06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٧

امروز

معرفی گروه

گروه فیزیک

گروه فیزیک دانشگاه لرستان فعالیت خود را ابتدا به صورت شاخه ای از دانشگاه جندی شاپور اهواز در سال 1356 آغاز و پس از جذب دانشجو در چهار دوره متوالی, متوقف و  سپس فعالیت مجدد خود را از مهر ماه 1372 آغاز نمود و در حال حاضر در سه مقطع کارشناسی, کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد. در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش های نانو فیزیک, فیزیک ماده چگال, فیزیک اپتیک و لیزر،فیزیک ذرات و نظریه میدانها، فیزیک هسته ای و فیزیک نجومی ، و در مقطع دکتری در سه گرایش فیزیک ماده چگال, فیزیک اپتیک و لیزر و فیزیک ذرات و نظریه میدانهادانشجو می پذیرد.

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات