ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ٠١ آبان ١٣٩٧
صفحه اصلی > اعضای هیأت علمی > لیست اعضاء > براساس دانشکده > لیست اعضای هیات علمی دانشکده 
امیر آهنگران دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی تاریخ استادیار صفحه خانگی
علي اميري دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي جغرافيا استادیار صفحه خانگی
مهرداد امیری دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي معارف اسلامي استادیار صفحه خانگی
مصطفي بهرامي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی تربیت بدنی استادیار صفحه خانگی
محسن بیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي علوم سیاسی استادیار صفحه خانگی
جهانبخش ثواقب دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي تاريخ استاد صفحه خانگی
مریم جلیلیان دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب استادیار صفحه خانگی
مجتبي جوادي نيا دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي مربی صفحه خانگی
عبدالحسين جودكي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات انگليسي دانشیار صفحه خانگی
حسين چراغي وش دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب استادیار صفحه خانگی
حبیب حاتمی کن کبود دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی معارف استادیار صفحه خانگی
محمد رضا حسني جليليان دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي دانشیار صفحه خانگی
غلامحسين حسيني دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات انگليسي استادیار صفحه خانگی
سيد محسن حسيني موءخر دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي دانشیار صفحه خانگی
علي حيدري دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي استاد صفحه خانگی
رسول حيدري دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي استادیار صفحه خانگی
محمدرضا خدايي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي معارف اسلامي مربی صفحه خانگی
سهم الدين خزائي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي تاريخ استادیار صفحه خانگی
محمد خسروي شكيب دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي دانشیار صفحه خانگی
کبری خسروی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب استادیار صفحه خانگی
عابدين درويشي پور دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي معارف اسلامي استادیار صفحه خانگی
مهدی ذوالفقاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي علوم سیاسی استادیار صفحه خانگی
مسعود رحمتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی تربیت بدنی دانشیار صفحه خانگی
محسن رحمتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي تاريخ دانشیار صفحه خانگی
فاطمه رضایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي روانشناسي استادیار صفحه خانگی
شهرام رهنما حسنوند دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی معارف اسلامی استادیار صفحه خانگی
محمد رضا روزبه دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي دانشیار صفحه خانگی
سعيد زهر ه وند دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي استادیار صفحه خانگی
حسين زيني وند دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي علوم سیاسی مربی صفحه خانگی
موسی سبزی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي باستان شناسی استادیار صفحه خانگی
محمد علي سپهوندي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي روانشناسي استادیار صفحه خانگی
آزيتا ستار دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي علوم تربيتي استادیار صفحه خانگی
بيتا سعيدي عبدي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي حقوق مربی صفحه خانگی
سيد علاءالدين شاهرخي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي تاريخ دانشیار صفحه خانگی
سيد نجم الدين شاهرخي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات انگليسي مربی صفحه خانگی
مهدي شاهين دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي علوم سیاسی استادیار صفحه خانگی
سیامک شرفی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی جغرافیا استادیار صفحه خانگی
شهاب شهيداني دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي تاريخ استادیار صفحه خانگی
مسعود صادقي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي روانشناسي استادیار صفحه خانگی
طاهره صادقي تحصيلي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي استادیار صفحه خانگی
قاسم صحرائي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي دانشیار صفحه خانگی
توران طولابي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي تاريخ استادیار صفحه خانگی
حامد عباسي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي جغرافيا استادیار صفحه خانگی
محمد عباسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي روانشناسي استادیار صفحه خانگی
محسن عبدالهي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي علوم سیاسی استادیار صفحه خانگی
علي ياور عزيزپور فرد دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی تربیت بدنی مربی صفحه خانگی
شيرمحمد علي پور عبدلي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي معارف اسلامي مربی صفحه خانگی
فيروزه غضنفري دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي روانشناسي دانشیار صفحه خانگی
سيمين غلامرضايي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي روانشناسي استادیار صفحه خانگی
محمد فتحی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی تربیت بدنی استادیار صفحه خانگی
شهریار فرجی نصیری دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي علوم سیاسی استادیار صفحه خانگی
سعيد فرح بخش دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي علوم تربيتي دانشیار صفحه خانگی
حسين فلاحي اصل دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي معارف اسلامي استادیار صفحه خانگی
خدیجه فولادوند دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی روانشناسی استادیار صفحه خانگی
سید اسماعیل قاسمی موسوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب استادیار صفحه خانگی
عزت اله قدم پور دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي روانشناسي دانشیار صفحه خانگی
عبدالرضا قوامي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات انگليسي استادیار صفحه خانگی
مجتبي گراوند دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي تاريخ استادیار صفحه خانگی
احسان گرایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي علوم تربیتی استادیار صفحه خانگی
حميد رضا ماكنعلي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي علوم تربيتي مربی صفحه خانگی
صفيه مرادخاني دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي استادیار صفحه خانگی
محمود رضا مراديان دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات انگليسي استادیار صفحه خانگی
علي اکبر مراديان قبادي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب استادیار صفحه خانگی
حوریه مرادی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی جغرافیا استادیار صفحه خانگی
عباس معدن دار آراني دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي علوم تربيتي استادیار صفحه خانگی
اردشير منظمي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي معارف اسلامي استادیار صفحه خانگی
روح اله مهديان طرقبه دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب استادیار صفحه خانگی
رحيم مير نصوري دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی تربیت بدنی استادیار صفحه خانگی
فضل اله ميردريکوند دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي روانشناسي دانشیار صفحه خانگی
سيدمحمود ميرزايي الحسيني دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب دانشیار صفحه خانگی
بهروز نصيري دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي جغرافيا استادیار صفحه خانگی
داريوش نظري دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي تاريخ استادیار صفحه خانگی
علی نظری دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب استاد صفحه خانگی
علي نوري دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي دانشیار صفحه خانگی
نوذر نيازي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات انگليسي استادیار صفحه خانگی
ايرج نيك پي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي علوم تربيتي استادیار صفحه خانگی
مصطفي هياتي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات انگليسي مربی صفحه خانگی
وحيد ولي پور ده نو دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی تربیت بدنی استادیار صفحه خانگی
حسن علي ويس کرمي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي روانشناسي استادیار صفحه خانگی
حميدرضا کارگر دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي حقوق مربی صفحه خانگی
بهمن کرم الهي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي استادیار صفحه خانگی
مصطفي کرم پور دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي جغرافيا استادیار صفحه خانگی
داريوش یاراحمدي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي جغرافيا دانشیار صفحه خانگی
اطلاعات تماس
لرستان، خرم آباد
کیلومتر 5 جاده خرم آباد تهران - سازمان مرکزی دانشگاه لرستان
06633120106-06633120097
06633120106-06633120097
info@lu.ac.ir
نظر سنجی
نظرتان درباره طراحی جدید وبسایت چیست؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

آمار بازدیدکنندگان
  • بازدید این صفحه: 61987
  • بازدید امروز: 3031
  • کل بازدید: 8024493
  • بازدید کنندگان آنلاین: 15
  • زمان بازدید: 0.2810