ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
خانه
جهانبخش ثواقب
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: تاريخ ايران بعد از اسلام
رتبه علمی: استاد
گروه آموزشی: گروه آموزشي تاريخ
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: savagheb.j@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: jahan_savagheb@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. ديپلم : علوم تجربي، كازرون، دبيرستان بزرگ¬مجرد، 1357

 2. فوق ديپلم : علوم تجربي، شيراز، مركز تربيت معلم آبباريك، 1360

 3. ليسانس: تاريخ، دانشگاه شيراز ، 1368

 4. فوق ليسانس: تاريخ، دانشگاه تهران ، 1370

 5. دكترا: تاريخ ايران اسلامي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، 1378

مقالات علمی پژوهشی
 1. 1- زمينه¬ها و علل شكل¬گيري قيام غريب شاه گيلاني ، مجله علمي و پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان، شماره 19-18، پاييز و زمستان 1378، صص98- 71.

 2. 2- بررسي زمينه¬ها و علل شكل¬گيري شورش داود خان در قراباغ و پيامدهاي آن (1042ق)، مجلة پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان، شمارة 34و35، پاييز و زمستان 1382، صص 150-107.

 3. 3- ابريشم گيلان، فصلنامه مطالعات تاريخي ضميمه مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه مشهد، شماره 1 و 2، پاييز و زمستان 1382، صص 79-51.

 4. 4- بررسي زمينه¬ها و علل شكل¬گيري شورش عليمردان خان زيك در قندهار (1047 هـ .ق)، فصلنامه مطالعات تاريخي ضميمه مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه مشهد، شماره 3و4، بهار و تابستان 1383، صص 75-47 .

 5. 5- نگرشی بر شورش شیرخان افغان در عصر شاه صفی (1040 ه‍.ق.) ، مجله مطالعات و پژوهش¬های دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان، دوره دوم، شماره چهل، بهار 1384، صص 108-89 .

 6. 6- صرف فعل در گويش فاموري، مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، دوره 23، شماره اول (پیاپی 46)، بهار 1385، صص 18-1.

 7. 7- نگرشي بر شورش درويش رضا در عصر شاه صفی، مجله علوم انساني دانشگاه الزهرا ، سال پانزدهم، شماره 60، پائیز 1385، صص 108-77.

 8. 8- بررسی عوامل تنزل اقتصادی ایران در عصر شاه صفی( 52-1038ق)، فصلنامه فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال نوزدهم، شماره 4(پیاپی60)، زمستان 1385، صص 62-25 .

 9. 9 – ( با همكاري): نگرشي بر شورش شاه قلندر در عصر صفويه، پژوهش‌هاي تاريخي، مجلة علمي– پژوهشي دانشگاه اصفهان، سال 45، دورة جديد، شمارة اوّل، بهار 1388، صص 50 – 17.

 10. 10- بررسي علل و پيامدهاي قتل امام¬قلي خان حاكم فارس در عصر شاه صفي، پژوهش‌هاي تاريخي، مجلة علمي– پژوهشي دانشگاه اصفهان، سال 46، دورة جديد، سال دوم، شمارة سوم( پياپي 7)، پاييز 1389، صص 32 – 1.

 11. 11- سازمان سپاه و صاحب¬منصبان نظامي عصر شاه صفي، تاريخ اسلام و ايران، فصلنامه علمي- پژوهشي دانشگاه الزهرا، سال22، دوره جديد، شماره 14(پياپي101)، تابستان1391، صص52- 1.

 12. 12- فرايند تحول مكتب اخباري و اصولي با تأكيد بر واكنش شيخ بهايي، پژوهشنامه تاريخ اسلام، سال سوم، شماره 9، بهار 1392، صص79- 35.

 13. 13- مباني و شاخصه¬هاي حكومت علوي، پژوهشنامه علوي، سال سوم، شماره 2، پاييز و زمستان 1391، صص26-1.

 14. 14- نگرشي بر سنت تاريخ¬نويسي در ايران باستان، تاريخ¬نگري و تاريخ¬نگاري، سال23، دوره جديد، شماره 11، بهار و تابستان 1392، صص88- 59 .

 15. 15- تأملي بر جايگاه و مؤلفه¬هاي تاريخ¬نويسي محلي در عصر صفويه، دو فصلنامه پژوهشنامه تاريخ¬هاي محلي ايران، سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان 1392، صص29-5.

 16. 16- بررسی و تحلیل مناسبات شیوخ صفوی و شروان¬شاهان، پژوهش‌هاي تاريخي، مجلة علمي– پژوهشي دانشگاه اصفهان، دوره جدید سال 5، شمارة 1( پياپي 17)، بهار1392، صص 34 – 1.

 17. 17- بررسی روابط صفویه و شروان¬شاهان از آغاز سلطنت شاه تهماسب تا به قدرت رسیدن شاه عباس اول (995- 930)، مطالعات اسلامی: تاریخ و فرهنگ، سال 45، شماره 90، بهار و تابستان 1392، صص157- 127.

 18. 18- بررسی تحلیلی مناسبات شاه اسماعیل صفوی با شروان¬شاهان(930- 906)، تاریخ اسلام و ایران، فصلنامه علمي- پژوهشي دانشگاه الزهرا، سال23، شماره 20، دوره جديد (پياپي110)، زمستان 1392.

 19. 19- بررسی جایگاه و اهمیت سنت تاریخ¬نویسی محلی ایرانی، دو فصلنامه پژوهشنامه تاريخ¬هاي محلي ايران، سال دوم، شماره دوم (پیاپی4)، بهار و تابستان 1393، صص40-5.

 20. 20- ادبيات تراجم¬نگاري در متون تاريخي عصر صفويه، فصلنامه تخصصي سبك¬شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب)، سال هشتم، شماره اول (پياپي 27)، بهار 1394، صص78- 55.

