر(، بارش مغزی و سنتي در تغيير سطح خودپنداره خالق و باز بودن نسبت به تجربه. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی.7(1)، 154- 125.

 4. قدم پور، عزت اله؛ یوسف وند، لیلا و رادمهر، پروانه. (1395). اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود حرمت خود در زنان مبتلا به بیماری عروق کرونر. پژوهشنامه روانشناسی مثبت، 2(3). 78- 68.

 5. قدم پور، عزت اله؛ رادمهر، پروانه و یوسف وند، لیلا. (1396). اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اجتناب شناختی- رفتاری و نشخوار ذهنی در مبتلایان به اختلال همبودی اضطراب اجتماعی و افسردگی. فصلنامه علمی پژوهشی افق دانش. 23(2). 148- 142.

 6. قدم پور، عزت اله؛ یوسف وند، لیلا و رادمهر، پروانه. (1395). أثير آموزش برنامه جرأتورزي بر ميزان تفكر انتقادي (خلاقيت، بالندگي، تعهد) در دانش آموزان دختر پايه دوم دوره متوسطه اول شهر خرم آباد. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 6(2)، 18- 1.

 7. قدم پور، عزت اله؛ رحیمی پور، طاهره و زنگی آبادی، معصومه. (1395). تأثیر آموزش برنامۀ تربیت سازنده به مادران، بر مهارت های خودکنترلی کودکان با اختلال نارسايی توجه/ بیش فعالی در دورۀ دبستان. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 17(3)، 117- 109.

 8. قدم پور، عزت اله؛ غلامرضایی، سیمین و رادمهر، پروانه. (1395). اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان سوگیری تعبیر و نگرش ناکارآمد در مبتلایان به اختلال همبودی اضطراب اجتماعی و افسردگی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. 18(2). 34- 21.

 9. قدم پور، عزت اله؛ غلامرضایی، سیمین و رادمهر، پروانه. (1395). تأثیر آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود باورهای فراشناختی در مبتلایان به اختلال همبودی اضطراب اجتماعی و افسردگی. دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری. 4(6)، 60- 40

 10. قدم پور، عزت اله؛ رادمهر، پروانه و یوسف وند، لیلا. (1395). تأثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد برکفايت اجتماعي و اميد به زندگي بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس. مجله ارمغان دانش.21(11). 1114- 1100

 11. قدم پور، عزت اله؛ غلامرضایی، سیمین و رادمهر، پروانه. (1394). ثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب اجتماعی و افسردگی در نوجوانان مبتلا به همبودي اضطراب اجتماعی و افسردگی با پیگیري 60 روزه. مجله پزشکی ارومیه. 26(12)، 1040- 1028.

 12. قدم پور، عزت اله؛ گراوند، هوشنگ و سبزیان، سعیده. (1393). رابطه ي بين ادراك از محيط آموزشي- پژوهشي و خودكارآمدي پژوهشي با پيشرفت تحصيلي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه علوم پزشكي مشهد . مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 14(11)، 942- 933.

 13. قدم پور، عزت اله؛ امیری، فاطمه؛ زنگی آبادی، معصومه و اصلی آزاد، مسلم. (1394). اثربخشي مداخله شناختي ـ رفتاري مبتني بر تعلل بر عزت نفس، عملكرد و اهمال كاري تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه. پژوهش توانبخشی در پرستاری، 1(3)، 44- 33.

 14. محمدی، جواد؛ قدم پور، عزت اله و عزیزی، امیر. (1393). بررسی ارتباط آشفتگی اخلاقی با کنترل و تقاضای شغلی در پرستاران بيمارستان های شهر تبريز.فصلنامه آموزش و اخلاق در پرستاری، 3(3)، 30- 23.

 15. قدم پور، عزت اله؛ فرهادی، علی و نقی بیرانوند، فاطمه. (1395). تعيين رابطه بين فرسودگي تحصيلي با اشتياق و عملكرد تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي لرستان. فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 8(2)، 68- 60.

 16. قدم پور، عزت اله؛ عزیزی، امیر و محمدی، جواد. (1395). اثربخشی درمان فراشناختی ذهن آگاهی انفصالی بر افسردگی پس از زایمان. نشریه آموزش پرستاری، 5(5)، 21- 17.

 17. قدم پور، عزت اله؛ میرزایی فر، داود و سبزیان، سعیده. (1393). بررسی رابطه بین درگیري تحصیلی و افت تحصیلی در دانش آموزان پسر و دختر سال اول دبیرستانهاي شهر اصفهان(پیش بینی افت تحصیلی بر اساس درگیري تحصیلی). فصلنامه روانشناسی تربیتی، 34(10)، 247- 93.

 18. قدم پور، عزت اله. (1394). بررسی رابطه بین عوامل سازمانی با سلامت روانی کارکنان سازمانهاي دولتی استان لرستان. فصلنامه یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان، 17(3)، 104- 95.

 19. ویسکرمی، حسنعلی؛ قدم پور، عزت اله و متقی نیا، محمد رضا. (1395). الگوي ساختاري رابطه ي جو مدرسه و خودکارآمدي جمعي با خودکارآمدي شخصي معلمان مدارس ابتدايي. مجله دستاوردهای روانشناختی(علوم تربیتی و روانشناسی)، 4(1)، 114- 95.

 20. رضایی، مهدی؛ قدم پور، عزت اله؛ رضایی، مظاهر و کاظمی، رضا. (1394). اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی (EST )بر اندیشناکی و شدت افسردگی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی.

 21. صادقی، مسعود؛ قدم پور، عزت اله و اسماعیلی، افسانه. (1395). بررسی تأثیر آموزش الگوی خانواده سالم بر تاب آوری کودکان مادران دارای اختلال طیف اوتیسم. پژوهش های مشاوره، 15(60)،99- 84.

 22. قدم پور، عزت اله و شیرازی تهرانی، علیرضا.(1395). تاثیر آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر مؤلفه های بهزیستی روانشناختی مادران کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی. فصلنامه کودکان استثنایی، 16(3)، 48- 35.

 23. روشن نیا، سمیه؛ رضایی، فاطمه و قدم پور، عزت اله. (1395). مروری بر عوامل روانشناختی در صرع. مجله شفای خاتم، 5(2)، 123- 111.

 24. قدم پور، عزت اله؛ رادمهر، پروانه و یوسف وند، لیلا. (1395). تاثیر آموزش گروهی مبتنی بر نظریه امید اسنایدر بر میزان اشتیاق و سرسختی تحصیلی. پژوهش های تربیتی، 33، 14- 2.

 25. قدم پور، عزت اله؛ متقی نیا، محمد رضا و گراوند، هوشنگ. (1394). بررسی پایایی و روایی مقیاس باور کارآمدی جمعی معلم )CTEBS ) در مدارس ابتدایی شهر گناباد. فصلنامه نوآوری های آموزشی، 14(55)، 68- 51.

 26. قدم پور، عزت اله؛ کوگانی، نیلوفر و جعفری، حسن. (1393). بررسي رابطة بين سبك هاي تفكر و خلاقيت مديران مدارس متوسطه. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 4(3)، 157- 141.

 27. قدم پور، عزت اله؛ سبزیان، سعیده؛ اسدالهی، جواد و گراوند، هوشنگ. (1393). اثربخشي آموزش تكنيك هاي فراشناختي بر ميزان خلاقيت دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر اصفهان . فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 4(1)، 112- 96.

 28. قدم پور، عزت اله؛ سبزیان، سعیده و بیرانوند، ساناز. (1392). اثربخشی آموزش شناختی -رفتاری بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر اصفهان. دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 1(1)، 60- 50.

 29. قدم پور، عزت اله؛ کامکار، پیمان؛ گراوند، هوشنگ و جمشیدی کیا، سجاد. (1393). رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و گرایش به تفکر انتقادی با میزان آمادگی دانشجویان برای حضور در دوره های آموزش الکترونیکی. فصلنامه فناوری ااطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 5(1)، 42- 21.

 30. شهبازی راد، افسانه؛ قدم پور، عزت اله؛ غضنفری، فیروزه و مؤمنی، خدامرا. (1395). اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل تدوینی شناختی-فراشناختی- رفتاری بر کاهش علائم اختالال اضطراب اجتماعی. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، 6(24)، 61- 48.

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. تدوین مدل انگیزش تحصیلی و اثربخشی آموزش مبتنی بر این مدل بر انگیزش تحصیلی، علاقه مندی و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 2. تدوین مدل شناختی - فراشناختی - رفتاری اختلال اضطراب اجتماعی و بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر این مدل بر کاهش نشانه‌ها، پردازش پس‌رویدادی و باور فرانگرانی در مبتلایان به اختلال اضطراب اجتماعی شهر کرمانشاه

 3. تدوین یک مدل مفهومی و عملیاتی برای ایجاد علاقه و انگیزه پژوهشی در دانشجویان دانشگاه انتظامی

 4. تدوین الگوی شناسایی باور های انگیزشی دانش آموزان دبیرستان های تهران در سال تحصیلی 88-89

 5. اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر هوش هیجانی، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر خرم آباد

 6. بررسی اثربخشی مدل مداخله سرمایه روانشناختی لوتانز بر انگیزش درونی، فرسودگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان دوره دوم متوسطه شهر سنندج

 7. بررسی تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر هیجان یادگیری، اشتیاق تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش-آموزان دختر پایه اول دوره دوم متوسطه شهر خرم آباد

 8. بررسی رابطه بین هوش چندگانه و مهارت های سه گانه مدیران مدارس متوسطه شهر خرم آباد

 9. اثربخشی نمایش عروسکی بر اختلالات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مک توان ذهنی آموزش پذیر

 10. اثربخشی آموزش معنا درمانی بر بی حوصلگی، درگیری تحصیلی و شکفتگی در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر خرم آباد

 11. اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سوگیری تعبیر، باورهای فراشناختی و نگرش های ناکارآمد در نوجوانان مبتلا به همبودی اضطراب اجتماعی و افسردگی

 12. بررسی تاثیر آموزش الگوی خانواده سالم بر معنا در زندگی، تاب آوری و خودکارآمدی والدگری مادران کودکان اختلال طیف اتیسم شهر قم

 13. بررسی تأثیر درمان تعهد و پذیرش بر فراوانی حملات صرع، اضطراب و رفتارهای خود مدیریتی بیماران مبتلا به صرع مقاوم به دارو در شهر خرم‌آباد

 14. بررسی تأثیر آموزش شادکامی بر حل مسئله و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه اول شهر خرم آباد

 15. بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سرمایه روان شناختی و سازگاری نوجوانان دختر بدسرپرست شهر دهلران

 16. بررسی میزان رعایت اصول آزمون‌سازی و اجرای آزمون‌ها در مراکز آموزشی درجه‌داری ناجا

 17. بررسی رابطه بین فشار روانی و اثربخشی مدیران مقاطع سه‌گانه آموزش و پرورش شهرستان سلسله

 18. بررسی ویژگی‌های شخصیتی مدیران کارآمد و ارائه راهکارهایی جهت فراگیر نمودن این ویژگی‌ها در دبیرستان‌های دخترانه شهرستان خرم‌آباد نواحی 1 و 2

 19. بررسی عوامل مؤثر بر جذب، بهسازی و نگهداری مدیران آموزشی کارآمد از دیدگاه مدیران مدارس ابتدایی شهرستان خرم‌آباد

 20. بررسی مشکلات برنامه آموزش آئین‌نامه راهور( کسب مهارت‌های نظری رانندگی) از دیدگاه فراگیران رانندگی تهران بزرگ

 21. رابطه بین سبک‌های شناختی و راهبردهای یادگیری و مطالعه با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی

 22. بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی کارکنان آموزشگاه‌های علمی و تخصصی شهید بهشتی اصفهان و شهید چمران کرج با عملکرد آنان در سال 1387

 23. بررسی رابطه بین ویژگی‌های سازمانی و تأمین سلامت عمومی کارکنان مرکز آموزش ولیعصر (عج) تبریز

 24. رابطه بین ترافیک شهری و بهداشت روانی شهروندان شهر مشهد

 25. بررسی اثربخشی برنامه تفصیلی فراگیران مقطع دیپلم و زیر دیپلم مرکز آموزش شهید بیگلری و مدنی در سال 1386

 26. بررسی رابطه بین جو سازمانی و کارایی مدیران مدارس متوسطه شهرستان شیروان چرداول

 27. ارزشیابی عملکرد دوره‌های تخصصی تکمیلی در سال 86-1385 در دانشکده اداری و پشتیبانی

 28. بررسی رابطه بین سبک رهبری تحولی و توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان سطح میانی سازمان آموزش و پرورش استان لرستان

 29. بررسی میزان به‌کارگیری مدیران از مدیریت فرآیند مدار و رابطه آن با عملکرد دبیران در سطح دبیرستان‌های متوسطه نظری دخترانه نواحی 1 و 2 شهر خرم‌آباد در سال تحصیلی 88-87

 30. بررسی میزان موفقیت طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس شهرستان خرم‌آباد

 31. بررسی رابطه بین سبک‌های رهبری مدیران و انگیزه پیشرفت آن‌ها در مدارس متوسطه شهر خرم‌آباد در سال تحصیلی 89-1388

 32. بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان شهرستان پلدختر

 33. بررسی رابطه بین میزان اعمال عدالت سازمانی مدیران و رضایت شغلی کارکنان ادارات آموزش و پرورش نواحی 1 و 2 شهرستان خرم‌آباد در سال تحصیلی 89-1388

 34. بررسی رابطه بین میزان استفاده مدیران از مهارت‌های مدیریت زمان(الگوی دیوید لوئیس) و اثربخشی این مهارت‌ها در عملکرد آنان در مدارس متوسطه دخترانه شهرستان خرم‌آباد در سال تحصیلی 89-1388

 35. بررسی عوامل مؤثر بر استرس مدیران مدارس متوسطه شهرستان خرم‌آباد بر اساس دیدگاه رابینز در سال تحصیلی 89-1388

 36. بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی( براساس الگوی پنج عاملی مک گری و کاستا) و کارایی مدیران مدارس آموزش و پرورش شهرستان پلدختر

 37. بررسی اجرای طرح صدور گواهینامه رانندگی موقت و نقش آن در ایمنی ترافیک شهر تهران

 38. میزان گرایش به مواد مخدر در بین رانندگان حمل‌ونقل عمومی و عوامل مؤثر بر آن در محور سبزوار- شاهرود

 39. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ایلام در سال تحصیلی 1388-89

 40. بررسی رابطه بین مؤلفه های هوش سازمانی و یادگیری سازمانی مدیران آموزش و پرورش شهرستان خرم‌آباد

 41. بررسی عوامل مؤثر بر روحیه پژوهش دانش آموزان متوسطه ناحیه یک شهرستان خرم‌آباد درسال تحصیلی 90-1389

 42. بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر و سبک‌های تصمیم‌گیری مدیران مقطع متوسطه شهرستان خرم‌آباد درسال تحصیلی 90-1389

 43. بررسی رابطه بین پیشرفت دردرس مهارت‌آموزی با افزایش مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان استثنایی گروه کم‌توان ذهنی مقطع ابتدایی شهرستان خرم‌آباد

 44. بررسی رابطه بین هویت اجتماعی با سلسله‌مراتب ارزش‌ها در دانش آموزان دخترو پسرمقطع متوسطه شهرخرم‌آباد درسال تحصیلی 89-1388

 45. مقایسه باورهای انگیزشی و روحیه پژوهشگری دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه هوشمند و عادی شهرستان خرم‌آباد

 46. بررسی رابطه بین رفتار اجتماعی معلمان و جوسازمانی مدارس راهنمایی دخترانه شهرستان قم در سال تحصیلی 89-1388

 47. بررسی رابطه بین به‌کارگیری معیارهای تدریس اثربخش وکارایی معلمان دردرس علوم تجربی پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شهرستان خرم آباد درسال تحصیلی 89-1388

 48. بررسی راهکارهای جذب دانش آموزان به شرکت در مسابقات فرهنگی-هنری در مدارس متوسطه شهرستان خرم‌آباددرسال تحصیلی 91-1390

 49. بررسی رابطه بین مهارت های خواندن و نوشتن زبان فارسی و یادگیری درس علوم دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی ناحیه یک شهر خرم‌آباد در سال تحصیلی 91-1390

 50. بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و رفتار اخلاقی مدیران مدارس شهرستان پلدختر در سال تحصیلی 91-1390

 51. بررسی رابطه بین هوش هشت‌گانه گاردنر با انتخاب رشته تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دو ممقطع متوسطه شهرستان الشتر در سال تحصیلی 91-1390

 52. بررسی رابطه بین خشونت خانوادگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهر خرم آباد

 53. بررسی میزان شیوع مشکلات روانی-اجتماعی در بین دانش آموزان دختر دوره راهنمایی تحصیلی ناحیه یک خرم‌آباد و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش آن ها

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
   1. فرا مطالعه تحقیقات اجتماعی در حوزه های سرقت، خودکشی، قتل عمد و نزاع دسته‌جمعی در استان لرستان و راهکارهای مقابله با آن

   2. شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی

   3. بررسی و ارزیابی شاخص‌های فرهنگ عمومی استان لرستان

   4. بررسی میزان اهمال کاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد و باورهای انگیزشی مرتبط با آن

   5. تاثیر سبک های یادگیری بر انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه استان لرستان

   6. نظرسنجی عمومی از مردم استان همدان در مورد چگونگی حفظ و تقویت روحیه ایثارگری و انتظار آنان از ایثارگران

   7. مقایسه نقش زنان شاهد و عادی در توسعه فرهنگی کشور

   8. بررسی رابطه بین ویژگی های فردی، خانوادگی و تحصیلی دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه لرستان و مشکلات تشخیص دادهشده آنها طی سال های 1388-1385

   9. بررسی مقایسه ای بهداشت روانی کارکنان سازمان های دولتی و خصوصی استان لرستان و عوامل فردی، سازمانی و محیطی مرتبط با آن

   10. بررسی مقایسه ای بهداشت روانی کارکنان سازمان های دولتی و خصوصی استان لرستان و عوامل فردی، سازمانی و محیطی مرتبط با آن

   11. بررسی عوامل آموزشی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با اضطراب، استرس و افسردگی در جانبازان استان همدان

   12. بررسی راهکارهای انتقال و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به نسل سوم انقلاب

   13. بررسی میزان مشارکت زنان در خدمات جمعیت هلال احمر استان ایلام و موانع موجود در مشارکت آنان

   14. بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی در اصلاح رفتار مددجویان

   15. بررسی نقش اقدامات کاهش آسیب در کاهش رفتارهای پر خطر معتادان تزریقی شهرستان خرم آباد

   16. شیوه های گسترش فعالیت های تحقیقاتی و آزمایشگاهی در مدارس استان لرستان

   17. شناسایی راهکارهای افزایش کیفیت به خدمات رفاهی و درمانی فرهنگیان استان لرستان

   18. آسیب شناسی اوقات فراغت نوجوانان 12 تا 17 ساله استان لرستان

   19. بررسی دلایل افزایش پذیرش دختران نسبت به پسران در دانشگاه ها و پیامدهای ناشی از آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه لرستان

   20. بررسی ابعاد و شاخص های کیفیت خدمات مشاوره ای در کلانتری های استان لرستان و نقش آن در کاهش جرایم

   21. نقش نیروی انتظامی در ساختار امنیت و احساس امنیت

   22. بررسی تاثیر روش آموزشی آزمون محور بر پیشرفت تحصیلی و رضایت مندی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد

   23. بررسی عوامل اجتماعی اثرگذار بر ابعاد دینداری (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز الیگودرز)

   24. بررسی رابطه بین رضایت از زناشویی و مشکلات دوران بارداری

   25. بررسی تطبیقی عملکرد مدیران دارای مدرک مدیریت آموزشی با مدیران سایر رشته ها در مدارس راهنمایی شهرستان الیگودرز

   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
    سوابق اجرایی
    1. عضو شورای پژوهشی دانشگاه لرستان

    2. عضو کمیسیون تخصصی شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان لرستان

    3. عضو شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان لرستان

    4. عضو کمیسیون تخصصی کارگروه پژوهش دفتر آموزش وپژوهش استانداری لرستان

    5. عضو شورای پژوهشی دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان لرستان

    6. عضو کمیته پژوهشی آموزش و پرورش ناحیه 2 خرم آباد

    7. عضو هیات نظارت بر انتخابات اولین دوره شورای نظام روان شناسی و مشاوره استان لرستان

    8. معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان

    9. عضو شورای دانشگاه لرستان

    10. معاون اداری- مالی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان

    11. استاد مشاور فرهنگی دانشگاه لرستان با حکم معاونت دانشجویی-فرهنگی دانشگاه لرستان

    12. عضو کمیته علمی و اجرایی همایش بهره مندی دانشی از تجارب حاصل در برقراری امنیت انتظامی

    13. عضو هیات داوران کمیته همایش ملی احساس امنیت، نظمو امنیت

    14. مسئول کمیته روانشناختی همایش ملی احساس امنیت، نظم و امنیت

    15. عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی-پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی

    16. عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه لرستان

    17. قائم مقام معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان

    18. معاون آمورشی دانشگاه لرستان

    19. عضو کارگروه صلاحیت عمومی هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه لرستان

    20. عضو و رئیس شورای آموزشی دانشگاه لرستان

    21. عضو و رئیس شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان

    22. مدیر گروه علوم تربیتی دانشگاه لرستان

    23. عضو کمیته برنامه ریزی راهبردی دانشگاه لرستان

    24. دبیر هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه لرستان

    25. دبیر هیأت ممیزه دانشگاه لرستان

    26. عضو شورای آموزشی دانشگاه لرستان

    27. عضو کمیسیون فرهنگی تعیین امتیازات فرهنگی-تربیتی-اجتماعی دانشگاه لرستان

    28. عضو شورای عالی هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی دانشگاه لرستان

    29. عضو شورای پردیس دانشگاه لرستان

    30. عضو هیات علمی مستقر در دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه لرستان

    31. عضو کمیته ارزیابی و تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی دانشگاه لرستان

    32. عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه لرستان

    33. عضو شورای فرهنگی دانشگاه لرستان

    34. دبیر کارگروه آمایش آموزش عالی استان لرستان

    35. عضو کمیته هماهنگی استانی گسترش آموزش های علمی- کاربردی استان لرستان

    36. عضو کمیته پژوهشی هلال احمر استان لرستان

    37. هماهنگ کننده استانی پروژه های بین المللی تیمز و پرلز 2011 در سازمان آموزش و پرورش استان لرستان

    38. عضو هیات رئیسه دانشگاه لرستان

    39. عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان

    40. عضو شورای آموزشی دانشگاه لرستان

    41. عضو کمیته فرصت های مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه لرستان

    42. عضو کمیته برنامه ریزی راهبردی دانشگاه لرستان

    43. عضو کمیته داوری همایش بین المللی سیره علوی

    44. دبیر چهل و پنجمین همایش معاونین آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

    45. نماینده تام الاختیار کنکور سراسری در سالهای 90، 91، 92 و 93 در دانشگاه لرستان

    46. عضو شورای تحقیقات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان

    47. عضو هیئت تحریریه مجله علمی- ترویجی مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی

    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
     اطلاعات تکمیلی