ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ٠٦ تير ١٣٩٦
خانه
احمد اسماعيلي
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: اصلاح نباتات -مهندسي ژنتيک
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسي کشاورزي زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: ismaili.a@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه:
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات- دانشگاه شهید چمران اهواز

 2. كارشناسي ارشد: اصلاح نباتات، دانشگاه تربيت مدرس

 3. دكتري تخصصي (Ph.D.): مهندسي ژنتيك و ژنتيك مولكولي، دانشگاه تربيت مدرس

 4. گذراندن فرصت مطالعاتی در کشور کانادا (دانشگاه ساسکاچوان)

مقالات علمی پژوهشی
 1. - Production and Characterization of anti-(mucin MUC1) Single-Domain Antibody in Tobacco. Biotechnology and applied biochemistry (2007), 47: 11-19.

 2. - Cloning and expression of recombinant camelid single domain Antibody in Tobacco. Iranian journal of biotechnology (2006), 4: 162-168.

 3. Expression and Characterization of Recombinant Single-Domain Monoclonal Antibody against MUC1 Mucin in Tobacco Plants. Hybridoma and Hybridomics (2006), 25: 209-215.

 4. Indirect shoot regeneration of Iranian purpleconflower (Echinacea purpurea) from cotyledon explants. Acta agronomica hungarica (2012), 59(1): 65–72.

 5. Expression of resistance against powdery mildew (Blumeria graminis f. sp. tritici) in bread wheat (Triticum aestivum). Indian journal of agricultural sciences (2012), 8 (3): 700.

 6. Assessment of drought tolerance indices for screening of rainfed wheat genotypes. Journal of Food, Agriculture & Environment (2012), 10 (1): 768-772.

 7. Changes in growth, essential oil yield and composition of geranium (Pelargonium graveolens L.) as affected by growing media. J Sci Food Agric (2013), 94: 905–910.

 8. A comparative proteomic analysis of responses to high temperature stress in hypocotyl of canola (Brassica napus L.). Protein and peptide letters (2015), 22 (3): 285-299.

 9. IL-1B (C+3954T) Gene Polymorphism and Susceptibility to Gastric Cancer in the Iranian Population. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. (2015), 16(2): 841-844.

 10. Ultrasound and salt-assisted liquid–liquid extraction as an efficient method for natural product extraction. Analytical Methods (2015), 7: 3253–3259.

 11. Improvement of maize (Zea mays L.) anther culture embryogenesis and direct regeneration by different plant growth regulators and gelling agent. Journal of Applied Biotechnology Reports (2014), 1 (1): 17-21.

 12. Study of Paraoxonase -1 Gene Polymorphism in a Healthy Population of Khorramabad, Iran. Journal of Applied Biotechnology Reports (2014). 1 (2): 81-85.

 13. Phenol-stacked carbon nanotubes: a new approach for genomic DNA isolation from plants. Molecular Biology Research Communications (2014), 3: 205-213.

 14. Effect of genotype, induction medium, carbohydrate source, and polyethylene glycol on embryogenesis in maize (Zea mays L.) anther culture. Acta Physiol Plant (2016) 38:74.

 15. Effect of vermicompost fertilizer on photosynthetic characteristics of chickpea (Cicer arietinum L.) under drought stress. 2016. PHOTOSYNTHETICA 54 (1): 87-92.

 16. Interaction of Methanol Spray and Water-Deficit Stress on Photosynthesis and Biochemical Characteristics of Phaseolus vulgaris L. cv. Sadry. 2016. Photochemistry and Photobiology, 92: 102–110.

 17. Monitoring the oleuropein content of olive leaves and fruits using ultrasound- and salt-assisted liquid–liquid extraction optimized by response surface methodology and high-performance liquid chromatography. J. Sep. Sci. 2016, 39, 405–411

 18. Evaluation of Genetic Diversity among Soybean (Glycine max) Genotypes, Using ISJ and RAPD Molecular Markers. 2014. Journal of Plant Physiology and Breeding, 4(2): 55-65.

 19. The effect of methanol on photosynthetic parameters of bean (Phaseolus vulgaris L.) under water deficit. 2016. PHOTOSYNTHETICA 54 (2): 288-294.

 20. Estimation of genotypic correlation and heritability of apricot traits, using restricted maximum likelihood in repeated measures data. 2016. Can. J. Plant Sci. 96: 439–447.

 21. برآورد تركيب پذيري‌ها و اثرات ژن در لاين‌هاي زودرس ذرت در تراكم‌هاي مختلف بوته به روش تلاقي لاين × تستر. مجله‌ علوم كشاورزي ايران، 36: 917 - 931.

 22. بررسي تركيب پذيري ده لاين زودرس ذرت دانه‌اي با روش تلاقي داي‌آلل. مجله علوم و صنايع غذايي مشهد، 16: 41-48.

 23. تجزیه ژنتیکی برخی از صفات مورفوفیزیولوژیک در آفتابگردان با استفاده از طرح تلاقی لاين × تستر تحت شرایط تنش خشکی. مجله‌ علوم كشاورزي و منابع طبیعی ، 12: 161 – 173.

 24. شناسایی برخی گونه های قارچ های ماکروسکوپی دارویی و سمی شهرستان خرم آباد. فصلنامه علمی- پژوهشی یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان. 1388، 11: 83-75.

 25. تعیین ارزش غذایی و کیفی ارقام مختلف انجیر استان لرستان فصلنامه علمی- پژوهشی یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان. 1388، 11: 108-101.

 26. مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد (Myrtus communis L) . فصلنامه علمی-پژوهشی یافته (دانشگاه علوم پزشکی لرستان)، 1391، 14 : 80-71.

 27. گروهبندی هیبریدهای جدید ذرت بر پایه صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجز ای آن. نشريه بوم شناسي كشاورزي، 1389، جلد 2: 609-616.

 28. بررسی اثرات هیدرو و اسموپرایمینگ در دماهای مختلف بر جوانه زنی و رشد گیاهچه مرزه خوزستانی تحت شرایط رطوبتی. فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 1389، 29 (3): 343-357.

 29. پاسخ های رویشی و مورفولوژیکی نونهالهای بلوط ایرانی به سطوح مختلف نور در سال اول کاشت در نهالستان. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. 1391، 20 (1): 83-74.

 30. مطالعه تأثير روش هاي مختلف كوددهي بر عملكرد و اجزاي عملكرد عدس. در شرايط اقليمي خرم آباد. مجله دانش زراعت، 1390، 4: 1-14.

 31. بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپهاي گندم ديم با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيكي و صفات RAPD. فصل نامه دانش نوین کشاورزی پايدار، 1390، 7 (3): 9-17.

 32. بررسی تنوع‌ژنتیکی ژنوتیپ‌های پوشینه‌دار و بدون‌پوشینه جو دیم با استفاده از نشانگر ملکولی SSR. مجله زیست‌فناوری گیاهان زراعی. 1392، 5: 103-111.

 33. استفاده از نشانگرهای اينترون- اگزون برای ارزيابی تنوع ژنتيکی در دو زيرگونه آويشن دنايی. تاکسونومی و بیوسیستماتیک 1392، 5: 41-54.

 34. تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مختلف آویشن گونه Thymus kotschyanus بوسیله نشانگرهای RAPD. تاکسونومی و بیوسیستماتیک 1393، 6: 55-66.

 35. ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از توده¬های آویشن کوهی (Thymus kotschyanus) ایران با نشانگرهای نیمه¬تصادفی. مجله فن آوری زیستی در کشاورزی. 1392، 12: 63-69.

 36. مطالعه تنوع ژنتیکی توده¬های آویشن ایران با استفاده از نشانگرهای نیمه¬تصادفی ISJ . مجله بیوتکنولوژی کشاورزی. 1393، 6: 147-162.

 37. مقایسه نشانگرهای اینترونی و اگزونی در ارزیابی تنوع ژنتیکی آویشن کرک¬آلود (Thymus pubescens). مجله پژوهشهاي سلولي و مولكولي (مجله زيست شناسي ايران(. 1393، 27 (3): 462-472.

 38. جداسازی متابولیت¬های ثانویه طی فرایند استخراج DNA از گیاه آویشن و آنالیز آن¬ها با روش GC-Mass. مجله پژوهشهاي سلولي و مولكولي (مجله زيست شناسي ايران(. 1393، 27 (2): 66-74.

 39. موفقیتهای کشاورزی ملکولی (molecular farming) در ایران. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی. پاییز .1388، (1)1: 19-47.

 40. تحلیل مسیر همبستگی‌های ژنتیکی ویژگی¬های مورفولوژیکی موثر بر عملکرد و گروه¬بندی ژنوتیپهای توت¬فرنگی با استفاده از روش¬های آماری چند¬متغیره. فناوری تولیدات گیاهی. 1394

 41. تاثیر تنظیم کننده¬های رشد و کانامایسین روی باززایی کالوس¬های گیاه دارویی شقایق (Papaver somniferum). 1394. فناوری زیستی در کشاورزی، 14(1): 1-10.

 42. تولید آنتی‌بادی نوترکیب تک دومنی (VHH) علیه آنتی ژن عامل تومور (Muc1) با انتقال ژن VHH به گیاه توتون. مجله علمی کشاورزی. 1385، 29 (2): 37-54.

 43. مقایسۀ برخی ویژگی های فیزیومورفولوژیکی هشت رقم رز شاخه بریده. به زراعی کشاورزی. 1393، جلد 16، شماره 3: 561-572.

 44. بررسی تنوع ژنتیکی در آویشن گونه Thymus Pubescens براساس نشانگر RAPD. مجله تازه هاي بیوتکنولوژی سلولي- مولکولی. 1392، 4: 25-31.

 45. بررسی تنوع ژنتیکی و وراث پذیری ویژگیهای فیزیولوژیکی و فنولوژیکی برخی ارقام و ژنوتیپهای زردآلو ) Prunus armeniaca L. ). پژوهشهای ژنتیک گیاهی، 1393، 1 (2): 55-70.

 46. بررسی همبستگی و روابط علیت ویژگیهای فیزیولوژیکی و فنولوژیکی و گروهبندی ژنوتیپهای توت فرنگی. مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران. 1393، 1 (1): 39-50.

 47. جداسازي و شناسایی باکتري هاي پروبیوتیکی تولید کننده اسید لاکتیک از شیر الاغ. 1394.فصلنامه علمی پژوهشی یافته، 17(4): 99-108.

 48. تأثير متانول بر خصوصيات جوانه زني گياه لوبيا (25TPhaseolus vulgaris L. cv. Sadry25T) تحت تنش خشكي. نشرية پژوهش هاي حبوبات ايران. 6 (1): 42-53.

 49. بررسی توارث پذیری و روابط علیت صفات مختلف، عملکرد دانه و روغن کلزا در شرایط آب و هوایی خرم آباد. 1394. 106: 162-170.

 50. تأثیر متانول بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش خشکی. 1394. نشریه پژوهشهاي زراعی ایران، 13 ( 4): 854-863.

 51. تأثیر متانول بر عملکرد و اجزاي عملکرد لوبیا تحت تنش کمبود آب. 1394. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی.9 (2): 231-242.

 52. فعالیت آنتی اکسیدانی و خاصیت ضد میکروبی دو نوع عسل حاصل از تغییر در جیره غذایی زنبور در مقایسه با دیگر عسلهاي تولیدي منطقه آبستان شهرستان خرم آباد. 1394. 17: 115-125.

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. عضویت در بنیاد ملی نخبگان کشور

  2. رتبه اول دوره كارشناسي رشته زراعت و اصلاح نباتات ايران. 1374. دانشگاه شهيد چمران اهواز.

  3. رتبه اول آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي. دانشگاه تربيت مدرس

  4. دانشجوي ممتاز و استعداد درخشان دوره دكتري تخصصي دانشگاه تربيت مدرس

  5. عضو انجمن ژنتيك ايران

  6. عضو انجمن بيوتكنولوژي ايران

  7. عضو انجمن زراعت و اصلاح نباتات ايران

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
    سوابق اجرایی
    1. نماینده استان لرستان و دانشگاه لرستان در ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از 1387 تا 1393.

    2. عضو و مسوول کمیته بلوط و منابع طبیعی کارگروه ملی محیط زیست ستاد توسعه زیست فناوری در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. از 1393 تا کنون

    3. دبیر تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی و عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان از 1388 تا 1391.

    4. عضو شورای مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان. از 1386 تا کنون

    5. مسوول راه اندازی، مدیر مسوول و عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی پژوهشهای ژنتیک گیاهی

    6. عضو هیئت تحریریه مجله Applied Biotechnology Reports (دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...).

    7. راه اندازی مجموعه آزمایشگاه های تخصصی بیوتکنولوژی و گلخانه های گیاهان دستورزی شده ژنتیکی در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

    8. مدیر عامل و عضو هیئت مدیره تعاونی مسکن اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان از 1387 تا1390.

    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
     اطلاعات تکمیلی