06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٧

امروز

معرفی گروه

گروه آموزشی آمار  در آذر 1392 به عنوان یکی از گروههای دانشکده علوم پایه از گروه ریاضی تفکیک شد، این گروه با دو عضو هیات علمی و حدود 200 دانشجو در مقاطع کارشناسی آمار و کاربردها وکارشناسی ارشد آمار ریاضی مشغول انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی می باشد. مدیریت گروه از زمان تاسیس تاکنون برعهده اقای دکتر نادر اسدیان فیلی می باشد.

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات