ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ٠٩ خرداد ١٣٩٦
خانه
شهريار جعفري
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: حشره شناسي كشاورزي
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسی کشاورزی گياه پزشکي
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: jafari.s@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: shahriar.jafari@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی:رشته گیاه پزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1378-1374

 2. کارشناسی ارشد: رشته حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه گیلان، 1380- 1378

 3. دکتری: رشته حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران،1385- 1389

مقالات علمی پژوهشی
 1. Jafari, Shahriar;Fathipour, Yaghoub; Faraji, Farid and Bagheri, Mohammad. 2010. Demographic response to constant temperatures inNeoseiulusbarkeri (Phytoseiidae) fed on Tetranychus urticae (Tetranychidae).Systematic and Applied Acarology, 15: 83-99.

 2. Jafari, Shahriar; Fathipour, Yaghoub and Faraji, Farid. 2010. Re-descriptions of Amblyseius meghriensis Arutunjan and Typhlodromus haiastanius (Arutunjan) with discussion on using pre anal pores as a character in the subgenus Anthoseius (Mesostigmata: Phytoseiidae). International Journal of Acarology, 37(3): 244-254.

 3. Jafari, Shahriar; Hajizadeh, Jalil; Jalali Sandi, Jalal and Hosseini, Reza. 2003. The effect of different temperatures on the biological parameters of Hippodamia variegate (Col: Coccinellidae) in laboratory condition. Journal of Entomological Society of Iran, 22(1): 13-28 [In Persian]

 4. Jafari, Shahriar;Fathipour, Yaghoub and Faraji, Farid. 2011. Preimaginal development of Neoseiulusbarkeri(Phytoseiidae) onTetranychus urticae (Tetranychidae) at seven constant temperatures. Insect science, 19, 220–228.

 5. Jafari, Shahriar;Fathipour, Yaghoub and Faraji, Farid. 2011. The influence of temperature on the functional response and prey consumption of Neoseiulusbarkeri (Phytoseiidae) on two-spotted spider mite. Journal of Entomological Society of Iran, 2012 (32), 1-12.

 6. ShahriarJafari, YaghoubFathipour, FereshtehBahirai. 2011. Population fluctuation of Neoseiulusbarkeri (Phytoseiidae) and its prey Tetranychus urticae (Tetranychidae) in cucumber fields of Khorramabad, Iran. Journal of Entomological Society of Iran, 33 (1): 1-

 7. ShahriarJafari,NedaAbassi&Fereshteh Bahirae, 2013. Demographic parameters of Neoseiulusbarkeri (Acari: Phytoseiidae) fed on Thripstabaci(Thysanoptera: Thripidae). Persian Journal of Acarology, 2(2): 287-296.

 8. M. Bagheri, ShahriarJafari&S.P.Saeej. 2013. A new species of the genus Raphignathus(Acari: Raphignathidae) from western Iran. Persian Journal of Acarology, 2(3): 481-486.

 9. Shahriar Jafari, M. Rahmati&F.Bahirae, 2013. Spatial and temporal distribution of Eotetranychus frostiand Cenopalpus irani and their predator Typhlodromus bagdasarjaniin an unsprayed apple orchard at Khorramabad, Western Iran. Persian Journal of Acarology, 3(1): 51-61.

 10. MojdehLouni, ShahriarJafari& Jahanshir Shakarami, 2014. Life table parameters of Phytoseius plumifer fed on Rhyncaphytoptus ficifoliae (Diptilomiopidae) under laboratory condition. Systematic and Applied Acarology, 19(3): 275–282.

 11. Shahriar Jafari&Fereshteh Bazgir. 2015. Life history traits of predatory mite Typhlodromus (Anthoseius)bagdasarjani (Phytoseiidae) fed on Cenopalpus irani (Tenuipalpidae) under laboratory conditions. Systematic and Applied Acarology, 20(4): 366-374.

 12. Sh. Kazemi, I. Hasanvand, A. Arjomandinejad and Sh. Jafari. 2014. First report of PolyaspispatavinusBerlese (Acari: Mesostigmata: Polyaspididae) from Iran.Entomology and Phytopathology. 81 (2): 197-199.

 13. I. Hasanvand, Sh. Jafari, Sh. Kazemi and J. Shakarami. 2015. Fauna and species diversity of edaphic mesostigmatic mites of superfamiliesEviphidoidea and Ascoidea (Acari: Mesostigmata) in Khorramabad County, Lorestan Province. Plant pests research, 4(4): 25-34.

 14. Fereshteh Bazgir, Shahriar Jafari and Jahanshir Shakarami. 2014. Influence of temperature on life table parameters of Iranian false spider mite, CenopalpusiraniDosse (Tenuipalpidae) on apple leaves. International Journal of Acarology. 41(1): 1-9.

 15. Fereshteh Bazgir, Shahriar Jafari and Jahanshir Shakarami. 2014. Influence of temperature on life table parameters of Iranian false spider mite, CenopalpusiraniDosse (Tenuipalpidae) on apple leaves. International Journal of Acarology. 41(1): 1-9.

 16. MojtabaRahmati, KatayoonKheradmand, Shahriar Jafari and Mohammad Bagheri. 2015. Fauna of Stigmaeidae and Cryptognathidae (Acari: Trombidiformes) of Lorestan province, with two new records for Iran fauna. Journal of Crop Protection. 4 (3): 409-418.

 17. J. Shakarami, R. Eftekharifar, M. Latifian and S. Jafari. 2015. Insecticidal activity and synergistic effect of Beauvariabassiana (Bals.) Vuill. and three botanical compounds against third instar larvae of Ephestiakuehniella Zeller. Research on Crops, 16 (2): 296-303.

 18. B. ShafieeNasab, J. Shakarami, A. Mohiseni and Sh. Jafari. 2015. Geostatistical characteristics of the spatial distribution of the infestation pods by the pod borer, HeliothisviriplacaHuf. (Lep.:Noctuidae) in rain-fed chickpea (CicerarietinumL.) fields in Delfan (Lorestan province). Plant pests research, 5(2): 49-59.

 19. F. Bahirae, A. Ariafar and Sh. Jafari. 2015. Population fluctuations of tomato leaf miner, Tuta absoluta(Meyrick) (Lep.: Gelechiidae), in Boroujerd county, Lorestan Province, Iran. Agricultural pest management, 2(1): 1-11 [in Persian].

 20. Shadi Dolatyar, Shahriar Jafari and Hajar Pakyari. 2015. Effect of temperature on the development of Eotetranychus hirsti (Tetranychidae) on fig leaves. Acarologia, 55(3): 247–254.

 21. Fereshteh Bazgir, Shahriar Jafari, JahanshirShakarami, Bahirai, F. 2014. Effect of temperature on the reproductive parameters and survival of CenopalpusiraniDosse (Tenuipalpidae). Acarina, 23 (2): 181–187.

 22. I. Hasanvand, Sh. Kazemi, Sh. Jafari and J. Shakarami. 2014. Fauna of the superfamily Dermanyssoidea (Acari: Mesostigmata) in Khorramabad with thefirst record of heteromorphic male of Cosmolaelapsvacua(Laelapidae) from Iran. Journal of Entomological Society of Iran, 34(4): 95-97.

 23. A. Delfan, Sh. Jafari, J. Shakarami. 2015. Faunestic study of some eriophyoid mites(Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea) in Khorramabad county, Iran.Journal of Entomological Research, 7(2): 143-159 [in Persian].

 24. F. Bahirai, A. Mehrvar, Gharali, B. and Sh. Jafari. 2015. Diversity of flower flies (Dip.: Syrphidae) in Lorestan province. Journal of Entomological Research, 7(1): 1-15 [in Persian].

 25. Sedigheh Darvishzadeh, ShahriarJafari, 2016. Life history performance of Aphis gossypii Glover (Aphididae) on seven cucumber cultivars. International Journal of pest management, 62 (3): 245-250.

 26. Fatemeh Jafarian, Shahriar Jafari. 2016. The effect of temperature on life history and demographic parameters of Eotetranychus frosti (Acari: Tetranychidae). Systematic and Applied Acarology, 21(7): 957–966.

 27. M.Louni, Sh. Jafari and J. Shakarami. 2016. The effect of temperature on the functional response and prey consumption of Phytoseius plumifer (Phytoseiidae) fed on Rhyncaphytoptus ficifoliae (Diptilomiopidae). Plant Pests research,6(1): 71-83.

 28. Fatemeh Jafarian, Shahriar Jafari. 2016. Temperature–dependent life history of Eotetranychus frosti (Tetranychidae) fed on apple leaves. International Journal of Acarology,

 29. Fariba Ardeshir, Iman Hasanvand, Ryszard Haitlinger and Shahriar Jafari. 2016. Camirohylla (Acari: Astigmata: Canestriniidae), a new mite genus to fauna of Iran. Persian Journal of Acarology, 5(2): 159–160.

 30. Raziyeh Ahmadipour, Jahanshir Shakarami, Shahram Farrokhi, Shahriar Jafari. 2016. Evaluation of Trichogramma brassicae native strains as egg parasitoid of tomato leafminer, Tutaabsoluta(Meyrick) in the laboratory conditions. Biocontrol in Plant Protection, 3 (2): 109-122.

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. اثر ارقام و آبیاری تکمیلی بر میزان جمعیت آفات گلرنگ در شهرستان خرم آباد

 2. شناسایی فون کنه های خاکزی خانواده Laelapidae در شهرستان خرم اباد

 3. بررسی فون کنه های میان استیگمای (Acari: Mesostigmata) خاکزی در شهرستان خرم آباد

 4. تعیین مقاومت آنتی بیوزی ارقام مختلف خیار نسبت به شته جالیز (Aphis gossypii) در شرایط آزمایشگاهی

 5. تاثیر دماهای مختلف بر پارامترهای جدول زندگی کنه تارتن (Eotetranychus frosti) روی برگ سیب در شرایط آزمایشگاهی

 6. تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن، فسفر و سیلیکات سدیم بر پارامترهای جدول زندگی شته جالیز Aphis gossypii روی خیار در شرایط آزمایشگاهی

 7. تاثیر دماهای مختلف بر پارامترهای جدول زندگی کنه Cenopalpus irani روی برگ سیب در شرایط آزمایشگاهی

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. سومین همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده بهینه از کود و سم در کشاورزی

 2. شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تبریز

 3. هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران

 4. نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران

 5. دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات، کرمان

 6. . سومین همایش مدیریت تلفیقی آفات، کرمان

 7. The second international persian congress of Acarology

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. انتخاب رساله دکتری به عنوان رساله برتر دانشگاه تربیت مدرس در سال 1389

  2. پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان در سال 1393-94

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. رشته گیاه پزشکی (کارشناسی): کنه شناسی،آفات مهم درختان میوه، آفات مهم گیاهان جالیزی، سبزی و زینتی، حشره شناسی.

   2. رشته حشره شناسی کشاورزی (کارشناسی ارشد): کنه شناسی تکمیلی، اکولوژی حشراتو مدیریت کنترل حشرات

   3. رشته حشره شناسی کشاورزی (دکتری):کنه شناسی پیشرفته و پویایی جمعیت حشرات

   4. سوابق اجرایی
    1. سرپرست دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
    1. سیستماتیک کنه ها -اکولوژی کنه ها و حشرات -کنترل بیولوژیک آفات

    اطلاعات تکمیلی