 21. 21- تحلیلی بر مناسبات خاندان اردلان با دولت مرکزی صفویه در محدوده زمانی 1046- 1019ق، پژوهشنامه تاریخ-هاي محلی ایران، سال سوم، ش2(پياپي6)، بهار و تابستان1394، صص165– 143.

 22. 22- نقش شاملوها در تأسيس و تداوم دولت صفويه، پژوهشهاي تاريخي، دانشگاه اصفهان، دوره جدید سال هفتم، ش1، بهار1394، صص117-89.

 23. 23- علل ناپايداري امنيتي دوره قاجاريه، تاریخ ایران، دانشگاه شهيد بهشتي، ش17( 5 /75)، زمستان 93 بهار 1394، صص 142- 109 .

 24. 24-اوضاع سیاسی کردستان از مرگ نادر تا اواخر زندیه (سال¬هاي1160- 1200ق)، تاریخ اسلام و ایران، دوره جدید، ش 24 (پیاپی 114)، زمستان 1393، صص120- 97.

 25. 25- مجازات¬های عرفی مجرمان در عصر قاجار (از آغاز تا مشروطه1209- 1324ق.)، جستارهای تاریخی، سال ششم، شماره 1، بهار و تابستان1394، صص45-23.

 26. 26- تحلیل زمینه های معاهده زهاب و پیامدهای آن بر دولت صفویه، پژوهش های تاریخی، دوره جدید، سال هشتم، شماره سوم (پیاپی 31)، پاییز 1395، صص24- 1. مشترک با طاهره زکیئی.

 27. 27- روند دگرگوني نقوش و شعائر مذهبي بر روي سكه هاي دوره صفوي، تاريخ نامه ايران بعد از اسلام، سال ششم، شماره دوازدهم، بهار و تابستان 1395، صص111- 63. مشترك با دكتر شهاب شهيداني و سياوش امرايي.

 28. 28- نظام خبررساني و جاسوسي و نقش آن در تاریخ میانۀ ایران، تاریخ ایران، دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 19(5/77)، زمستان 1394ـ بهار 1395، صص 26- 1.

 29. 29- عملکرد فرماندهان نظامی امیرالمؤمنین علی (ع) در سرنوشت پیکار صفین؛ مقایسه موردی: مالک اشتر و اشعث بن قیس، تاریخ اسلام، سال 17، شماره 68، زمستان 1395، صص 134- 85. مشترک با زینب بیرانوند.

 30. 30- عوامل موثر بر رشد صادرات فرش و پیامدهای اقتصادی آن در ایران قرن نوزدهم میلادی، مشترک با احمد لعبت فرد، تاریخ ایران، شماره 20 (5/78)، تابستان- پاییز 1395، صص 126- 87.

سایر مقالات چاپ شده
 1. 1- سامانيان و نظام خلافت عباسي، كيهان انديشه، شماره 83، فروردين و ارديبهشت 1378

 2. 2- اوضاع سياسي مذهبي عصر آقاحسين و آقا جمال خوانساري، كيهان انديشه، شماره 82، بهمن واسفند1377.

 3. 3- عوامل مؤثر در رشد و گسترش تمدن اسلامي، فصلنامة مشكوه، شمارة 66، بهار 1379.

 4. 4- سهم تمدن اسلامي در رشد علوم و فنون، فصلنامه مشكوه، شماره 67، تابستان 1379.

 5. 5- ضرب سكه در خلافت اسلامي، فصلنامه مشكوه، شماره68، پاييز 1379.

 6. 6- روابط صفاريان و خلفاي عباسي، مجله دانشگاه سيستان و بلوچستان ، سال نهم ، ویژه نامه تاریخ و علوم اجتماعی، شماره 26، خرداد 1382، صص 102-81 .

 7. 7- نگاهی به روش شناسی شناخت در قرآن، فصلنامه مشكوه، شماره 96 و 97، پاییز و زمستان 1386، صص 220- 199 .

 8. 8- ابعاد فرهنگي امتيازنامة تنباكو، فصلنامة مشكوه، شمارة 65-62، 1378.

 9. 9- اهميت خليج فارس و تلاش براي جعل نام جديد، فصلنامه تاريخ روابط خارجي، سال 13، شماره 51، تابستان 1391، صص17-1.

 10. 10- چگونگي برقراري امنيت شهرها در عصر صفويه، فصلنامه مطالعات تاريخ انتظامي، سال اول، شماره اول، زمستان 1392، صص32- 1.

 11. 11- روند تحول مناصب امنیتی در تاریخ ایران (از ظهور اسلام تا صفویه)، فصلنامه مطالعات تاريخ انتظامي، سال اول، شماره دوم، پاییز 1393، صص116- 85.

 12. 12- بررسی و تحلیل مناسبات صفویه و اوزبکان در عصر شاه صفی (1052- 1038)، فصلنامه تاريخ روابط خارجي، سال 14، شماره 54، بهار 1392، صص48- 21.

 13. 13- خلدبرين، دانشنامه جهان اسلام، زير نظر دكتر غلامعلي حداد عادل، ج 15، تهران: بنياد دايره¬المعارف اسلامي، 1390، صص 837-736 .

 14. 14- منازعات شاه صفي با اوزبكان بر سر خراسان، فصلنامه پژوهشهاي تاريخي، دوره جديد، سال سوم، شماره¬هاي 8-5، بهار تا زمستان 1379.

 15. 15- معيارهاي گزينش در فرمان امام علي (ع) به مالك اشتر، با همكاري علي¬اكبر بخشي، فصلنامه علمي تخصصي حوزه و دانشگاه، شمارة 27، سال هفتم، تابستان 1380، صص 135-117.

 16. 16- امام علي (ع)، كارگزاران حكومت و راهكارهاي اصلاحات، مجلة حكومت اسلامي، سال ششم، شمارة چهارم ( پياپي 22)، زمستان 1380، صص 177-147.

 17. 17- نقش¬آفريني عاشورا در رويدادهاي سياسي اجتماعي قرن نخست، حكومت اسلامي، سال هفتم شماره سوم ( پياپي 27)، بهار1382.

 18. 18- غدير خم و سقيفة بني ساعده (مشابهات، مفروضات و استنادات ) ، فصلنامه تاريخ در آينه پژوهش، سال دوم، شماره اول، بهار 1384، صص 42-5.

 19. 19- سیاست های شاه عباس اول در رونق تجاری ایران، پژوهش نامه تاریخ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، سال اول، شماره 2 و 3، بهار و تابستان 1385، صص 59-41.

 20. 20- حکام ایالات ایران در عصر شاه صفی ( 52-1038 ق)، تاریخ ایران و اسلام ، مجله علمی– تخصصی گروه تاریخ دانشگاه لرستان، سال اول ، شماره اول، بهار و تابستان 1386، صص 158-111.

 21. 21- پنهان از تاریخ؟ زنان کارگر در ایران معاصر، ترجمه، نامه تاریخ پژوهان، سال چهارم ، شماره 13، بهار 1387 ، صص 155-120.

 22. 22– پيامدهاي دو جريان اصولي¬گري و اخباري¬گري در سازمان روحانيت و تحولات دوره¬ي قاجاريه،( با همكاري سروش آزادبخت)، تاريخ ايران و اسلام، مجله علمي- تخصصي تاريخ، دانشگاه لرستان، سال سوم، شماره پنجم، بهار و تابستان 1388، صص 138-101.

 23. 23- بررسی و تحلیل خرافه¬گرایی در جامعه عصر صفویه، مطالعات اجتماعی تاریخ اسلام، سال اول، شماره اول، بهار 1392، صص74- 43.

 24. 24- نگرشی بر سازمان سپاه در عصر شاه عباس اول صفوی، پژوهش¬نامه تاریخ، سال 8، شماره 29، زمستان 1391، صص82- 59 .

 25. 25- تأثیر اوضاع عصر فردوسی بر تدوین شاهنامه، دوفصلنامه ادبیات حماسی، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 1393، صص30- 1.

 26. 26- بررسی شیوه تراجم¬نگاری اسکندربیگ در تاریخ عالم¬آرای عباسی، دو فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن ایران و اسلام، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان 1392، صص106- 77.

 27. 27- نقش صفويان در رشد كاروانسراها، با همكاري فردين نجفي علي¬آبادي، فصلنامه علمي- پژوهشي تاريخ، سال7، شماره26، پاييز 91 (چاپ1394).

 28. 28- فرهنگ کار در ادبیات شفاهی و مکتوب، فرهنگ مردم ایران، شماره 22 و 23 ، پاییز و زمستان 1389، صص 65-51.

 29. 29 – جايگاه پيامبر اكرم(ص) در ادبيات شفاهي، فصلنامة فرهنگ مردم ايران، شمارة 15، زمستان 1387، صص 27-5 .

 30. 30 – اعياد شعبانيه در گسترة فرهنگ مردم ايران، فصلنامة فرهنگ مردم ايران، شمارة 16، بهار 1388، صص 20-5.

 31. 31- تأملی بر: تعامل اسلام و ایران(پیامد های دوسویه)، پژوهش نامه پیام غدیر، شماره 9-8 ، 1386، صص 202-185.

 32. 32- بررسي تشكيلات انتظامي ايران و روند تغييرات آن در دوره قاجار، فصلنامه مطالعات تاريخ انتظامي، سال دوم، شماره چهارم، بهار 1394.

 33. 33- كاركردهاي كاروانسرا در عصر صفوي، پژوهش نامه تاريخ، فصلنامه علمي- پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد، سال9، شماره 33، زمستان 1392، صص144- 125.

 34. 34- قدامات قاجارها در برقراري امنيت اجتماعي شهرها، پژوهش نامه تاريخ اجتماعي و اقتصادي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، سال 4، شماره 2، پاييز و زمستان 1394، صص73- 11.

 35. 25- شيوه تأمين امنيت شهرها و مناصب امنيتي سنتي عصر قاجاريه (سده 13ق.)، فصلنامه مطالعات تاريخ انتظامي، سال دوم، شماره ششم، پاييز 1394، صص64- 35.

 36. 26- بررسی صنعت نساجی ایران در سده های چهارم و پنجم هجری، مشترک با میترا روشنی، پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی،س5، ش2، پاییز و زمستان 1395، ص86- 57.

پایان نامه ها
 1. 1-اوضاع سياسي و اجتماعي كهكيلويه در عصر صفويه، دانشجو: محمد مهدي روشنفكر، كارشناسي ارشد تاريخ، (دفاع 1380).

 2. 2- بررسي جنبش اصولي و اخباري و تأثير آن در اوضاع عصر قاجاريه، دانشجو: محمدحسين انصاري، كارشناسي ارشد تاريخ، (دفاع 1380).

 3. 3 - نقش قندهار در روابط گوركانيان و صفويه، دانشجو مرتضي داوري، كارشناسي ارشد ( دفاع 1381).

 4. 4- بررسي نقش وكالت و وزارت در عصر صفويه از زمان شاه اسماعيل اول تا شاه عباس اول، دانشجو: علي نوري زاده، كارشناسي ارشد تاريخ، ( دفاع خرداد 1382).

 5. 5- سيرة اقتصادي امام علي در عصر خلافت (40-35) ، دانشجو مجيد بينايي مطلق، كارشناسي ارشد ( دفاع 1382).

 6. 6- بررسی نقش تکلوها در تحولات عصر شاه طهماسب اول صفوی ، دانشجو محمد جمشیدپور، کارشناسی ارشد ( دفاع 1387) .

 7. 7 –نقش مرشدقلي‌خان استاجلو در تحولات عصر صفويه، دانشجو اميرهوشنگ حسنوند، كارشناسي ارشد (دفاع 1388).

 8. 8 –نقش شاملوها در تأسيس دولت صفويه از آغاز تا زمان شاه‌عباس اوّل، دانشجو فروغ بازگير، كارشناسي ارشد (دفاع 1388)

 9. 9- بررسي نظام تعليم و تربيت ايران در دوره¬ي ناصري، دانشجو ناهید دوستي، كارشناسي ارشد ( تاريخ دفاع شهريور 1389)

 10. 10- بررسي تاريخ تصوف در دوره¬ي زنديه با تكيه بر مراكز خانقاهي، دانشجو هاجر بيرانوند، كارشناسي ارشد (تاريخ دفاع شهريور 1389)

 11. 11- بررسي روابط ايل قاجار با سلسله¬هاي افشاريه و زنديه، دانشجو ثريا ياري زاده، كارشناسي ارشد (تاريخ دفاع شهريور 1389)

 12. 12- تاريخ¬نگاري محلي فارس در عصر ناصري، دانشجو صديقه قاسم زاده، كارشناسي ارشد (تاريخ دفاع 1389)

 13. 13- پيامدهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي اسكان ايلات فارس در عصر رضاشاه، دانشجو قيصر ارجمند مزيدي، كارشناسي ارشد (تاريخ دفاع 1390)

 14. 14- نقش حکومت صفويه در گسترش کاروانسراها، دانشجو فردين نجفي، كارشناسي ارشد (تاريخ دفاع شهریور 1390)

 15. 15- بررسی مناسبات سیاسی و نظامی صفویان با شروانشاهیان، دانشجو غلامرضا ذوالفقاری، کارشناسی ارشد ( تاریخ دفاع 27/6/ 1391)

 16. 16- روند دگرگونی نقوش و شعائر مذهبی سکه¬های ایرانی از ایلخانی تا صفوی، دانشجو سیاوش امرایی، کارشناسی ارشد (تاریخ دفاع 23/11/1390)

 17. 17- بررسی تأثیر مدارس مذهبی اصفهان در گسترش و تثبیت تشیع در عصر صفویه ، دانشجو مریم بهمنی، کارشناسی ارشد (تاریخ دفاع 16/11/90)

 18. 18- بررسی و تحلیل خرافه¬گرایی در عصر صفویان، دانشجو مینا برقی، کارشناسی ارشد (تاریخ دفاع 29/11/1391)

 19. - جایگاه سیاسی- نظامی الله¬وردیخان در عهد شاه عباس اول، دانشجو رضوان دهقانيان، کارشناسی ارشد (تاریخ دفاع 29/6/1391)

 20. 20- مناسبات اجتماعی و اقتصادی اصفهان در عصر شاه عباس اول، دانشجو سودابه معظمی گودرزی، کارشناسی ارشد (تاریخ دفاع 26/6/1392)

 21. 21- مناسبات اجتماعی و اقتصادی شیراز در عصر کریم خان زند، دانشجو ناهید گرجیان، کارشناسی ارشد (تاریخ دفاع 26/6/1392)

 22. 22- بررسی و تحلیل روابط صفویه و اوزبکان در عصر شاه صفی، دانشجو سمیرا قلاوند، کارشناسی ارشد (تاریخ دفاع 26/11/1392)

 23. 23- نقش تلگراف در جنبش¬های اجتماعی تاریخ معاصر ایران از آغاز تا استبداد صغیر، دانشجو نعمت علی¬نژاد، کارشناسی ارشد (تاریخ دفاع 27/11/1392)

 24. 24- نقش بختیاری¬ها در تحولات سیاسی ایران از پایان صفویه تا قدرت¬یابی کریم خان زند، دانشجو مینا شاهرخی شهرکی، کارشناسی ارشد، (تاریخ دفاع 24/6/ 1393)

 25. 25- بررسی و تحلیل روابط صفویه و عثمانی در عصر شاه صفی، دانشجو طاهره زکییی، کارشناسی ارشد (تاریخ دفاع 30/6/1393)

 26. 26- بررسی تحلیلی و گونه¬شناسی شورش¬های دوره شاه تهماسب اول، دانشجو مهناز بیرامی، کارشناسی ارشد (تاریخ دفاع 16/6/1393)

 27. 27- اقدامات فرهنگی شاه تهماسب در نهادینه¬سازی تشیع در جامعه، دانشجو فریده مروتی، کارشناسی ارشد (تاریخ دفاع 23/6/1393)

 28. 28- تبیین مواضع حضرت علی (ع) در برابر بنی¬امیه بر محوریت نهج¬البلاغه، دانشجو عذری آرامش¬پور، کارشناسی ارشد (تاریخ دفاع 3/9/1393)

 29. 29- بررسی نهاد خانواده از ابتدای قاجار تا عصر مشروطه، دانشجو سمیه نظری، کارشناسی ارشد، (تاریخ دفاع 28/11/ 1393)

 30. 30- ورزش چوگان در عصر صفوي، دانشجو جواد بابايي، كارشناسي ارشد، (تاريخ دفاع 30/6/ 1394)

 31. 31- کارکرد و تحولات منصب استیفا در دوره¬ی صفویه، دانشجو پري سيفي، كارشناسي ارشد، (تاريخ دفاع 30/6/ 1394)

 32. 32- نظام اقتصادي ايران در سده يازدهم هجري بر اساس سفرنامه¬هاي اروپايي، دانشجو ناهيد نيك¬پي، كارشناسي ارشد، (تاريخ دفاع 29/6/ 1394)

 33. 33- نظام اداري صفويه بر اساس سفرنامه¬هاي اروپاييان، دانشجو مهري حافظي، كارشناسي ارشد، (تاريخ دفاع 29/6/ 1394)

 34. 34- راهنمايي 15 رساله كارشناسی در دانشكده علوم قرآني شيراز .

 35. 35- راهنمايي 10 رساله كارشناسي در دانشكده علوم قرآني خرم¬آباد.

 36. 36- مشاوره 38 پايان¬نامه كارشناسي ارشد در بخش تاريخ دانشگاه شيراز و گروه تاریخ دانشگاه لرستان .

 37. 37- راهنمايي 5 پايان¬نامه كارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات.

 38. 38- جايگاه بقاع متبركه شيعي ايران (مشهد و قم) و عراق (نجف، كربلا، كاظمين و سامرا) در سياست صفويان، دانشجو حسن ورمزيار، كارشناسي ارشد، (تاريخ دفاع 19/2/ 1395)

 39. 39- بررسي القاب و عناوين ديواني رجال در عصر صفويه، دانشجو سيمين هاشمي، كارشناسي ارشد، (تاريخ دفاع 27/4/ 1395).

 40. 40- امنیت شهری و شیوه تإمین آن در عصر صفویه، دانشجو آزیتا خدابخشی، کارشناسی ارشد، (تاریخ دفاع 24/11/ 1395)

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. 1- سامانيان و نظام خلافت عباسي، نامة آل سامان (مجموعه مقالات)، مجمع علمي تمدن، تاريخ و فرهنگ سامانيان، 1378، صص 162-122.

 2. 2- سياست¬هاي صفويان در خليج فارس ، مجموعه مقالات همايش بين¬المللي خليج فارس در گسترة تاريخ ، ج 1، به اهتمام اصغر منتظرالقائم ، اصفهان: دانشگاه اصفهان، 1384، صص 94-59.

 3. 3- تحولات گرجستان در عصر صفويه (از آغاز تا شاه عباس دوم )، مجموعه مقالات همايش صفويه در گسترة ايران زمين، به اهتمام مقصودعلي صادقي، تبريز: انتشارات ستوده، 1384، صص 218-175.

 4. 4- بررسي گويش مردم فامور، مجموعه مقالات نخستين همايش ملي ايران¬شناسي، زبان و زبان شناسي ، ج 1، تهران: بنياد ايران¬شناسي، 1383، صص 202-177 .

 5. 5- تأثير جنبش¬هاي ديني و فرهنگي مصر بر تحولات ايران، مجموعه مقالات اولين همايش روابط فرهنگي- تمدني ايران و آفريقا، ج 1، تهران: مركز مطالعات آفريقا، 1380، صص117-69.

 6. 6- ابعاد توسعه از ديدگاه امام خميني(ره)، مجموعه مقالات همايش توسعه از ديدگاه امام خميني، شيراز: انتشارات دانشگاه شيراز، 1380، صص 62-33.

 7. 7- نقش اصفهان در اقتصاد عصر شاه عباس اول، مجموعه مقالات همايش بين¬المللي صفويه و اصفهان، جلد 2، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان، 1382، صص154-143.

 8. 8- دیدگاه¬های رایج درباره وحدت حوزه و دانشگاه، مجموعه مقالات همایش سراسری وحدت حوزه ودانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم¬آباد، آذرماه 1386، صص 65-47.

 9. 9- جنبش اصلاحات در ايران 1906 ( ترجمه و توضيح يك سند)، مجموعه مقالات و سخنراني¬هاي همايش انقلاب مشروطه، گرد¬آورنده ستاد بزرگداشت انقلاب مشروطه، تبريز: ستوده، 1383، صص73-63.

 10. 10- نا امنی¬های اجتماعی در فارس مقارن جنگ جهانی اول، مجموعه مقالات همایش بین¬المللی فارس در جنگ جهانی اول، به کوشش علی¬اکبر صفی¬پور، شیراز: بنیاد فارس¬شناسی، 1390، صص 277- 237.

 11. 11- بررسی جایگاه سلمان در تاریخ اسلام، مجموعه مقالات کنگره بین¬المللی سلمان فارسی، به کوشش منصور طبیعی، شیراز: بنیاد فارس¬شناسی، 1391، صص 388-367 .

 12. 12- تاریخ اسلام و تاریخ¬نگاری اسلامی از منظر دکتر آیینه¬وند، کاربرگ مورخ: زندگی¬نامه علمی دکتر صادق آیینه-وند، به اهتمام فاطمه جان¬احمدی، تهران: مرکز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس، 1391، صص50-34.

 13. 13- رابطه حکومت با دین و عدالت از منظر امام علی (ع)، مجموعه مقالات همایش دین و دنیا از منظر امام علی (ع)، اصفهان: فرهنگ مردم، 1379، صص 402-388.

 14. 14- اصلاح الگوي مصرف درآمدي بر جهاد اقتصادي، مجموعه مقالات كنفرانس جهاد اقتصادي،1390، چاپ الكترونيكي.

 15. 15- جايگاه تاريخ اسلام از ديدگاه دكتر شهيدي، مجموعه مقالات همايش ملي و جايزه ادبي علامه سيد جعفر شهيدي، 1391، چاپ الكترونيكي.

 16. 16- مبناي تحليل دكتر شهيدي از حوادث تاريخ اسلام، مجموعه مقالات همايش ملي و جايزه ادبي علامه سيد جعفر شهيدي، 1391، چاپ الكترونيكي.

 17. 17- عدالت اجتماعی و راهکارهای اجرایی آن در جامعه از منظر امام علی (ع)، مجموعه مقالات ششمین دوره همایش ملی سیره علوی، خرم¬آباد، جهاد دانشگاهی واحد لرستان، دی ماه 1393، صص53- 37.

 18. 18- ويژگي¬هاي رهبري نظامي در سيره و كلام امام علي (ع)، مجموعه مقالات اولين همايش نظامي¬گري در سيره و كلام اميرالمؤمنين علي (ع)، تهران: دانشگاه امام حسين، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1382، صص293- 263.

 19. 19- مباني و مؤلفه¬هاي مديريت اقتصادي در نگرش امام علي (ع)، مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی سیره علوی، خرم¬آباد، دانشگاه جامع علمي كاربردي استان لرستان، دی ماه 1395، صص240- 225.

کتب منتشر شده
 1. 1- تمثيلات وتشبيهات قرآن كريم، قم: نشر حبيب، 1389، 440 ص. چاپ دوم 1390.

 2. 2- دوامانت جاويد ( قرآن وعترت )، شیراز: نشر قو، 1376،167ص.

 3. 3- نگرشي تاريخي بررويارويي غرب با اسلام، قم: دفتر تبليغات اسلامي، 1379، 398ص و چاپ دوم ، 1386.

 4. 4- تاريخ نگاري عصر صفويه و شناخت منابع و مآخذ، شيراز: انتشارات نويد شيراز، 1380،930 ص.

 5. 5- بر كرانة بحر (نيايش در لسان قرآن و معصومين)، شيراز: انتشارات نويد شيراز، 1380،39ص.

 6. 6- اندوههاي جانگزا (سوگنامة امام علي (ع) بر اساس نهج البلاغه)، شيراز: انتشارات ثابت- صدرا، 1379،160ص.

 7. 7- صبانامة خواجه حافظ شيرازي، شيراز: انتشارات دانشگاه شيراز، 1380، 55ص.

 8. 8- ايران و سازمان آزاديبخش فلسطين، شيراز: انتشارات دانشگاه شيراز، 1381، 160 ص.

 9. 9- سير آموزش در ميان مسلمين، تهران: انتشارات اسوه ، 1381، 302ص.

 10. 10- حكومت علوي، كارگزاران، با همكاري گروهي از نويسندگان، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان ، 1381، 215ص.

 11. 11- درياچه پريشان و فرهنگ منطقه فامور، شيراز: انتشارات نويد شيراز، 1386، 832ص.

 12. 12- روش تحقيق با تأكيد بر تاريخ، شيراز: انتشارات نويد شيراز، 1385، 512 ص .

 13. 13- جغرافياي تاريخي بيشاپور و كازرون، تهران: نشر كازرونيه، 1384، 352 ص .

 14. 14- سير و سياحت در قرآن كريم، با همكاري محمدجواد رحماني، قم : بوستان کتاب (انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، 1385، 351 ص و چاپ دوم، 1388.

 15. 15- زنان فرمانروا، شيراز: انتشارات نويد شيراز، 1386، 488 ص .

 16. 16- حریم عشق : روایتی از سفر حج، شیراز: انتشارات نوید شیراز ، 1386 ، 192ص.

 17. 17- منابع ومآخذ تاریخ صفویه، شیراز: انتشارات میتراس، 1387، 432 ص.

 18. 18- نهضت حسینی: سوگواری¬ها و آسیب¬ها، شیراز: کتاب شهر شیراز، 1387، 64ص پالتویی.

 19. 19 –رستگاران: زندگينامة شهيدان امر به معروف و نهي از منكر استان فارس، شيراز: انتشارات نويدشيراز، 1388، 108ص.

 20. 20- جلوه¬هايي از انديشه¬ي سياسي امام خميني(ره)، قم: نشر حبيب، 1389، 224ص.

 21. 21- تأملي در سيره¬ي علوي در دوران خلافت، قم: نشر حبيب 1390، 220ص.

 22. 22- ديار پارس(مقالات فارس¬پژوهي)، شيراز: انتشارات عسلي¬ها و بنياد فارس¬شناسي، 1390، 500ص.

 23. 23- مساجد شهرهاي اسلامي در آثار جغرافي¬نگاران، قم: نشر حبيب، 1391، 656ص.

 24. 24- نگاه سبز بهار(پيام¬ها و عبرت¬ها)، شيراز: انتشارات نويد، 1395، 525ص

افتخارات کسب شده
 1. 1- استاد منتخب اعضاء گروه سال 1381.

 2. 2- پژوهشگر برجسته بخش تاریخ دانشگاه شیراز، سال تحصیلي 82-81 .

 3. 3- پژوهشگر برجسته دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز 1382.

 4. 4- پژوهشگر برجسته دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان 1384.

 5. 5- پژوهشگر برجسته دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان 1385.

 6. 6- پژوهشگر برجسته دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان(نفر اول استانی) 1386.

 7. 7- پژوهشگر برجسته کشوری از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان 1387.

 8. لوح تقدير و كسب رتبه¬ي سوم در رشته ي تاريخ جشنواره ايثارگران پژوهشگر به مناسبت نگارش كتاب روش تحقيق با تأكيد بر تاريخ ، 1389.

 9. 9- خادم نمونه¬ي فرهنگ عمومي استان لرستان با دريافت لوح تقدير از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، ارديبهشت 1390.

 10. 10- تقديرنامه بخش دانشگاهي پانزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم و كسب رتبه دوم در جشنواره¬ي معرفي مؤلفين و مترجمين كتب قرآن و عترت، به مناسبت نگارش كتاب سير و سياحت در قرآن، رمضان 1428 ق.

 11. 11- كسب مقام اول در رشته¬ي سفر نامه و دريافت لوح تقدير جشنواره خانه¬ي دوست، مديريت حج و زيارت استان فارس، 1385.

 12. 12- لوح تقدیر استاندار لرستان به مناسبت پژوهشگر برتر، 1390.

 13. 13- پژوهشگر برجسته دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان، 1390.

 14. 14- لوح تقدیر دفتر پژوهشهای فرهنگی کشور، فعالیت¬های پژوهشی و همکاری با دفتر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، 1390.

 15. 15 - پژوهشگر برجسته دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان، 1392.

 16. 16 -لوح تقدير مسؤول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه لرستان، جهت ترويج معارف اسلامي در محيط¬هاي دانشگاهي، آذر 1392 .

 17. 17- پژوهشگر برجسته دانشكده ادبيات و علو انساني دانشگاه لرستان، 1394.

پروژه ها و طرح های پژوهشی
  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. 1- دبير آموزش و پرورش استان فارس، از سال 1360 تا1371.

  2. 2- تدريس در دانشگاه شيراز، بخش هاي معارف و تاريخ، حق التدريس 1370-1373.

  3. 3- مربي دانشگاه شيراز، دانشكده ادبيات و علوم انساني، بخش تاريخ 1373- 1378.

  4. 4- استاديار دانشگاه شيراز، بخش تاريخ 1378- 1384.

  5. 5- تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي داراب 1371-1375.

  6. 6- تدريس در دانشكده علوم قرآني شيراز، 1375- 1382.

  7. 7- استاديار دانشگاه لرستان ، گروه تاريخ ، از 1384 .

  8. 8- تدريس در دانشكده علوم قرآني خرم¬آباد، 1390- 1394.

  9. 9- دانشيار دانشگاه لرستان، گروه تاريخ، از آذر 1387.

  10. 10- استاد دانشگاه لرستان، گروه تاريخ، از 16/6/ 1394.

  11. سوابق اجرایی
   1. 1- رياست بخش تاريخ دانشگاه شيراز ، از 25/7/1377 تا 18/6/1380.

   2. 2- معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شيراز ، از 20/7/1381تا 15/9/1382.

   3. 3- رئيس بخش تاريخ دانشگاه شيراز ، از 5/7/1382 تا 27/12/1382.

   4. 4- رئيس دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شيراز ، از 4/9/1382 تا 5/1/1383.

   5. 5- مدیر گروه تاریخ دانشگاه لرستان ، از 15/7/1386تا 5/7/1388.

   6. 6- مدیر گروه تاریخ دانشگاه لرستان ، از 23/5/1390، 20/7/ 1393.

   7. 7-عضو شوراي دانشگاه لرستان از 1384 تا شهريور 1389.

   8. 8- عضو شوراي پژوهشي دانشگاه لرستان از 1384تا مهر 1389.

   9. 9- عضو شوراي پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه لرستان از 1384 تا 14/9/89.

   10. 10- عضو کمیته بهره¬وری دانشگاه لرستان ، از 4/9/ 1386 تا 16/12/1389.

   11. 11- عضو هيئت مميزه دانشگاه هاي منطقه ي غرب، از 4/8/1389تا 4/ 8/ 1391.

   12. 12- عضو شوراي تحول و ارتقاء علوم انساني، كارگروه تاريخ، از 9/12/1389، تا 30/ 6/ 1392.

   13. 13- عضو شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه لرستان، از 1389تا 15/7/1393.

   14. 14- عضو شوراي پژوهشی دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه لرستان، از 17/3/1390 تا 15/7/1393.

   15. 15- عضو هيئت مميزه دانشگاه لرستان، از 1/4/1391 تا 1/4/ 1393.

   16. 16- رئیس کمیسیون تخصصی علوم انسانی دانشگاه لرستان، از مهر 1391 تا 1/4/ 1393.

   17. 17- عضو هیأت اجرایی جذب دانشگاه لرستان، از 1/8/1390 تا بهمن 1394.

   18. 18- عضو شورای راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه لرستان ویژه استادان، از تاریخ 30/9/1390، 30/3/1393.

   19. مدیر گروه تاریخ دانشگاه لرستان، از تاریخ 1395/10/8

   جزوات دانشگاهی
   1. 1. جزوه درسی فرهنگ و تمدن صفویه

   2. 2. جزوه درسی روابط خارجی صفویه

   3. 3. جزوه درسی تاریخ سیاسی و اجتماعی قاجاریه

   4. 4. جزوه درسی فلسفه تاریخ

   5. 5. جزوه درسی کلیات و مبانی علم تاریخ

   6. 6.جزوه درسی فرهنگ و تمدن اسلامی

   7. 7. جزوه درسی قیام کربلا

   8. 8. جزوه درسی نقش روحانیت در نهضت های دو سده اخیر ایران

   علاقه مندی ها
   1. 1. فعالیت های نویسندگی و مطبوعاتی و همکاری با مجلات

   2. 2- سخنرانی های مختلف رادیویی تلویزیونی و در مجامع

   اطلاعات تکمیلی
   1. 1- طرح ارزيابي دروني گروه تاريخ دانشگاه لرستان، 1/7/1390 ، خاتمه شهريور 1391.

   2. 2- ناظر طرح «بررسي ميزان اثربخشي طرح¬ها و برنامه¬هاي اجرا شده بنياد در حوزه فرهنگي»، مجري دكتر سعيد فرحبخش، واحد تحقيقات بنياد شهيد و امور ايثاركران استان لرستان ، 1390.

   3. 3- ناظر طرح « بررسی فضاهای مناسب عمومی و گردشگری استان لرستان جهت استفاده جانبازان و ارائه راهکارهای بهینه¬سازی»، مجری جهاد دانشگاهی واحد لرستان، 1393.

   4. 4. ویراستاری:مجموعه مقالات همایش توسعه از دیدگاه امام خمینی (ره) ، شیراز: بسیج اساتید دانشگاه شیراز ، 1380.

   5. 5- ویراستاری: مکتب آنال : جامعیت فکر تاریخ¬نگاری ، روح¬الله بهرامی ، شیراز :انتشارات نوید شیراز ، 1386.

   6. 6- ویراستاری: هفت آب، محسن رحمتي، شيراز: انتشارات نوید شیراز ، 1390.

   7. 7- عضو کمیته علمی همایش رسول مهر سال 1385 ، برگزاري اسفند ماه 1385، دانشگاه لرستان.

   8. 8- عضو کمیته همایش بین¬المللی وحدت ملی و انسجام اسلامی سال 1386 ، برگزاري اسفند 1386 ، دانشگاه لرستان.

   9. 9- عضو کمیته علمی همایش وحدت حوزه و دانشگاه ، آذر 1386 و آذر 1387، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد.

   10. 10- عضو كميته علمي و هيأت داوران همايش ملي نظارت همگاني( امر به معروف و نهي از منكر)، دانشگاه لرستان و امام جمعه لرستان سال 1387، برگزاري 4و5/11/1387 خرم¬آباد.

   11. 11- عضو کمیته علمی و هیأت داوران همایش ملي بازشناسي سبك زندگي اسلامي در سیره علوی سال 1391 ، برگزاري 10/12/1391 دانشگاه لرستان.

   12. 12- عضو كميته علمي همايش ملي و جايزه ادبي علامه سيد جعفر شهيدي، سال 91-1390، برگزاري 12 و 13/ 6/1391.

   13. 13- عضو كميته داوران همايش ملي جهاد اقتصادي ، دانشكاه لرستان، برگزاري 15/12/1390.

   14. 14- داور علمی اولین همایش بین¬المللی سیره علوی، دانشگاه لرستان، برگزاری 25/9/ 1387.

   15. 15- داور علمی دومین همایش ملی سیره علوی، دانشگاه لرستان، برگزاری 10/12/ 1388.

   16. 16- عضو هیت علمی و کمیته داوران مجموعه مقالات اولین کنگره بین¬المللی امامزادگان، اصفهان، 19 و 20/ 6/ 1392.

   17. 17- عضو کمیته علمی ششمین دوره همایش ملی سیره علوی سال 1393، خرم¬آباد، برگزاری 11/10/ 1393.

   18. 18- داوري پايان¬نامه كارشناسي ارشد، داوري كتاب، داوري طرح¬هاي پژوهشي و داوري مقالات همايش¬ها از سال 1387 تا 1394، 175 مورد.

   19. 19- داوري مقالات مجلات علمي – پژوهشي، علمي- ترويجي، علمي- تخصصي از 1387 تا 1394، 156 مورد.

   20. 20- عضو پيوسته انجمن همكاري¬هاي بين¬المللي ايران شناسي از 1386( ادامه دارد).

   21. 21- عضو اصلی هیأت مدیره انجمن ایرانی تاریخ اسلام و مسئول کارگروه پژوهش انجمن، از آبان 1390 ( ادامه دارد).

   22. 22-عضو انجمن ايراني تاريخ اسلام، از 1388 ( ادامه دارد) .

   23. 23- عضو انجمن ایرانی تاریخ، از 1389( ادامه دارد).

   24. 24- عضو نخبگان ايثارگر بنياد شهيد و امور ايثارگران استان لرستان، از 1385 (ادامه دارد).

   25. 25- مشاور علمي و ناظر طرح¬هاي پژوهشي و عضو كميته تخصصي تحقيقات و اشتغال بنياد شهيد و امور ايثارگران استان لرستان، از 1388 ( ادامه دارد) .

   26. 26- عضو شوراي پژوهشي (بررسي طرح¬ها) استان لرستان، از 1391 تا 1393.

   27. 27- عضو قطب علمي صفويه¬پژوهي دانشگاه اصفهان، از سال 1388 (ادامه دارد).

   28. 28- نویسندگی و همکاری در روزنامه اطلاعات سال¬های 1371- 1365.

   29. 29- سردبیری و نویسندگی روزنامه صبا پیک جنوب در شیراز 1370.

   30. 30- عضو هيأت تحريريه مجله انديشه ديني دانشگاه شيراز از سال 1376تا بهمن1379.

   31. 31- عضو هيأت تحريريه فصلنامة فرهنگ فارس 1376-1373، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي فارس.

   32. 32- عضو هيئت تحريريه مجله تاريخ ايران و اسلام دانشگاه لرستان از 1384 ( ادامه دارد).

   33. 33- عضو هیأت تحریریه پژو هش نامه پیام غدیر ، از 1387 (ادامه دارد).

   34. 34- سردبير مجله علمي- تخصصي تاريخ ايران و اسلام، دانشگاه لرستان، از 16/5/1390، ادامه دارد.

   35. 35- عضو هیئت تحریریه فصل¬نامه تحقیقات تاریخ اجتماعی، پژوهشکده علوم انسانی و تحقیقات اجتماعی، از سال 1390، ادامه دارد.

   36. 36- عضو هیئت تحریریه فصل¬نامه اقتصاد کاربردی، دانشگاه همدان، سال 1391، ادامه دارد.

   37. 37- عضو هیئت تحریریه فصل¬نامه تحقیقات اجتماعی تاریخ اسلام، دانشگاه رازی کرمانشاه، از سال 1392، ادامه دارد.

   38. 38- عضو هیئت تحریریه فصل¬نامه مطالعات تاريخ انتظامي، از سال 1392، ادامه دارد.

   39. 39- عضو هیئت تحریریه فصل¬نامه تاریخ فرهنگ و تمدن ایران، دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر از سال 1392، ادامه دارد.

   40. 40- عضو شوراي تحول و ارتقاء علوم انساني، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كارگروه تاريخ، از 9/12/1389، تا 30/ 6/ 1392.

   41. 41- عضو کمیته علوم تاریخی و باستان¬شناسی گروه علوم اجتماعی شورای برنامه¬ریزی آموزش عالی، از 1/10/1390 تا 18/2/1391.

   42. 42- عضو كارگروه تخصصي رشته تاريخ در طرح بازنگري سرفصل¬ها و منابع دروس رشته¬هاي علوم انساني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ار ارديبهشت تا مهر 1390.

   43. 43-عضو گروه تاریخ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از 1/8/ 1394 (ادامه دارد)