ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: شنبه ٠٤ آذر ١٣٩٦
خانه
فيض اله شهبازي
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: مهندسي مكانيك بیوسیستم
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی مهندسی کشاورزی مکانیک ماشینهای کشاورزی
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: shahbazi.f@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: feizollah.shahbazi@gmail.com
وبسایت شخصی: http://scholar.google.com/citations?user=djWSkdgAAAAJ&hl=en
سوابق علمی و تحصیلی
 1. 1. دیپلم: رشته ریاضی و فیزیک سال، 1372 از دبیرستان نمونه امام صادق (ع) خرم آباد.

 2. 2. کارشناسی: رشته مهندسی ماشینهای کشاورزی، سال 1386 دانشگاه اردبیل.

 3. 3. کارشناسی ارشد: رشته مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، سال 1379 دانشگاه تهران.

 4. 4. دکتری: دکتری تخصصی رشته مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، سال 1387، دانشگاه تهران.

مقالات علمی پژوهشی
 1. Rjabipour.A,. F. Shahbazi. S. Mohtasebi and A. Tabatabaeefar. 2001. Airflow Resistance in Walnuts. J. Agric. Sci. Technol. 3: 257-264. ISI

 2. Shahbazi.F. A. Rjabipour. 2008. Airflow Resistance of Potatoes. J. Agric. Sci. Technol.10: 1-10. ISI-ISC

 3. Khazaei. J., F. Shahbazi. 2008. Evaluation and Modeling of Physical and Physiological Damages to Wheat Seeds under Successive Impact Loadings: Mathematical and Neural Networks Modeling. Crop Science. 48: 1532-1544. (IF=1.2).

 4. Shahbazi. F., A. Rjabipour., S. Mohtasebi, and Sh. Rafie. 2010. Simulated In-Transit Vibration Damage to Watermelons. J. Agr. Sci. Tech. 12: 23-34. ISI

 5. Shahbazi. F. 2011. Resistance of Bulk Chickpea Seeds to Airflow. J. Agr. Sci. Tech. 13: 665-676. ISI

 6. Shahbazi.F. and Nazari Galedar, M. 2010. Bending and Shearing Properties of Safflower Stalk. J. Agr. Sci. Tech, 14(3)743-754. ISI (IF=0.423)

 7. Shahbazi F., M. Nazari Galedar., A.Taheri-Garavand, S. Mohtasebi, 2011. Physical Properties of Safflower Stalk. International Agrophysics. 25(3): 281-286. ISI (IF=1.57)

 8. Shahbazi.F. A study on the seed susceptibility of wheat (Triticum aestivum L.) cultivars to impact damage. J. Agr. Sci. Tech. 14(2), 505-512. ISI (IF=0.423)

 9. Shahbazi, F., Geyer, M., Praeger, U., König, C., Herold, B., 2011. Comparison of Two Impact Detecting Devices to Measure Mechanical Load on Potatoes. Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 13(1):1-6.

 10. Shahbazi.F. 2011. Impact Damage to Chickpea Seeds as Affected by Moisture Content and Impact Velocity. Applied Engineering in Agriculture. 25(7): 771-775. ISI (IF=0.503).

 11. Shahbazi.F. Saffar. A. Analloei. M. 2011. Mechanical damage to navy beans as affected by moisture content, impact velocity and seed orientation. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods. 3,205-211. ISI (IF=0.664).

 12. Shahbazi. F., A. Saffar and M. Analooei. 2011. Mechanical Damage to Pito Beans as Affected by Moisture Content and Impact Energy. Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 13(2):1-8.

 13. Shahbazi, F., Analooei, M, and Saffar, A. (2011). Mechanical Damage to Pinto Bean Seeds as Affected by Moisture Content, Impact Velocity and Seed Orientation. International Journal of Food Engineering: Vol. 7: Iss. 6, Article 8. (http://www.bepress.c

 14. Shahbazi, F., Valizadeh, S, and Dolatshaie, A. (2011). Correlating the Data on the Mechanical Damage to Mung Bean Seeds under Impact Loading. International Journal of Food Engineering: Vol. 7: Iss. 6, Article 10. (http://www.bepress.com/ijfe/vol7/iss

 15. Shahbazi, F., Valizadeh, S, and Dolatshaie, A. (2012). Breakage susceptibility of wheat and triticale seeds related to moisture content and impact energy. Cercetari Agronomice in Moldova (Agronomical Research in Moldavia). Vol. XLV, No. 3 (151) / 201

 16. Shahbazi, F. (2013), Aerodynamic properties of wild mustard (Sinapis arvensis L.) seed for separation from canola. J. Sci. Food Agric. 93(6) 1466–1470, doi: 10.1002/jsfa.5916. ISI (IF=1.431)

 17. Shahbazi, F., Sharafi, R., Biranvand, F, and Tolabi, Z.N. (2012). Influence of different fetilization level of zinc sulphate and plant density on the breakage susceptibility of triticale seeds. Cercetari Agronomice in Moldova (Agronomical Research in

 18. Shahbazi, F ., (2012). Tensile strength of safflower stalk as affected by moisture content, stalk region and loading rate. Agricultural Engineering International: CIGR Journal. Manuscript No.1867. Volume 13, Issue 2. June, 2012.

 19. Shahbazi, F. (2012). Effects of Moisture Content, Impact Direction and Impact Energy on the Cracking Characteristics of Apricot Pit. World Applied Sciences Journal, 20(11), 1520-1528. ISI

 20. Shahbazi, F. and Rahmati, S. (2012) Mass modeling of fig (Ficus carica L.) fruit with some physical characteristics. Food Science & Nutrition. doi: 10.1002/fsn3.20

 21. Shahbazi. F and Rahmati, S. (2013). Mass Modeling of Sweet Cherry (Prunus avium L.) Fruit with Some Physical Characteristics," Food and Nutrition Sciences, Vol. 4 No. 1, 2013, pp. 1-5. doi: 10.4236/fns.2013.41001.

 22. Shahbazi. F. (2013). Effective conditions for extracting higher quality kernels from walnuts. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods. 3(3), 199-206 . ISI (IF=0.667).

 23. Shahbazi. F and Rahmati, S. (2014). Correlation the mass of grapefruit to some physical attributes. Journal of Agroalimentary Processes and Technologies, 19(1), 43-47

 24. Shahbazi, F. (2014). Effects of Moisture Content and Impact Energy on the Cracking Characteristics of Walnuts. International Journal of Food Engineering. 1-8. doi 10.1515/ijfe-2012-0168. ISI (IF=0.463).

 25. Shahbazi. F and Rahmati, S. (2014). Mass Modeling of plum Fruit with Some Physical Characteristics. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods. 6(2), 215-219. ISI (IF=0.767).

 26. Shahbazi, F., Sharafi, R., Rahimi Chegni, R, and Tolabi, Z.N. (2014). Effect of zinc sulphate fertilizer rate on the breakage susceptibility of three wheat varieties. Cercetari Agronomice in Moldova (Agronomical Research in Moldavia). Vol. XLV II, No

 27. Shahbazi. F and Rahmati, S. (2014). Mass modeling of persimmon fruit with some physical characteristics. Agricultural Engineering International: CIGR Journal. 16 (1) , 289-293 . scopus.

 28. Shahbazi, F., Valizadeh, S, and Dolatshaie, A. (2014). Aerodynamic properties of Makhobeli, triticale and wheat seeds. International Agrophysics., 28, 389-394, doi: 10.2478/intag-2014-0029. ISI (IF=1.025(

 29. Shahbazi, F., Valizadeh, S, and Dolatshaie, A. (2014). Simulation and modeling the mechanical damage to cowpea seeds under impact. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods. 6(4), 453-458 . ISI (IF=0.667).

 30. Shahbazi, F., Falah,S and Eisvand, H.R. (2014). Mechanical damage to chickpea seeds as affected by npk fertilization. Cercetari Agronomice in Moldova (Agronomical Research in Moldavia). Vol. XLVII , No. 3 (159) / 2014

 31. 32. شهبازي، فيض الله.، علي رجبي پور، علي.، محتسبي،سعيد و رفيعي، شاهين .1387. اثر ارتعاشات حمل و نقل بر روی مدول الاستیسیته هندوانه رقم کریمسون سوئیت. مجله علوم كشاورزي ايران- مجله مهندسي بيوسيستم ايران (40) 1, 1388 (25-15

 32. شهبازي، فيض الله.1389. بررسي حساسيت بذر ارقام‌ نخود (C. arietinum L.) به صدمات مکانیکی. مجله علوم كشاورزي ايران-. مجله مهندسي بيوسيستم ايران .(41) 2, 1389 (112-105). ISC

 33. شهبازي، فيض الله و سعید محمد زاده. 1392. اثر ارتعاشات شبيه سازي شده حمل و نقل بر روي درصد جوجه درآوری تخم مرغ. مجله علوم كشاورزي ايران-. مجله مهندسي بيوسيستم ايران .(44) 1, 1392 (34-27)ISC

 34. تقی زاده مقدم، ق.، هاشمی، ج.، طباطبایی، ر، و شهبازی، ف. 1392. بررسی تاثير فرکانس و شتاب بر آسیب های مکانیکی میوه کیوی در ارتعاشات شبیه سازی شده طول حمل و نقل جاده ای. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی.(14)3 (1-14) ISC

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
    سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
     سوابق اجرایی
     1. 2. مدير گروه توليدات گياهي دانشكده كشاورزي دانشگاه لرستان از سال 1382 تا 1384 و از سال 1391 تا 1393.

     2. 3. موسس و مدير گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه لرستان از سال 1393

     جزوات دانشگاهی
     علاقه مندی ها
      اطلاعات تکمیلی