ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧
خانه
عباس ملكي
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: آبياري وزهكشي
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: maleki.a@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: dr.maleki38@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. 1- کارشناسی مهندسی آبیاری-زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

 2. 2- کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری-زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

 3. 3-دکترای آبیاری-زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

مقالات علمی پژوهشی
 1. مقاله " تعیین ضرایب معادله های نفوذ و ارزیابی آنها در اراضی نیشکر جنوب اهواز " مجله علمی کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز- اسفند 1383

 2. مقاله " مطالعه تفکيک پذيری خاکهای مناطق خشک با استفاده از داده های سنجنده" مجله علمی پژوهشی دانشگاه بوعلی همدان – 1385

 3. مقاله " تاثیر کم آبیاری بر عملکرد دانه گندم دوروم در منطقه خرم آباد" مجله علمی پژوهشی دانشگاه بوعلی همدان – 1387

 4. مقاله "بررسی تاثیر سطوح مختلف آب برعملکرد و اجزای عملکرد گیاه سویا در منطقه خرم آباد " مجله علمی پژوهشی علوم و مهندسی آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز –1393

سایر مقالات چاپ شده
 1. مقاله " اثر آبیاری یک جویچه در میان (کم آبیاری )در اراضی نیشکر روی خصوصیات کمی و کیفی نیشکردر مزارع جنوب اهواز" ارائه شده در همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی - دانشگاه شهید چمران اهواز- اردیبهشت 1385

 2. مقاله " بررسی جریانهای کم رودخانه ای در حوضه کرخه" ارائه شده درنخستین همایش منطقه ای آب در دانشگاه آزاد بهبهان اسفند 1385

 3. مقاله " بررسی وضعیت عناصر سنگین در خاکها و محصول برنج (مطالعه موردی : منطقه خرم آباد ) " ارائه شده درنخستین همایش منطقه ای آب در دانشگاه آزاد بهبهان اسفند 1385

 4. مقاله " بررسي تاثيرمدیریت آبیاری (كم آبياري ) بر هيدرومدول آبياري در منطقة خرم آباد " ارائه شده دردومین همایش ملی بوم شناختی کشاورزی – گرگان 1386

 5. مقاله " تاثيركم آبياري بر برخی خصوصیات کیفی سویا در منطقة خرم آباد" ارائه شده دردومین همایش ملی بوم شناختی کشاورزی – گرگان 1386

 6. مقاله " تاثيرشدت جریان ورودی به عنوان عامل مدیریتی بر نفوذ آب در جویچه ها در آبیاری های مختلف " ارائه شده دردومین همایش ملی بوم شناختی کشاورزی – گرگان 1386

 7. مقاله " بررسي آلودگی منابع آب و خاک براساس مطالعات میدانی و سامانه های اطلاعات جغرافیایی" ارائه شده دردومین همایش ملی بوم شناختی کشاورزی – گرگان 1386

 8. مقاله " سيستم کم آبياري و تاثير آن بر بعضی خصوصيات كيفي گندم (مطالعه موردی : منطقه خرم آباد)" ارائه شده در همایش مدیریت خشکسالی در دانشگاه آزاد بیرجند- اسفند 1386

 9. مقاله " شناسایی انواع پوششهای اراضی و کاربری اراضی حاشیه دریاچه نمک با استفاده از تکنیک های سنجش از دور" ارائه شده در همایش مدیریت خشکسالی در دانشگاه آزاد بیرجند- اسفند 1386

 10. مقاله "بررسی وضعیت کادمیم در خاکهای دشت خرم آباد" ارائه شده دردومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست-تهران 1386

 11. مقاله " بررسي تغييرات مكاني نفوذدر آبياري جويچه اي" ارائه شده در دومین همایش یافته های علمی و پژوهشی غرب کشور- اسفند 1386

 12. مقاله " بررسي وضعيت سيستمهاي آبياري تحت فشار در استان لرستان" ارائه شده در دومین همایش یافته های علمی و پژوهشی غرب کشور- اسفند 1386

 13. مقاله " پردازش رقومی داده های دور سنجی ، روشی نوین در شناسایی برخی ویژگیهای خاک" ارائه شده در دومین همایش یافته های علمی و پژوهشی غرب کشور- اسفند 1386

 14. مقاله " نقش داده های ماهواره ای در کاهش هزینه ها و صرفه جوئی در زمان تهیه نقشه خاک " ارائه شده در دومین همایش یافته های علمی و پژوهشی غرب کشور- اسفند 1386

 15. مقاله " بررسي پرش هیدرولیکی در بدنه جریان غلیظ در مقاطع واگرا توسط مدل فیزیکی و نرم افزار FLOW D3 " ارائه شده در دومین همایش یافته های علمی و پژوهشی غرب کشور- اسفند

 16. مقاله " بررسي سرعت پیشانی جریان غلیظ در مقاطع واگرا توسط مدل فیزیکی و نرم افزار FLOW D3" ارائه شده دومین همایش یافته های علمی و پژوهشی غرب کشور- اسفند 1386

 17. مقاله " راهکارهای عملی برای انتقال مديريت بهره برداری و تعمير و نگهداری شبکه های آبياری و زهکشی تشکل های آببران" ارائه شده در اولين همايش بهره برداری بهينه از منابع آب استان لرستان - 1387

 18. مقاله " پتانسيل يابی سيستمهای آبياری تحت فشار در مناطق مختلف استان لرستان" ارائه شده در اولين همايش بهره برداری بهينه از منابع آب استان لرستان - 1387

 19. مقاله " محدوديت های نظام اعتباری و تسهيلات مالی در توسعه سيستمهای آبياری تحت فشار در استان لرستان" ارائه شده در اولين همايش بهره برداری بهينه از منابع آب استان لرستان - 1387

 20. مقاله " مصرف بهينه آب کشاورزی" ارائه شده در اولين همايش بهره برداری بهينه از منابع آب استان لرستان - 1387

 21. مقاله " مقايسه روشهای مختلف برآورد تبخيروتعرق پتانسيل در استان لرستان" ارائه شده در اولين همايش بهره برداری بهينه از منابع آب استان لرستان - 1387

 22. مقاله " بررسی آلودگی خاکها و آبهای منطقه چنگايی به عناصر سنگين" ارائه شده در اولين همايش بهره برداری بهينه از منابع آب استان لرستان - 1387

 23. مقاله " اثرات زيست محيطی بارانهای اسيدی" ارائه شده در اولين همايش بهره برداری بهينه از منابع آب استان لرستان - 1387

 24. مقاله " بررسی اثرات تراکم بذر بر عملکرد جو تحت شرايط آبِياری کرتی در شرايط آب و هوايی اهواز " ارائه شده در اولين همايش بهره برداری بهينه از منابع آب استان لرستان – 1387

 25. مقاله " مطالعات زمين شناسی مهندسی و عمليات حفاری و تزريق در سد تنگه هاله در غرب استان لرستان " ارائه شده در اولين همايش بهره برداری بهينه از منابع آب استان لرستان - 1387

 26. مقاله " نقش بارندگی در گسيخيگی شيبها در منطقه جنوب شرق لرستان " ارائه شده در اولين همايش بهره برداری بهينه از منابع آب استان لرستان – 1387

 27. مقاله " اثر آبیاری یک در میان جویچه ای روی حجم آب مصرفی و راندمان کاربرد آب در اراضی نیشکرجنوب اهواز" ارائه شده دردومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی - دانشگاه شهید چمران اهواز- بهمن 1387

 28. مقاله " معرفی مدل کامپیوتری محاسبه فاصلله زهکش ها در دو حالت ماندگارو غیر ماندگار به شش روش و تعیین اقتصادی ترین عمق نصب زه کش" ارائه شده دردومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی - دانشگاه شهید چمران اهواز- بهمن 1387

 29. مقاله" بررسی تغییرات مکانی وزمانی نفوذدرآبیاری جویچه ای" ارائه شده سومین همایش یافته های علمی و پژوهشی غرب کشور- اسفند 1387

 30. مقاله "ارزیابی نرم افزارWMS در برآورد پارامترهای فیزیوگرافی حوزه آبریز" ارائه شده سومین همایش یافته های علمی و پژوهشی غرب کشور- اسفند 1387

 31. مقاله "معرفی یک مدل کامپیوتری جهت تعیین اقلیم حوضه با استفاده از ضرایب اقلیمی و شاخص های خشکسالی " دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن - اصفهان -1388

 32. مقاله "تاثیر بهینه سازی مصرف آب ( کم آبياري) بر كيفيت دانه گندم دوروم در منطقه خرم آباد" ارائه شده در دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن– اصفهان 1388

 33. مقاله " ارزیابی کارآیی مصرف آب و عملکرد ذرت در آبیاری با پساب شهری در منطقه‌ا‌ی با آب و هوای خشک سرد"" ارائه شده در اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی–اصفهان 1392

 34. مقاله " انتخاب معادله ی نفوذ مناسب جهت استفاده بهینه از آب در مزرعه" ارائه شده در دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک، ابرکوه، ایران، آذرماه 1392

 35. مقاله " اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود رقم توده گریت در شرایط آب و هوایی خرم آباد " ارائه شده در درچهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز- 1392

پایان نامه ها
 1. -پایان نامه کارشناسی ارشد "تحلیل تراوش از بدنه و پی سد خاکی با استفاده از نرم افزار Slop/w2004 با پتوی رسی و دیوار آب بند" مجتبی پورسعید

 2. - پایان نامه کارشناسی ارشد "بررسی و مقایسه نتایج تحلیل پایداری شیروانی و عملکرد رویه بتن با اثر زلزله در سد خاکی همگن با استفاده از نرم Slop/w2004 " محمد حیدری

 3. -پایان نامه کارشناسی ارشد " بررسی تاثیر سطوح مختلف آب برعملکرد و اجزای عملکرد گیاه سویا در منطقه خرم آباد "معصوه شمس بیرانوند

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. عضو کمیته علمی در هفتمین همایش بین المللی مهندسی رودخانه

 2. عضو کمیته علمی نهمین همایش بین المللی مهندسی رودخانه

 3. عضو کمیته علمی در دومین همایش یافته های علمی و پژوهشی غرب کشور

 4. عضو کمیته علمی در سومین همایش یافته های علمی و پژوهشی غرب کشور

 5. عضو کمیته علمی دراولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

 6. عضو کمیته علمی در دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

 7. عضو کمیته علمی در هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

 8. عضو کمیته علمی در اولين همايش بهره برداری بهينه از منابع آب استان لرستان

کتب منتشر شده
 1. کتاب علوم خاک – انتشارات دانشگاه لرستان -1389

افتخارات کسب شده
  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
    سوابق اجرایی
    1. عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب و استادیار پایه 23

    2. ریاست دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

    3. معاونت اداری و مالی دانشگاه لرستان

    4. ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه لرستان

    5. عضو کمیته تحقیقات و پژوهش آب استان لرستان

    6. عضو کمیته تحقیقات و پژوهش آب و فاضلاب استان لرستان

    7. عضو کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی

    8. مدیر گروه مهندسی آب دانشگاه لرستان

    9. عضو هیات نطارت و ارزیابی آموزش عالی استان لرستان

    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
     اطلاعات تکمیلی
     1. موضوع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد " مدل کامپیوتری روند یابی سیل با توجه به تغییرات بستر رودخانه" دانشگاه شهید چمران اهواز – دانشکده کشاورزی – شهریور 1371

     2. موضوع پایان نامه دوره دکتری " بررسی تغییرات مکانی و زمانی نفوذ در آبیاری جویچه ای در اراضی نیشکر جنوب اهواز" دانشگاه شهید چمران اهواز – دانشکده مهندسی علوم آب – آبان 1383