06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨

امروز

معرفی گروه

گروه آموزشی آمار  در آذر 1392 به عنوان یکی از گروههای دانشکده علوم پایه از گروه ریاضی تفکیک شد، این گروه با سه عضو هیات علمی و حدود  200دانشجو در مقاطع کارشناسی آمار  وکارشناسی ارشد آمار ریاضی مشغول انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی می باشد. مدیریت گروه تا اسفند 1396 به عهده آقای دکتر نادر اسدیان فیلی و از آن زمان به بعد ، برعهده  آقای دکتر محمد حسین پورسعید می باشد.

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات