06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨

امروز

معرفی گروه

بسمه تعالی

معرفی گروه ریاضی

 

گروه ریاضی در سال 1356 شمسی و همزمان با تأسیس مجتمع آموزش عالی لرستان ابتدا به عنوان شاخه ای از دانشگاه جندی شاپور اهواز ( شهید چمران فعلی) با پذیرش تعداد 35 دانشجو در رشته ریاضی فعالیت خود را آغاز کرد.

در سال 1362 پس از بازگشایی دانشگاه ها مجتمع آموزشی عالی لرستان فعالیت خود را بطور مستقل و با دو رشته دبیری ریاضی و دبیری شیمی آغاز نمود. گروه ریاضی که با سابقه ترین گروه آموزشی دانشگاه لرستان است با تصویب طرح جامع بزرگ دانشگاه لرستان و تصویب آن در وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه در سال 1367 این گروه در دو رشته کارشناسی ریاضی محض و دبیری ریاضی به فعالیت خود ادامه داد و سپس از سال 1369 رشته کارشناسی ریاضی کاربردی نیز به دو رشته قبلی افزوده شد. در سال 1380 پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی را آغاز نمود و هم اکنون در سه گرایش و 10 زیر شاخه دانشجوی کارشناسی ارشد و همچنین در سه گرایش و 10 زیر گرایش آنها دانشجوی دکتری Ph.D  پذیرش می نماید.همچنین از سال 1390 پذیرش دانشجو رشته کارشناسی علوم کامپیوتر به گروه ریاضی افزوده شد.

اعضای هیأت علمی موجود در گرایش های مختلف

گرایش آنالیز

گرایش جبر

ریاضی کاربردی

دکتر علی ثامری پور

دکتر رضا بیرانوند

دکتر بهمن غضنفری

دکتر امیرقاسم غضنفری

دکتر نظری مهرورانی

دکتر یاراحمدی

دکتر علی بارانی

دکتر سید مرتضی میر افضل

دکتر مجتبی قاسمی کمالوند

دکتر ابراهیم سوری

-

دکتر ناصر عباسی

دکترمحمود شکوری

-

آقای اصغرخسروی

دکتر سیروس مرادی

-

دکتر مجتبی مرادی پور

-

-

-

تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل

مقاطع تحصیلی

کارشناسی علوم کامپیوتر

کارشناسی ریاضی

کارشناسی ارشد

ریاضی

دکتری

ریاضی

مشغول به تحصیل تا سال 97

96

100

72

29

مشغول تحصیل در پردیس تا 97

-

-

-

3

پیشنهادیه سال 1-98

35

35

40

4

 

مقطع

 

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری ph.D

رشته ها ی اصلی موجود تا سال 97

ریاضیات و کاربردها

ریاضی محض( گرایش آنالیز)

ریاضی محض ( گرایش جبر)

ریاضی کاربردی

ریاضی محض آنالیز

ریاضی محض جبر

ریاضی کاربردی

 

 

زیر شاخه های موجود تا سال 1397

 

 

 

 

ریاضی محض ( گرایش هندسه)

ریاضی محض ( جبر خطی)

ریاضی محض ( معادلات دیفرانسیل)

ریاضی محض ( آنالیز تابعی)

ریاضی محض ( جبر گرایش حلقه  و مدول)

ریاضی محض ( جبر گرایش جبر جابجایی و همولوژی)

ریاضی محض ( جبر گراف ترکیبات و گروه)

ریاضی کاربردی ( آنالیز عددی)

ریاضی کاربردی ( PDE )

ریاضی کاربردی ( کنترل بهین)

ریاضی کاربردی (جبر خطی عددی)

ریاضی محض ( گرایش هندسه)

ریاضی محض ( جبر خطی)

ریاضی محض ( معادلات دیفرانسیل)

ریاضی محض( آنالیز تابعی کاربردی)

ریاضی جبر گرایش حلقه و مدول

ریاضی جبر گرتایش جبر جابجایی وهمولوژی

ریاضی محض ( جبر گراف ترکیبات و گروه)

ریاضی کاربردی ( آنالیز عددی)

ریاضی کاربردی (PDE )

ریاضی کاربردی ( کنترل بهین)

ریاضی کاربردی (جبر خطی عددی)

 

آدرس سایت: دانشگاه لرستان- دانشکده علوم پایه - گروه ریاضی و علوم کامپیوتر

https://www.lu.ac.ir

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات