ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧
خانه
كامران عادلي
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: اقتصاد و مديريت جنگل
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسی منابع طبيعي جنگلداري
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: adeli.k@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: kamranadeli@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
  1. 1- کارشناسی مهندسی منابع طبیعی ـ جنگلداری، دانشگاه لرستان، 1379 ـ 1383، عنوان پروژه: کاربرد برنامه ریزی خطی در اقتصاد جنگل

  2. 2ـ کارشناسي ارشد مهندسي منابع طبيعي ـ جنگلداري، دانشکده منابع طبيعي دانشگاه مازندران، 1383ـ 1385، عنوان پايان نامه: بهينه سازي اقتصاد عشاير با مديريت نظام تلفيقي جنگل ـ دام (مطالعه موردي منطقه شول آباد لرستان).

  3. 3ـ دکتري تخصصي اقتصاد و مديريت جنگل، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه مازندران، 1385 ـ 1390 رساله دکتری با عنوان: بررسي بازار چوب و برنامه ریزی میزان برداشت از جنگل بر مبنای اصل توسعه پایدار در ایران.

مقالات علمی پژوهشی
  1. عادلی، ک.، جلیلوند، ح.، یخکشی، ع.، و فلاح، ا. 1387. ارزيابي پايداري جنگل تحت تأثير جنگلداري عشايري بر اساس معيارهاي فائو، مجله علمي ـ پژوهشي تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 16 (1): 23-37.

  2. گیلانی پور، ن.، عادلی، ک.، گیلانی پور، ج.، و آریا، ح. 1391. بررسی وضعیت اقتصادی روستاییان و سنجش وابستگی معیشتی آنها به جنگل (مطالعه موردی روستای کرچی)، مجله علمي ـ پژوهشي اکوسیستم های طبیعی ایران، 1 (4): 48-55

  3. فرهادی، پ. سوسني، ج. عادلي، ک و علی جاني، و. 1392. بررسی تغییرات موقعیت مکانی و تنوع گونه اي جنگل هاي زاگرس بر اثرتخریب جوامع محلی (مطالعه موردي: جنگل هاي قلعه گل خرم آباد). نشریه پژوهش هاي علوم و فناوري چوب و جنگل. 20 (4): 61 – 80

  4. فرهادی، پ. سوسني، ج. عادلي، ک و علی جاني، و. 1393. تحليل ساختار جنگل هاي زاگرس با استفاده از شاخصهاي مبتني بر نزديك ترين همسايه (پژوهش موردی: جنگل هاي قلعه گل خرم آباد). فصلنامه علمي - پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر ايران، 22 (2): 294- 306

  5. باولی، م. عادلی، ک. محمديان، ف و دل انگيزان س. 1394. تعيين الگوی بهينه کشت در راستای توسعه پايدار کشاورزی مطالعه موردی: دشت ماهيدشت کرمانشاه. فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه.; 23 (90): 191-216.

  6. منصوری، م.، باده یان، ض.، عادلی، ک.، ابراری واجاری، ک. 1394. ارزشگذاری اقتصادی تفرجگاه جنگلی حسن گاویار با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و روش هزینه سفر فردی. مجله علمی پژوهشی جنگل ایران. پذیرش برای چاپ.

  7. عادلی، ک.، و سوسنی، ج. بررسي مشخصات كمي و كيفي جنگل در جهت مدیریت پایدار جنگهای زاگرس لرنشین مطالعه موردی كاكارضاي لرستان). پژوهشنامه علوم کشاورزي و منابع طبيعي خزر، پذيرش براي چاپ.

  8. Adeli, K., Fallah, A., and Kooch, Y. (2008). An Appropriate Plot Area for Analyzing Canopy Cover and Tree Species Richness in Zagros Forests. Pakistan Journal of Biological Sciences, 11: 103-107.

  9. Roosta, T., Skandari, S., Adeli, K., and Roosta, H. (2010). Using Contingent Valuation and Tour Cost to Estimate Economic Value Bonab Forest Park in south Iran. Pakistan Journal of Biological Sciences, 13 (3): 628-634.

  10. Skandari, S., and Adeli, K. (2011). Investigation of wooden need change in three past decades in Iran. International journal of science and nature, 2(3) 2011: 23-29.

  11. Adeli, K., Yachkaschi, A., Mohammadi Limaei, S., and Fallah, A. (2012). A study of the condition of timber production in Iran and the expected production rate in the next decade, Journal of Sustainable Development 5(1) 2012: 144-154

  12. Farhai, P., Soosani, j., Alijani, V., and Adeli, K. (2013). Comparison of the Quercus brantii and Pyrus glabra boiss species structure in Zagros forests (Case Study: Ghalehgol Forest, Khoramabad City, Iran). International Journal of Biosciences, Vol. 3, No. 8, p. 210-217

  13. Farhai, P., Soosani, j., Adeli, K., and Alijani, V. (2013). The effect of destruction in positioning of Quercus brantii in Zagros forests, Iran (case study: Ghalehgol forest, Khoramabad City). Journal of Biodiversity and Environmental Sciences. Vol. 3, No. 8, p. 49-57

  14. Maleknia, R., Beyranvand, Z., Sosani, J., and Adeli, K. (2013). Factors Affecting Agroforestry Acceptance Level by Framers. Agriculture Science Developments, 2(10): 102-105.

  15. Mansouri, M., Badehian, Z., Adeli, K., and Abrari, K. (2014). Estimating the Recreational Value of Forest Parks Using Contingent Valuation Method (Case Study: Hassan Gavyar Forest Park of Noorabad City). Agriculture Science Developments, 3(5), 200-204.

  16. Shojaie, A., Fallah, A., Adeli, K., and Yachkaschi, A. (2014). Evaluation of the socio-economic consequences of multipurpose forestry plan in Dehdez region, south west of Iran. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences. Vol. 4, No 4, p. 327-336.

  17. - Amiri, N., Emadian, F., Fallah, A., Adeli, K., and Amirnejad, H. (2015). Estimation of conservation value of myrtle (Myrtus communis) using a contingent valuation method: a case study in a Dooreh forest area, Lorestan Province, Iran. Forest Ecosystems, 2:30.

  18. Pirozi, F., Adeli, K., and Tavakoli. M. (2016). THE STUDY OF GALLS GROWING ON OAK TREE’S IMPORTANCE IN PRODUCING TANNIN (CASE STUDY IN GHALAIE REGION IN LORESTAN PROVINCE). ADVANCES IN BIORESEARCH. Volume 7(1) 22 -30

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
  1. شیدا خسروی، دانشجوی دکتری اقتصاد جنگل دانشگاه لرستان با عنوان: تأثير تغيير اقليم، تقاضاي زيست‌انرژي و شاخص‌‌هاي كلان اقتصادي- اجتماعي بر تجارت توليدات چوبي با تاكيد بر چوب سوخت (در حال گذاراندن فرصت مطالعاتی در دانشگاه تنیسی ایالات متحده)

  2. سمانه نامداری، دانشجوی دکتری اقتصاد جنگل دانشگاه لرستان با عنوان: تاثیر تحریم های بین المللی بر شرکای تجاری در صنعت چوب ایران با رویکرد نظریه بازی ها (در حال انجام رساله)

  3. ساسان وفایی، دانشجوی دکتری اقتصاد جنگل دانشگاه لرستان با عنوان: برآورد و ارزش‌گذاری مکانی کارکرد ترسیب کربن با استفاده از تصاویر نوری و راداری (در حال انجام رساله)

  4. اکرم آزادی، دانشجوی دکتری اقتصاد جنگل دانشگاه لرستان، در حال تدوین و تهیه پرپوزال رساله در حیطه تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر روی بازار چوب آن.

  5. پروین دشتی، دانشجوی دکتری اقتصاد جنگل دانشگاه لرستان، در حال تدوین و تهیه پرپوزال رساله در حیطه سیاستگذاریهای اقتصادی تجارت جهانی چوب در اثر تغییر اقلیم.

  6. صبا پیرو، دانشجوی دکتری مهندسی جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، در حال تدوین و تهیه پرپوزال رساله در حیطه کاربرد مدل حمل و نقل در بازاررسانی محصولات چوبی ایران. بعنوان مشاور رساله.

  7. علی شجاعی شمعی، دکتری علوم جنگل دانشگاه شهرکرد، در حال تدوین و تهیه پرپوزال رساله در حیطه مدل بهینه سازی پایداری در زاگرس از سه منظر اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی. بعنوان مشاور رساله

  8. مصیب باولی، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه لرستان، عنوان: تعیین الگوی کشت مناسب در شیوه تلفیقی باغداری و زارعت در استان کرمانشاه، 1391

  9. الهه شیبانی، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه لرستان، عنوان: پیش بینی قیمت انواع چوب و فرآورده های آن در ایران با استفاده از تکنیک شبکه عصبی و منطق فازی، 1391

  10. نجیبه البندی سوادجانی، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه لرستان، عنوان: تعیین مزیت نسبی صادرات انواع چوب خام و فرآورده های آن از ایران، 1391

  11. شیوا امرایی، دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، جایگاه محصولات غیر چوبی جنگل در معیشت روستاییان مناطق جنگلی، 1392. بعنوان استاد راهنمایی مشترک

  12. مسعود اسفندیاری، دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه لرستان، عنوان: تحليل ساختار تقاضا براي چوب در ميان گروه هاي درآمدي شهرستان دورود و عوامل موثر بر آن، 1393

  13. سید سامان سعیدی، دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه لرستان، عنوان: آناليز اقتصادي چوب توليدي صنوبر در استان كردستان، 1393

  14. کاظم سعیدیان، دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه لرستان، عنوان: آناليز ارتباط شاخص‌هاي بخش مسكن كشور ايران با تقاضا براي چوب و فرآورده‌هاي آن، 1394

  15. ندا مرادی پور، دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه لرستان، عنوان: برآورد تابع تقاضاي چوب و فرآورده هاي آن در پايتخت ايران، 1394

  16. زهره بازوند، دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه لرستان، عنوان: بررسي ارتباط بين تغييرات شاخص هاي كلان اقتصادي جنگل نشينان و پوشش جنگلي (مطالعه موردي كوهدشت)، 1394

  17. اکرم لطیفی نیا، دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه لرستان، عنوان: تعيين سن بهينه كاج بروسيا با استفاده از معيار فاستمن در شهر خرم آباد، 1394

  18. اعظم رضایی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی جنگل دانشگاه ملایر، عنوان: ارزیابی و تعیین بهینه ترین شبکه حمل‌ونقل چوب و فرآورده های آن به خرم آباد از دیدگاه اقتصادی، 1394

  19. مرضیه عباسی، دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه لرستان، عنوان: مقايسه تغييرات تجارت چوب كشورهاي عضو پيمان ورشو قبل و بعد از فروپاشي پيمان (در حال انجام)

  20. طیبه سمیعی راد، دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه لرستان، عنوان: بررسي اثر بحران مالي مسكن ايالات متحده بر روي سهام شركت هاي عمده چوبي دنيا (در حال انجام)

  21. زهره خلیلی، دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه لرستان، عنوان: بررسی حالت منحنی کوزنتس در ارتباط تجارت سوخت چوبی و تولید گاز دی اکسید کربن در ایران (در حال انجام)

  22. مریم شغیع زاده، دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه لرستان، عنوان: انتخاب بهترین شرکای تجاری چوب ایران با استفاده از مدل جاذبه (در حال انجام

  23. اکرم میردریکوند، دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه لرستان، عنوان: تحلیل منحنیS در روابط دوجانبة تجاری ایران و شرکای عمدة تجاری چوب و فرآورده های آن، (در حال انجام)

  24. علی شجاعی شمی، دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، عنوان: ارزیابی وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی جنگل نشینان طرح صیانت (طرح جنگلداری چند منظوره) منطقه دهدز، 1390 بعنوان استاد مشاور

  25. رویا سیفی، دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، عنوان: ارزیابی و ارائه مدل ریاضی بهینه بازده اقتصادی شبکه جاده جنگلی سری واستون، 1391 بعنوان استاد مشاور

  26. ندا امیری، دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، عنوان: ارزشیابی اقتصادی گونه مورد با استفاده از روش های قیمت بازاری، هزینه جایگزین و هزینه فرصت (مطالعه موردی شهرستان دوره استان لرستان)، 1392 بعنوان استاد مشاور.

  27. پیمان فرهادی، دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه لرستان، عنوان: تحلیل ساختار جنگل های زاگرس با استفاده از شاخص های مبتنی بر نزدیکترین همسایه (مطالعه موردی: جنگل های قلعه گل خرم آباد)، 1392 بعنوان استاد مشاور

  28. زینب بیرانوند، دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه لرستان، عنوان: مقایسه بین درآمد خالص حاصل از آگروفارستری با کشاورزی (مطالعه موردی منطقه ازنا سکوند استان لرستان)، 1392 بعنوان استاد مشاور

  29. معصومه منصوری، دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه لرستان، عنوان: براورد ارزش اقتصادی تفرجگاه جنگلی حسن گاویار شهرستان نورآباد لرستان با استفاده از دو روش ارزشگذاری مشروط و هزینه سفر، 1392 بعنوان استاد مشاور

  30. محمد پشاآبادی، دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه لرستان، عنوان: ارزشگذاري اقتصادي كاركرد ترسيب كربن منطقه حفاظت شده شاهو در استان كردستان، 1393 بعنوان استاد مشاور

  31. مهدی خدری زاده، دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه لرستان، عنوان: بررسي موانع مشاركت جهت در گير نمودن جوامع محلي در پروسه مديريت جنگل، 1394 بعنوان استاد مشاور

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
  1. عادلی، ک. 1383. برنامه ريزي اقتصادي برداشت بنه در شول آباد لرستان. سمينار تخصصي اقتصاد منابع طبيعي. اصفهان. 116 – 125.

  2. عادلی، ک. 1384. تهيه طرح مديريت مناطق جنگلي در جهت استفاده از منابع طبيعي و نيروي انساني (مطالعه موردي شول آباد لرستان). دومین همايش روش هاي پيشگيري از اتلاف منابع ملي. تهران. 615 – 625.

  3. عادلي، ک.، جعفری، ش.، و قصری، و. 1385. سنجش پتانسيل زارعت چوب صنوبر و نقش آن در موفقيت طرح هاي جنگلداري زاگرس لُرنشين. سومین همايش دستاوردهاي علمي و پژوهشي دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اراک. تهران. 49 – 57.

  4. عادلي، ک. 1385. ارزيابي وضعيت فقر خانوارهاي عشايري و نقش آن در تخريب منابع طبيعي. سومین همايش دستاوردهاي علمي و پژوهشي دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اراک. تهران. 114 – 122.

  5. عادلي، ک.، و یخکشی، ع. 1386. فقر، تخریب محیط زیست و مهاجرت در زاگرس لرنشین. ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، مشهد. 198 – 207.

  6. سوسنی، ج.، عادلي، ک.، و پیرزاده، س. 1386. بررسي نقش تعاوني هاي جنگل نشين در حفاظت محيط زيست و توسعه روستايي، همايش ملی محيط زيست و توسعه پايدار روستایی، تهران. 275 – 292.

  7. عادلي، ک.، و گودرزی، ن. 1387. بررسي نقش مسائل اقتصادي ـ اجتماعي مردم بومي در پراكنش صنوبركاري شهرستان بروجرد. دومين همايش ملي صنوبر و اهميت آن در زراعت چوب، تهران. 387 – 396

  8. عادلي، ک.، و کوشکی، م. 1387. بررسي صنعت جعبه سازي وضعيت بازار چوب صنوبر شهرستان بروجرد. دومين همايش ملي صنوبر و اهميت آن در زراعت چوب، تهران. 493 – 504.

  9. عادلي، ک.، و سلمانی، ز. 1387. مقايسه اقتصادي بين دو كاربري جنگلكاري با گونه صنوبر و كشاورزي در منطقه چادگان استان اصفهان. اولين همايش ملي تامين مواد اوليه و توسعه صنايع چوب و كاغذ كشور . گرگان. 220 – 232.

  10. روستا، ط.، و عادلي، ک. 1387. ارزشگذاري اقتصادي پارك جنگلي بناب در استان فارس با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط. دومين همايش ملي روز جهاني محيط زيست. تهران، 333 ـ 345.

  11. گلیج، ا.، اسکندری، س.، و عادلي، ک.. 1388. بررسي وضعيت اجراي ماده 42 قانون ملي جنگل¬ها در شمال ايران (مطالعه موردي سرجنگلداري سلياكتي شهرستان نور). سومين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست، تهران. 85 – 101.

  12. اسکندری، س.، و عادلي، ک.. 1388. محاسبه ارزش طبيعت گردي پارك جنگلي شوراب خرم آباد با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط. سومين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست، تهران. 210 – 223.

  13. روستا، ط.، و عادلي، ک. 1389. برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی بناب با روش هزینه سفر. همایش ملی منابع طبیعی، آسیب ها و چالش ها، پژوهشهای کاربردی، راهکارهای علمی. ایلام، 35 ـ 43.

  14. عادلي، ک.، و رضوانفر. م. 1390. برآورد ارزش تفرجگاهي پارك جنگلي مخملكوه خرم آباد و تغييرات تمايلات به پرداخت با استفاده از روش هزینه سفر. كنفرانس بين اللملي اقتصاد و مديريت گردشگري. تهران. 66 – 72.

  15. سیفی، ر.، عمادیان، ف.، حسینی، ع.، و عادلی، ک. 1391.محاسبه درآمد كسب و هزينه هاي وارد شده به توده زيستي در اكوسيستم جنگلي (مطالعه موردي سري واستون چوب" پنجمين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران. 110 – 116.

  16. عادلي، ک.، و رحیمی نسب، ع. 1391. بررسي روند قانون گذاري در منابع طبيعي ايران. نخستين همايش ملي حقوق محيط زيست و منابع طبيعي زاگرس. 14 صفحه.

  17. رهادی، پ.، سوسنی، ج.، سنجابی، ح.، عادلي، ک.، و طرحانی، ع. 1391. بررسي اثرات عوامل طبيعي و تغييرات اقليمي بر روي تخريب جنگلهاي ناحيه زاگرس مياني در منطقه قلعه گل شهر، اولين همايش ملي تغيير اقليم و امنيت غذايي. تهران6 صفحه.

  18. فرهادی، پ.، سوسنی، ج.، عادلي، ک.، و سپهوند، ا. 1391. بررسي كمي و كيفي توده صنوبر كاري سه ساله در منطقه هولاندشت شهرستان خرم آباد، اولين كنفرانس ملي راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در بخش هاي كشاورزي ،منابع طبيعي و محيط زيست. همدان، 9 صفحه

  19. فرهادی، پ.، سوسنی، ج.، پیله ور، ب.، عادلي، ک و پیرو، ص. 1391. جلوگيري از تخريب جنگلهاي زاگرس مركزي، راهكارها و برنامه ها. اولين كنفرانس ملي راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در بخش هاي كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست. همدان، 6 صفحه

  20. نصوری، م.، باده یان، ض.، عادلی، ک.، ابراری، ک.، و سوسنی، ج. 1392. ارزشگذاري اقتصادي كاركردهاي اكوسيستمي‏ جنگل، هفتمين كنفرانس ملي روز جهاني محيط‏زيست، تهران، 321 - 332.

  21. منصوری، م.، باده یان، ض.، عادلی، ک.، ابراری، ک.، و سوسنی، ج. 1392. تعيين نيازهاي تفرجي بازديدكنندگان پارك هاي جنگلي (مطالعه موردي تفرجگاه جنگلي حسن‏گاويار شهرستان نورآباد)، هفتمين كنفرانس ملي روز جهاني محيط‏زيست، تهران، 229 - 237.

  22. اميري، ن.، فلاح، ا.، عماديان، ف.، و عادلي، ک. 1392. استفادههاي سنتي و توليدات دارويي گياه مورد، همايش ملي پژوهش هاي محيط زيست ايران، همدان، 202-214.

  23. اميري، ن.، فلاح، ا.، عماديان، ف.، و عادلي، ک. 1392. روش ارزشگذاري مشروط مروري بر مطالعات انجام شده در منابع طبيعي و محيط زيست، همايش ملي پژوهش هاي محيط زيست ايران، همدان، 123-130.

  24. بازوند، ز.، عادلی، ک.، باده يان، ض.، وفايي، س.، 1393. بررسي خط فقر در خانوارهاي جنگلنشين زاگرس. اولين همايش ملي جنگل هاي بلوط، یاسوج، 111-115.

  25. باولي، م.، عادلي، ک.، محمديان، ف.، و دل انگيزان، س. 1393. تدوين الگوي كشت بهينه محصولات زراعي در دشت ماهيدشت با استفاده از الگوي برنامه ريزي رياضي و تابع مسافت اقليدوسي. نهمين كنفرانس دوسالانه اقتصاد كشاورزي ايران، کرج، 338-348.

  26. خسروي، ش.، شفيع زاده، م.، صالحي، ط.، و عادلي، ک. 1393. سنجش بازدهي اقتصادي صنوبركاري در شهرستان خرم آباد. دومين همايش ملي- دانشجويي علوم جنگل، تهران، 111-118.

  27. خسروي، ش.، مهكي، م.، و عادلي، ک. 1393. برآورد ارزش تفرجگاهي پارك جنگلي شهيد كوناني كوهدشت. دومين همايش ملي تحقيقات منابع طبيعي ايران با محوريت علوم جنگل، تهران، 79-85.

  28. سعيديان، ک.، سليماني، ر.، و عادلي، ک. 1393. اكوتوريسم اقتصادي و پايدار با محيط زيست. دومين همايش ملي- دانشجويي علوم جنگل، تهران. 62-70.

  29. سوسني، ج.، فرهادي، پ.، عادلي، ک.، و عليجاني، و. 1393. كاربرد تابع همبستگي جفتي در تعييه الگوي مكاني درختان جنگلهاي قلعه گل خرم آباد. دومين همايش ملي- دانشجويي علوم جنگل،تهران. 1-6.

  30. شجاعي، ع.، فلاح، ا.، و عادلي، ک. 1393. بررسي وضعيت توزيع درآمد در بين خانوارهاي جنگل نشين طرح صيانت. دومين همايش ملي- دانشجويي علوم جنگل، تهران 200-205.

  31. فرهادي، پ.، سوسني، ج.، عادلي، ک.، و عليجاني، و. 1393. بررسي قابليت تابع همبستگي ويژگي ها در تعييه تغييرات تنوع ابعاد درختان جنگلهاي زاگرس. دومين همايش ملي علوم جنگل ايران، تهران، 23-30.

  32. ملك نيا، ر.، خسروي، ش.، و عادلي، ک. 1393. روند 02 ساله صادرات چوب و توليدات چوبي در ايران و جهان. دومين همايش ملي- دانشجويي علوم جنگل، تهران 231-241.

  33. منصوري، م.، باده يان، ض.، و عادلي، ک. 1393. ارزشگذاري اقتصادي تفرجگاه جنگلي حسن گاويار شهرستان نورآباد. دومين همايش ملي- دانشجويي علوم جنگل، تهران، 34-43.

  34. مدبري، ا.، و عادلي، ک. 1393.مروري بر ارزشهاي اقتصادي اجتماعي جنگلهاي ايران، اولين همايش ملي معماري، عمران و محيط زيست شهري، همدان، 30-41.

  35. عباسي، م.، عادلي، ک.، حسن زاده دستجردي، م.، و خسروي، ش. 1393.بررسي حالت كشش قيمتي و درآمدي چوب در بنگاه هاي خرد استان اصفهان. اولين همايش ملي جنگلهاي بلوط. تهران، 210-217.

  36. پشا آباي، م.، باده يان، ض.، ابراري، ک.، عادلي، ک.، و منصوري، م. 1393. بررسي روشهاي مبتني بر هزينه ارزشگذاري اقتصادي منابع. اولين كنگره ملي زيست شناسي و علوم طبيعي ايران، اصفهان، 62-70.

  37. پشا آباي، م.، باده يان، ض.، ابراري، ک.، عادلي، ک.، و منصوري، م. 1393. معرفي مهمترين كاركردها، كالاها و خدمات اكوسيستمهاي جنگلي. اولين كنگره ملي زيست شناسي و علوم طبيعي ايران، اصفهان، 160- 168.

  38. بازوند، ز.، عادلي، ک.، و باده يان، ض.، 1393. بررسي خط فقر و تعيين عوامل موثر در نابرابري درآمد روستايي. اولين كنگره ملي زيست شناسي و علوم طبيعي ايران، اصفهان، 1-10.

  39. سعیدیان، ک.، عادلی، ک.، ملک نیا، ر.، و خسروی، ش. 1394. عوامل تاثیرگذار بر تقاضای اشتقاقی چوب و فراورده های آن از تقاضای مسکن. اولین کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری. 13 صفحه.

  40. سعیدیان، ک.، عادلی، ک.، ملکنیا، ر.، و خسروی، ش. 1394. بررسی رابطه بخش ساخت و ساز مسکن با شاخص های تجاری چوب و فرآورده های ان در دو دهه گذشته. اولین کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری. 9 صفحه

  41. رضایی، ا.، عادلی، ک.، قاسمی، ف.، نامداری، س.، و رضایی، ا. 1394. کاربرد روشهای تحقیق در عملیات در حمل و نقل چوب. اولین کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری. 10 صفحه.

  42. رضایی، ا.، عادلی، ک.، قاسمی، ف.، و نامداری، س. 1394. تعیین شبکه بهینه حمل و نقل تخته فیبر نیمه سنگین در سال 1392 (شهرستان خرم آباد). اولین کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری. 12 صفحه.

  43. رضایی، ا.، قاسمی، ف.، عادلی، ک.، و نامداری، س. 1394. بررسی برخی از عوامل مؤثر در تخریب بوم سازه های جنگلی زاگرس. همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی. 36 – 44.

  44. رضایی، ا.، خلیلی اردلی، ز.، و عادلی، ک. 1394. مروری بر علل وقوع ریزگردها و راهکارهای مقابله با آن (بعنوان یکی از عوامل تهدید سرمایه گذاری در استان لرستان). کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان. 8 صفحه.

  45. خلیلی اردلی، ز.، رضایی، ا.، و عادلی، ک. 1394. بررسی نقش تعاونی ها و اثرات آنها در جنگلداری اجتماعی (راهکاری برای توسعه اقتصادی تولیدات منابع جنگلی). کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان. 11 صفحه.

  46. پیروزی، ف.، و عادلی، ک. 1394. بررسی اهمیت گالهای درختان بلوط در تولید مازوج و ارزش اقتصادی آنها در استان لرستان. کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان. 9 صفحه

کتب منتشر شده
  1. Trends in forest ownership, forest resources tenure and institutional arrangements: Are they contributing to better forest management and poverty reduction?. 2008. FAO.

افتخارات کسب شده
  1. كسب رتبه اول در آزمون دكتري اقتصاد و مديريت جنگل، دانشگاه مازندران، 1385.

  2. انتخاب به عنوان دانشجويي رتبه اول (ورودي 1383) گروه جنگلداري دانشگاه مازندران، مقطع کارشناسي ارشد.

  3. انتخاب به عنوان دانشجويي نمونه گروه جنگلداري دانشگاه لرستان، دانشگاه لرستان، 1381.

  4. رتبه سوم نخستین جشنواره گردشگری، زیست محیطی دانشجویان ایران، ارومیه، 1383.

پروژه ها و طرح های پژوهشی
  1. Trends in forest ownership, forest resources tenure and institutional arrangements: Are they contributing to better forest management and poverty reduction? FAO, 2008. Are they contributing to better forest management and poverty reduction? FAO, 2008.

  2. همکار طرح بررسي نياز چوبي بازار داخلي ايران، باشگاه پژوهشگران جوان، اتمام طرح و ارائه گزارش نهائي.

  3. همکار طرح بررسی تغییرات و به روز رسانی نقشه های پوشش های جنگلی زاگرس، دانشگاه لرستان، در حال انجام.

  4. مجری طرح بررسی علل بروز پدیده زوال جنگلهای زاگرس تحت تاثیر تغییرات اقلیمی و ارایه راهکارهای کاهش اثرات آن در استان لرستان، دانشگاه لرستان، در حال انجام.

  5. مجری طرح تعیین الگوی کشت بهینه کلن های مختلف صنوبر با تاکید بر ریسک، دانشگاه لرستان، در حال انجام.

  6. مجری تعیین سن چرخش اقتصادی کاج بروسیا یا استفاده از معیار فاستمن در جنوب غربی ایران، دانشگاه لرستان، در حال انجام.

سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. کارشناسی جنگلداری: اقتصاد جنگل، سیاست جنگل، اقتصاد عمومی، مسائل اقتصادی اجتماعی حوزه های جنگلی، جامعه شناسی روستایی، حقوق و قوانین منابع طبیعی، کار آفرینی، جلسه بحث و طرح جنگلداری (بخش اقتصادی ـ اجتماعی) دانشگاه لرستان و شهرکرد

  2. کارشناسی مرتع و آبخیزداری: اقتصاد منابع طبیعی، سیاست و حقوق منابع طبیعی. دانشگاه لرستان

  3. کارشناسی ارشد جنگلداری: تحقيق در عمليات جنگل، ارزيابي اقتصادي طرح هاي جنگلداري (اقتصاد مهندسی)، محصولات جنگل، بازار و بازار يابي، نظارت وكنترل برمنابع جنگلي، زراعت چوب وصنوبركاري. دانشگاه لرستان

  4. کارشناسی ارشد آبخیزداری: مسائل اقتصادي و اجتماعي حوزه هاي آبخيز. دانشگاه لرستان

  5. کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی: اقتصاد و مديريت منابع طبيعي تكميلي. دانشگاه لرستان

  6. دکتری علوم جنگل: تحقيق در عمليات مديريت جنگل، بهينه سازي اقتصادي مديريت جنگل، بهره وری در واحدهای تولیدی دانشگاه لرستان

  7. سوابق اجرایی
    1. مدیر گروه جنگلداری ـ از آبان 1392 تا اسفند 1394

    2. عضور شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، از آبان ماه 1392 تا اسفند 94

    3. عضور شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، از آبان ماه 1392 تا اسفند 94

    4. مشاور فرهنگی انجمن علمی دانشجوی رشته جنگلداری دانشگاه لرستان، از ابتدای 1394 تا کنون

    5. عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، رشت، دی ماه 1394

    6. داور تخصصی محلات علمی پژوهشی معتبر داخلی از جمله: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، مجله جنگل ایران، مجله توسعه پایدار جنگل، جنگل و جنگل و فرآورده های چوب، حفاظت و بهره برداری منابع طبیعی، محیط زیست طبیعی.

    7. داور تخصصی مجلات معتبرخارجی همچون: Forest policy and economic Forest ecosystems

    8. عضو کمیته محیط زیست اتاق فکر استان لرستان از آبان 1394 تا کنون

    9. کارشناس بخش تحقیقات جنگل، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، 1383

    10. کارشناس هماهنگ کننده ملی منابع طبیعی UNDP پروژه بین المللی حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی سازمان ملل متحد در ایران، از ابتدای 1388 تا 1389.

    11. مدير اجرايي مجله پژوهشنامه علوم کشاورزي و منابع طبيعي خزر، از ارديبهشت 1386 تا تیر 1388.

    12. دبیر کار گروه محیط ریست اطاق فکر استان لرستان 1395

    13. معاون پشتیبانی و فناوری پارک علم و فناوری استان لرستان، از مهر 1395 تا کنون

    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
    1. اقتصاد جنگل

    2. بازار چوب

    3. تقاضا و عرضه محصولات چوبی

    4. سیاستگذاری های اقتصادی تولید در جنگل - تخصص جنبی

    5. اقتصاد منابع طبیعی

    اطلاعات تکمیلی
    1. برگزاری کارگاه های آموزشی: 1ـ کارگاه آموزشی کاربرد تکنیکهای اقتصادسنجی در اقتصاد منابع جنگلی،اردیبهشت 92، دانشگاه لرستان.

    2. کارگاه آموزشی ارزیابی اقتصادی طرح های تولیدی در منابع طبیعی، اردیبهشت 92، دانشگاه لرستان.

    3. کارگاه آموزشی ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی، اسفند 93، دانشگاه لرستان